Výdavky zamestnanca na pracovnej ceste v cudzej mene a ich prepočet na eurá

Zamestnanec pri zahraničnej pracovnej ceste do krajiny mimo eurozóny platil výdavky svojou súkromnou bankovou kartou. Akým kurzom je potrebné prepočítať tieto výdavky na eurá pri ich preplatení zamestnancovi?

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje, že zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad, ak nie je v kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta skončená.

V zmysle § 36 ods. 12 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vyplýva, že po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ nedoplatok z vyúčtovania pracovnej cesty v cudzej mene alebo jeho časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v eurách. Zákon o cestovných náhradách však bližšie nešpecifikuje použitie kurzu pri prepočte výdavkov v cudzej mene na eurá.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. V prípade záväzkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná ich účtovať v eurách aj v cudzej mene.

V deň, kedy zamestnanec predložil vyúčtovanie pracovnej cesty, vzniká zamestnávateľovi záväzok voči zamestnancovi (vznik účtovného prípadu). Keďže ide o záväzok v cudzej mene, zamestnávateľ ho prepočíta na eurá v zmysle § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. To značí, že zamestnávateľ použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (t. j. predloženia vyúčtovania pracovnej cesty). Ak sa zamestnávateľ dohodol so zamestnancom o vyplatení nedoplatku v eurách, potom zamestnávateľ zaúčtuje svoj záväzok už iba v eurách (o záväzku v cudzej mene už neúčtuje).

Záver

Zamestnávateľ pri prepočte výdavkov zamestnanca v cudzej mene na eurá použije referenčný kurz v zmysle § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (t. j. referenčný kurz zo dňa predchádzajúci dňu predloženia vyúčtovania pracovnej cesty zamestnancom).

Poznámka redakcie: 

§ 36 ods. 712 zákona č. 283/2002 Z. z.
§ 4 ods. 7 a § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Marián Drozd

Právny stav od

  • 1. 1. 2015

Dátum publikácie

  • 6. 3. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené