Účtovanie a vrátenie duplicitne uhradenej dane

Akým spôsobom postupovať pri zámere vrátenia duplicitnej platby miestnej dane – dane z nehnuteľností?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) neobsahuje vo svojich ustanoveniach spôsob riešenia úhrad miestnej dane duplicitne. Po zistení tejto skutočnosti informuje správca dane (obec) daňovníka, že prišlo k duplicitnej úhrade vyrubenej miestnej dane. Takéto oznámenie možno realizovať listom alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí preukázateľnosť. Následne po tomto oznámení vráti druhú platbu na účet daňovníka, z ktorého duplicitná daň bola uhradená.
Účtovanie duplicitnej dane po jej úhrade prostredníctvom bankového účtu obce je vykonané znížením výnosového účtu 632 na ťarchu účtu 221. Podľa § 71 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, sa o výnosoch z daní účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní (to znamená kalendárny rok, pre ktorý sa daňové priznanie alebo vyrubenie dane realizovalo, kedy vznik účtovného prípadu nastane úhradou duplicitnej platby späť daňovníkovi).

Poznámka redakcie:

§ 71 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
  • 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
  • 563/2009 Z. z. Daňový poriadok

Autori

  • Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Právny stav od

  • 1. 1. 2014

Dátum publikácie

  • 26. 10. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené