Tvorba sociálneho fondu

Z akých položiek platu zamestnanca vytvára príspevková organizácia sociálny fond?

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (zákon č. 553/2003 Z. z.) stanovuje v § 4 platové náležitosti zamestnanca. Ide o príplatky a pôžitky k mzde, na ktoré pri splnení zákonných kritérií vzniká nárok. Tarifný plat spolu s príplatkami a osobným platom či platom za neaktívnu pracovnú pohotovosť (rovnako i odmenami či nárokmi vyplývajúcimi z kolektívnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa) tvoria hrubú mzdu. Tento mzdový objem vyjadruje sumu mzdových nárokov pred zdanením. Dôležitým ustanovením (pre objasnenie, či ide o hrubý plat zamestnanca alebo aj s nákladmi zamestnávateľa na zamestnanca) je nepochybne ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Ten stanovuje, že základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. V odvolávke na normatívny právny akt je v § 4 ods. 1 uvedený práve zákon č. 553/2003 Z. z. a spomenutý tarifný plat s jeho príplatkami, ktoré zákon taxatívne vymenúva.

Záver:

Záverom je teda potrebné zhrnúť, že sociálny fond tvorí zamestnávateľ z hrubej mzdy zamestnanca (tá nepredstavuje odvody zamestnávateľa za zamestnanca), a to súhrnom hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Hrubá mzda teda predstavuje všetky nároky a odmeny, ktoré plynú zamestnancovi z ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) až v) zákona č. 553/2003 Z. z.

Poznámka redakcie: 
§ 4 zákona č. 152/1994 Z. z.
§ 4 ods. 1 písm. a) až v) zákona č. 553/2003 Z. z.

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde
  • 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Autori

  • Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Právny stav od

  • 1. 1. 2002

Dátum publikácie

  • 24. 9. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené