Sprostredkovanie obchodu

Podnikateľka, kozmetička, má vo svojej živnosti zahrnutú aj sprostredkovateľskú činnosť. Sprostredkováva predaj šperkov firmy A z Rakúska. Podnikateľka je vedená ako „stylistka".

V banke si otvorila účet, kam odvádza tržbu jednou sumou za celú objednávku. Faktúru jednotlivým odberateľom vystavuje priamo firma A v Rakúsku. Táto faktúra je aj záručným listom zároveň. Meno podnikateľky sa nikde neuvádza.  

Podnikateľka firme zašle objednávku, kde uvedie: meno, priezvisko, adresu kupujúceho a názov tovaru k fakturácii. Jej dôjde balík na cenu, ktorá je aj katalógovou cenou. Túto sumu jej zaplatí klient, celú sumu odvedie na bankový účet, kde pre firmu A zriadila právo inkasa. Po skončení mesiaca firma A podnikateľke pošle – podľa tržby – sumu za sprostredkovanie. Vlastne táto suma bude jej zdaniteľným príjmom.

Ako postupovať v takomto prípade?

Zo znenia otázky je zrejmé, že ide o fyzickú osobu, podnikateľa, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a okrem výkonu činnosti kozmetiky vykonáva aj činnosť sprostredkovania. Evidencii cez registračnú pokladnicu (virtuálnu registračnú pokladnicu) podliehajú tržby podnikateľa na území SR za predaj tovaru a služby uvedenej v prílohe č. 1, ak je prijatá v hotovosti. Podnikateľ nepredáva tovar, ale poskytuje službu sprostredkovania. Táto služba nie je uvedená v prílohe č. 1, preto nepodlieha evidencii tržby cez registračnú pokladnicu. Hodnota prijatá v mene a na účet zahraničnej spoločnosti teda môže byť prijatá aj v hotovosti na príjmový pokladničný doklad a následne vložená na účet zriadený v mene zahraničnej osoby.

Príjem pre fyzickú osobu nie je zdaniteľným príjmom a v peňažnom denníku uvedie predmetnú skutočnosť ako príjem neovplyvňujúci základ dane. Následne vklad na účet zahraničnej spoločnosti sa považuje za výdavok neovplyvňujúci základ dane. Príjmom daňovníka je jeho sprostredkovateľská odmena, ktorá je z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov predmetom samozdanenia podľa § 69 ods. 3 zákona.

Ak nie je platiteľom DPH, vznikla jej registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH, pričom jej nevznikne nárok na odpočítanie dane, pretože táto registrácia nezakladá inštitút platiteľa, čo je základnou hmotno-právnou podmienkou odpočítania dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH. Ak je platiteľom, potom má právo aj na odpočítanie dane.

Zdaniteľným príjmom pre daňovníka je len provízia zo sprostredkovania, ktorú jej vyplatí zahraničná osoba z Rakúska. Táto odmena vstupuje do peňažného denníka ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení príjem za predaj služieb.

Poznámka redakcie: 

§ 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace príklady z praxe


Autori

  • Ing. Vladimír Ozimý

Právny stav od

  • 1. 1. 2016

Dátum publikácie

  • 15. 12. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené