Príjem na základe zmluvy o dielo, registrácia

Kedy ide o pravidelný príjem v prípade práce na základe zmluvy o dielo a je to potrebné „ošetriť" registráciou na daňovom úrade, prípadne živnosťou?

Podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je živnosťou sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. V § 3 zákona je následne definované, čo živnosťou nie je. Ide viac-menej o slobodné povolania, ktoré sa riadia osobitnými predpismi. Keďže je dôležitý skutočný obsah zmluvy pred formou, daňovník by mal posúdiť, či na jeho činnosť je zmluva o dielo vhodná, resp. či nespadá pod podmienku voľnej alebo viazanej živnosti. Odporúčame preto overiť si konkrétnu činnosť na príslušnom živnostenskom úrade.

Registrácia pre daň je definovaná v § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzniká fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie do konca kalendárneho mesiaca, po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom toto povolenie alebo oprávnenie získala. Upozorňujeme, že daňovník by si nemal zamieňať IČO s DIČ. DIČ je 10-miestne číslo, ktoré v súlade s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní prideľuje správca dane pri registrácii na dani z príjmov, spotrebných a miestnych daniach. Naproti tomu IČO je 8-miestne neutrálne číslo, ktoré sa prideľuje každej PO a každému podnikateľovi štatistickým úradom. Má evidenčný význam.

Registračná povinnosť na daňovom úrade sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len zo zamestnania (§ 5), príjmy z kapitálového majetku (§ 7), ostatné príjmy (§ 8) alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), alebo kombináciu týchto príjmov. Ak sa bude deklarovať príležitostný príjem (podľa § 8 zákona), potom registračná povinnosť pre účely dane z príjmov nevzniká.

Záver:

Za predpokladu, že nejde o príležitostnú činnosť, ale o zmluvne dojednanú pravidelnú prácu osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, malo by ísť o živnosť, resp. prichádza do úvahy i podnikanie podľa osobitných predpisov. Daňovník by si mal podľa (skutočného) charakteru práce zistiť prípadnú povinnosť živnostenského oprávnenia, registrácia na daňovom úrade vzniká, ak pôjde o podnikanie – § 6 zákona o dani z príjmov.

 

Poznámka redakcie:
§ 2 a § 3 zákona č. 455/1991 Zb.
§ 49a zákona č. 595/2003 Z. z.
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Nadežda Cígerová

Právny stav od

  • 1. 1. 2015

Dátum publikácie

  • 12. 11. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené