Pozemkové spoločenstvo a dividendy

Pozemkové spoločenstvo má v správe lesné pozemky, ale aj trvalé trávnaté porasty. Výnosy sú len z lesných pozemkov. Nie všetci členovia majú podiel na lesných pozemkoch, dividendy sa majú rozdeliť len medzi členov, ktorí majú podiel len na lesných pozemkoch?

Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa príslušných ustanovení zákona.

Pomer účasti člena spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkovom spoločenstve na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

Ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o spoločenstve spoločnou nehnuteľnosťou sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov.

Záver:

Ak lesné pozemky a trvalé trávnaté porasty tvoria jednu nehnuteľnosť, potom podiel na zisku sa vyplatí všetkým členom. Ak by sa ako spoločná nehnuteľnosť považoval len lesný pozemok a samostatne trvalý trávnatý porast, potom sa podiel na zisku vyplatí len tým členom, ktorí majú podiel na lesných pozemkoch.

 

Poznámka redakcie: 

§ 2 ods. 1 písm. d), § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Zuzana Uríková

Právny stav od

  • 1. 1. 2017

Dátum publikácie

  • 11. 1. 2018

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené