Pozemkové spoločenstvo a dividendy

Pozemkové spoločenstvo má v správe lesné pozemky, ale aj trvalé trávnaté porasty. Výnosy sú len z lesných pozemkov. Nie všetci členovia majú podiel na lesných pozemkoch, dividendy sa majú rozdeliť len medzi členov, ktorí majú podiel len na lesných pozemkoch?

Autori: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 11. 1. 2018


Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa príslušných ustanovení zákona.

Pomer účasti člena spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkovom spoločenstve na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

Ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o spoločenstve spoločnou nehnuteľnosťou sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov.

Záver:

Ak lesné pozemky a trvalé trávnaté porasty tvoria jednu nehnuteľnosť, potom podiel na zisku sa vyplatí všetkým členom. Ak by sa ako spoločná nehnuteľnosť považoval len lesný pozemok a samostatne trvalý trávnatý porast, potom sa podiel na zisku vyplatí len tým členom, ktorí majú podiel na lesných pozemkoch.

 

Poznámka redakcie: 

§ 2 ods. 1 písm. d), § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z.

Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené