Povinnosť ERP u lekára a účtovanie tržieb v JÚ

Sú povinné registračné pokladnice aj pre lekárov? Je potrebné účtovať tržby v jednoduchom účtovníctve každý deň z dennej uzávierky alebo stačí tržby z mesačnej uzávierky?  

1. Z hľadiska ERP

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú od roku 2015 povinnosť používať registračné pokladnice. Podľa prílohy č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení neskorších predpisov platí, že povinnosť ERP má daňovník vykonávajúci činnosť v zdravotníctve a v oblasti sociálnej pomoci, ak prijíma tržbu v hotovosti. Ide o tzv. sekciu Q – Zdravotníctvo a sociálna pomoc, ktorá sa nachádza v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností SK NACE Rev. 2. Je roztriedená do nasledovných kódov, ktoré tvoria prílohu č. 1 zákona o ERP

SEKCIA Q – ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 

86.10

Činnosti nemocníc

86.21

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.22

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.23

Zubná lekárska prax

86.90

Ostatná zdravotná starostlivosť

Dennú uzávierku má povinnosť vyhotoviť daňovník (podnikateľ) v súlade s § 12 zákona o ERP. Vyhotovuje sa len za dni, v ktorých mal tržbu, a to kedykoľvek raz za deň. Podľa ods. 5 platí, že podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.  

2. Z hľadiska účtovného

V súlade s § 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov platí, že účtovná jednotka je povinná zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne. Periodicita zaznamenávania vyjadrená slovom priebežne vyjadruje všeobecné pomenovanie. Ak by účtovná jednotka účtovala súhrnné obraty jednotlivých účtov minimálne za kalendárny mesiac, môžeme toto považovať za nepriame stanovenie periodicity zaznamenávania účtovných zápisov v účtovnom období. 

Záver:

Registračné pokladnice sú povinné aj pre lekárov. Účtovanie tržieb v jednoduchom účtovníctve je možné vykonať na mesačnej báze na základe mesačnej uzávierky. Avšak, povinnosť vyhotovovania dennej uzávierky je daná zákonom o ERP, ak podnikateľ (lekár) nepoužíva virtuálnu registračnú pokladnicu.

 

Poznámka redakcie:
§ 12 zákona o ERP
§ 11 zákona č. 431/2002 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe


Autori

  • Ing. Nadežda Cígerová

Právny stav od

  • 1. 1. 2015

Dátum publikácie

  • 24. 7. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené