Povinnosť auditu za rok 2015

Spoločnosť s r. o. v roku 2014 splnila dve podmienky auditu a za rok 2015 tiež splní dve podmienky. Bude povinná urobiť audit už za rok 2015?  

Povinnosť auditu je definovaná v § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V danom prípade je daňovník obchodnou spoločnosťou (s. r. o.), ktorá povinne vytvára základné imanie podľa § 58 ods. 2 Obchodného zákonníka. Preto sa na uvedenú situáciu aplikuje § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie (t. j. a. s., s. r. o.), a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (za rok 2015) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (r. 2014) sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur (definícia čistého obratu sa menila s účinnosťou od 1. 1. 2015, bližšie § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve), 

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Vždy sa teda sledujú dva po sebe nasledujúce roky. 

Záver:

V danom prípade platí, že ak účtovná jednotka za rok 2014 a aj za rok 2015 splní dve z vyššie uvedených veľkostných kritérií, má v roku 2015 povinnosť auditu. Toto ustanovenie zákona je pomerne nevýhodné, pretože ak účtovná jednotka uvedené nepostrehne skôr, ale až na konci druhého účtovného obdobia zistí, že má povinnosť auditu, spôsobuje to problémy. Nemôže sa totiž dostatočne  pripraviť na audit a musí fungovať pod časovým sklzom vďaka týmto „nepredvídaným" skutočnostiam. Lehota, do ktorej má byť overenie audítorom vykonané, je stanovená do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje (t. j. do konca roka 2016).

 

Poznámka redakcie:
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z.
§ 2 ods. 15 zákona o účtovníctve

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe


Autori

  • Ing. Nadežda Cígerová

Právny stav od

  • 1. 1. 2015

Dátum publikácie

  • 29. 3. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené