Nenastúpenie do práce po rodičovskej dovolenke

Dňa 2. 7. 2015 mala zamestnankyňa nastúpiť do práce po predĺženej rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľovi sa nedá s ňou skontaktovať. Akým spôsobom môže skončiť pracovný pomer s uvedenou zamestnankyňou? Mzdovú agendu spracovávala externá spoločnosť, s ktorou zamestnávateľ ukončil spoluprácu. Externá spoločnosť neoznámila Sociálnej poisťovni ani začiatok a koniec či už materskej dovolenky a aj rodičovskej dovolenky. Až po prevzatí agendy novou externou spoločnosťou sa toto zistilo.

Zákonník práce ukladá zamestnankyni povinnosť minimálne jeden mesiac vopred oznámiť zamestnávateľovi predpokladaný deň nástupu do práce po skočení rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). Predpokladáme, že takzvaná „predĺžená“ rodičovská dovolenka bola poskytnutá zamestnankyni z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa vyžadujúceho osobitnú starostlivosť. Rodičovská dovolenka sa v uvedenom prípade poskytuje zamestnankyni až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Zamestnankyňa je preto povinná nasledujúci deň po šiestich narodeninách dieťaťa nastúpiť do práce, prípadne inak ospravedlniť svoju neprítomnosť v práci.

Keďže zamestnankyňa do dnešnej doby neoznámila zamestnávateľovi dôvod svojej neprítomnosti v práci, zamestnávateľ môže túto situáciu vyhodnotiť ako absenciu v práci. O tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (§ 144a ods. 6 Zákonníka práce). Ak nemá zástupcov zamestnancov, koná samostatne. Reťazové neospravedlnené absencie sa považujú za závažné porušenie pracovnej disciplíny, na základe ktorého môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnankyňou podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon účastníka pracovného pomeru adresovaný druhému účastníkovi tohto pomeru, ktorý smeruje k skončeniu pracovného pomeru.

Zákon pre platnosť tohto právneho úkonu predpisuje formálne a obsahové náležitosti. Okamžité skončenie pracovného pomeru medzi iným musí byť písomné a doručené, zamestnávateľ v ňom môže uplatniť iba dôvod uvedený v Zákonníku práce, ktorý v ňom musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom (§ 70 Zákonníka práce) a musí byť vopred prerokované so zástupcami zamestnancov (§ 74 Zákonníka práce). Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, tak zamestnávateľ koná samostatne (§ 12 Zákonníka práce). Dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru musí byť v písomnom okamžitom skončení pracovného pomeru uvedený tak, aby bolo zrejmé, aké sú skutočné dôvody, ktoré vedú druhého účastníka, v tomto prípade zamestnávateľa, k tomu, že rozväzuje pracovný pomer, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo chcel prejaviť, t. j. ktorý zákonný dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru uplatňuje, a aby bolo zabezpečené, že uplatnený dôvod nebude možné dodatočne meniť. Keďže nie je možné doručiť okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnankyni osobne na pracovisku, tak zamestnávateľ využije na doručenie poštový podnik.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zašle na poslednú adresu zamestnankyne, ktorá je mu známa a označí zásielku ako doporučenú s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Dňom okamžitého skončenia pracovného pomeru bude deň, keď zamestnankyňa prevezme písomnosť, alebo deň, keď ju poštový podnik vráti zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

Keďže mzdovú agendu spracovávala externá spoločnosť, predpokladáme, že to vyplynulo na základe zmluvného vzťahu. Pre tieto účely by mal zmluvný vzťah upravovať aj prípadné sankcie za nesplnenie povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu. Je možné si prostredníctvom samostatného súdneho konania uplatniť škodu, ktorá vznikla zamestnávateľovi nedodržaním zmluvných povinností externou spoločnosťou.

Záver:

Zamestnankyňa je povinná nasledujúci deň po šiestich narodeninách dieťaťa nastúpiť do práce, prípadne inak ospravedlniť svoju neprítomnosť v práci.

 

Poznámka redakcie:
§ 166 ods. 2 Zákonníka práce

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Jana Repáčová

Právny stav od

  • 1. 4. 2011

Dátum publikácie

  • 14. 10. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené