Nárok na odstupné

Zamestnanec chce skončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov. Bude mať nárok na odstupné?

Pracovný pomer zamestnanca sa môže skončiť dohodou (§ 60 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) alebo výpoveďou danou zamestnávateľom [§ 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce].

Dohodou o skončení pracovného pomeru uzatvorenou podľa § 60 Zákonníka práce sa pracovný pomer zamestnanca skončí dohodnutým dňom uvedeným v dohode. Zamestnancovi v takomto prípade neprináleží nárok na odstupné. Nárok na odstupné by bol len v prípade, že má zamestnávateľ v rámci interných predpisov upravený nárok na odstupné aj v prípade uzatvorenia dohody o skončení pracovného pomeru (§ 76 ods. 7 Zákonníka práce).

V prípade výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce musí byť splnená podmienka zo strany zamestnanca, a to predloženie lekárskeho posudku o dlhodobej strate spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu. Lekársky posudok vydáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva poskytovateľom určený lekár. Vydáva sa na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom tejto osoby (§ 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti). Nestačí len oznámenie od ošetrujúceho lekára, prípadne len oznámenie od zamestnanca. Po splnení tejto podmienky má zamestnávateľ v zmysle platnej legislatívy tzv. ponukovú povinnosť, podľa ktorej má povinnosť ponúknuť zamestnancovi prácu vzhľadom na jeho zdravotný stav. Ak však zamestnávateľ nemá možnosť splnenia uvedenej podmienky, je naplnený inštitút vo väzbe na § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce a zamestnávateľ skončí pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou z uvedeného dôvodu. Aj keď zamestnanec odmietne ponúkanú prácu, aj tak sú naplnené podmienky na danie výpovede podľa uvedeného ustanovenia. Zamestnávateľ doručí zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnanec má v tomto prípade nárok na výpovednú dobu podľa § 62 ods. 3 Zákonníka práce a nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce.

V prípade uzatvorenia dohody o skončení pracovného pomeru z dôvodu výpovede danej zamestnávateľom, pretože zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, zamestnancovi prináleží nárok na odstupné podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce.

Záver:

Zamestnanec by mal nárok na odstupné v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodu dlhodobej straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu.

 

Poznámka redakcie:
§ 76 zákona č. 311/2001 Z. z.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Jana Repáčová

Právny stav od

  • 1. 1. 2013

Dátum publikácie

  • 10. 8. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené