Kúpa podniku a daňová licencia

V septembri 2014 bola kúpená už existujúca firma (s. r. o.). Má nový majiteľ zaplatiť daňovú licenciu v pomernej časti alebo za celý rok, resp. sa nemusí za rok 2014 platiť vôbec? 

V súlade s § 46b ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa uplatňuje pomerná časť daňovej licencie, ak je však splnená podmienka kratšieho zdaňovacieho obdobia ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pri predaji a kúpe podniku zákon nedefinuje špeciálne zdaňovacie obdobie, a teda ani neuvažuje o pomernej časti daňovej licencie. Ustanovenie § 41 zákona stanovuje zdaňovacie obdobia v prípade, ak ide o zrušenie s likvidáciou, konkurz, zrušenie bez likvidácie (zlúčením, rozdelením alebo splynutím), resp. v prípade zrušenia bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka.

Podľa § 46b ods. 7 zákona sa daňová licencia neplatí, napríklad ak ide o novovzniknutého daňovníka, avšak v danom prípade ide o už existujúcu firmu, ktorá má svoje DIČ bez ohľadu na skutočnosť, že vlastník bol zmenený.

Záver:

Kúpa podniku nemá žiadny „zmiernený" efekt na platenie daňovej licencie. Daňové priznanie sa podá k 31. 12. 2014 a ak vyjde spoločnosti daň nižšia ako minimálna výška dane stanovená daňovou licenciou, zaplatí sa v plnej výške.

Poznámka redakcie: 

§ 46b ods. 6 a 7 zákona č. 595/2003 Z. z.  

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Nadežda Cígerová

Právny stav od

  • 1. 1. 2014

Dátum publikácie

  • 14. 4. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené