Jazykový kurz ako nepeňažný príjem zamestnanca a odvody do poisťovní

Zamestnávateľ zaplatil za zamestnanca, ktorý nepotrebuje k svojej práci znalosť cudzieho jazyka, jazykový kurz. Ide o nepeňažný príjem zamestnanca. Podlieha tento príjem nielen dani z príjmu, ale aj odvodom do Sociálnej a zdravotnej poisťovne? Zamestnávateľ sa stretol s názorom, že tento príjem podlieha iba dani z príjmu a odvodom do zdravotnej poisťovne. Je tento názor správny?

Uvedený nepeňažný príjem predstavuje pre zamestnanca príjem zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] a je spolu s ostatnými peňažnými príjmami vymeriavacím základom pre platenie poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a zamestnávateľ je povinný vybrať z tohto príjmu preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti.

Na účely zdravotného poistenia sa za zárobkovú činnosť, ktorá zakladá povinnosť platenia poistného na zdravotné poistenie, považuje okrem iného činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a odsek 2 a 3 zákona o dani z príjmov. Výnimkou je príjem z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že poskytnutý benefit zo strany zamestnávateľa je súčasťou vymeriavacieho základu na účely verejného zdravotného poistenia.

Na účely platenia sociálneho poistenia je vymeriavacím základom zamestnanca okrem iného príjem zo závislej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa zákona o dani z príjmov, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Preto nepeňažný príjem, ktorý poskytol zamestnávateľ zamestnancovi, je rovnako súčasťou vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. Ak by sa nepeňažný príjem zúčtovával v mesiaci, v ktorom by bol zamestnanec uznaný napríklad za dočasne práceneschopného, v tom prípade nemá povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, rovnako tak aj zamestnávateľ s výnimkou úrazového poistenia (§ 140 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).

Záver

Nepeňažný príjem zamestnanca vo forme zaplatenia jazykového kurzu predstavuje u zamestnanca príjem zo závislej činnosti a spolu s ostatnými príjmami je vymeriavacím základom, z ktorého sú zamestnanec aj zamestnávateľ povinní platiť poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Nepeňažný príjem je povinný zamestnávateľ preddavkovo zdaniť podľa § 35 zákona o dani z príjmov.

 

Poznámka redakcie:
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.
§ 140 zákona č. 461/2003 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace príklady z praxe


Autori

  • Viera Kubanková

Právny stav od

  • 1. 9. 2015

Dátum publikácie

  • 9. 5. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené