Dočasné pridelenie

Môže zamestnávateľ, aj keď nie je agentúrou dočasného zamestnávania, uzatvoriť dohodu o dočasnom pridelení so zamestnancom, a teda dočasne prideliť zamestnanca inému zamestnávateľovi?

Zamestnávateľ môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie zamestnanca v pracovnom pomere iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody, a to najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru (§ 58a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). V Zákonníku práce nie je definované, čo sa považuje za objektívne prevádzkové dôvody, môže ísť napríklad o prechodne znížený počet vyrábaných výrobkov, zníženie počtu zákaziek, čo má za následok nižšiu potrebu práce. Zamestnanec však musí s dočasným pridelením k užívateľskému zamestnávateľovi súhlasiť.

Záver:

Zamestnávateľ môže dočasne prideliť zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi, iba ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody a ak zamestnanec s tým súhlasí.

 

Poznámka autora:
§ 58a zákona č. 311/2001 Z. z.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Viera Kubanková

Právny stav od

  • 1. 3. 2015

Dátum publikácie

  • 21. 7. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené