Ďalší pracovný pomer

Ak zamestnávateľ uzatvorí pracovný pomer so zamestnancom na kratší pracovný čas a uvedený zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer aj v inej organizácii, aké odvodové povinnosti bude mať zamestnávateľ voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni? Bude mať zamestnanec nárok na dovolenku (a aký) a práceneschopnosť?

Zamestnanec môže mať uzatvorených aj niekoľko pracovných pomerov aj u toho istého zamestnávateľa, avšak iba na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu (§ 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). Taktiež zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať aj inú zárobkovú činnosť a môže uzatvoriť aj ďalší pracovný pomer, avšak ak by vykonával činnosti, ktoré majú k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, musí mať zamestnanec predchádzajúci písomný súhlas zamestnávateľa (§ 83 Zákonníka práce). Ak zamestnanec uzatvorí pracovný pomer na kratší pracovný čas u iného zamestnávateľa, tak bude mať rovnaké práva a povinnosti ako riadny zamestnanec. Pracovný pomer u iného zamestnávateľa sa bude posudzovať samostatne, čiže tento zamestnávateľ prihlási uvedeného zamestnanca do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne a bude z jeho mzdy odvádzať poistné na sociálne aj zdravotné poistenie za zamestnanca aj za zamestnávateľa. Pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas u iného zamestnávateľa má zamestnanec nárok na dovolenku aj z tohto pracovného pomeru. Zamestnanec bude mať nárok na toľko týždňov dovolenky ako zamestnanec, ktorý pracuje u zamestnávateľa na ustanovený týždenný pracovný čas. Kratší pracovný čas neovplyvňuje nárok na dovolenku. Týždňom dovolenky bude počet hodín, ktorý zodpovedá dohodnutému počtu pracovných hodín v týždni, a dňom dovolenky bude počet pracovných hodín, ktoré má za pracovnú zmenu odpracovať. Ak má zamestnanec základnú výmeru dovolenky napríklad 25 dní a bude mať kratší pracovný čas stanovený na 20 hodín týždenne a bude pracovať päť dní v týždni po 4 hodiny, tak má nárok na 25 dní dovolenky, pričom týždňom jeho dovolenky bude 20 hodín a dňom dovolenky 4 hodiny. Keďže zamestnanec bude z tohto pracovného pomeru prihlásený aj na nemocenské poistenie, vznikne mu v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti aj nárok na nemocenské dávky.

Záver:

Ak zamestnanec uzatvorí pracovný pomer aj u iného zamestnávateľa, bude sa tento posudzovať samostatne a zamestnanec má nárok na dovolenku, ak splní podmienky nároku a tiež bude mať nárok aj na nemocenské dávky.

 

Poznámka redakcie: 
§ 50, § 83 zákona č. 311/2001 Z. z.

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Viera Kubanková

Právny stav od

  • 1. 7. 2003

Dátum publikácie

  • 28. 8. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené