Účtovanie stravného v jednoduchom účtovníctve a DPH

Stravovacie zariadenie poskytuje svojim zamestnancom stravné lístky v hodnote 70 Sk, z čoho základ dane je 58,80 Sk a DPH 11,20 Sk. Príspevok zo sociálneho fondu sú 3 Sk. Ako to je s účtovaním v jednoduchom účtovníctve a DPH zo stravných lístkov?

Z pohľadu účtovníctva

V súlade s § 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovým výdavkom je výdavok (náklad) daňovníkom preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje zákon o dani z príjmov, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone. 

Daňovými výdavkami sú aj výdavky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu zákona o dani z príjmov na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie, vynaložené na príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

Osobitným predpisom, na ktorý sa odvoláva citované ustanovenie zákona o dani z príjmov, je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ZP). Daňovým výdavkom je príspevok na stravovanie zamestnancovi vo výške 55 % z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Platné stravné v pásme od 5 – 12 hod. je 89 Sk a 55 % z tejto sumy je 48,95 Sk.

Zamestnávateľ môže poskytovať stravu:
a) vo vlastnom stravovacom zariadení,
b) v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
c) prostredníctvom iných subjektov poskytujúcich, resp. sprostredkujúcich stravovacie služby.

Prevádzkovaním vlastného stravovacieho zariadenia vznikajú účtovnej jednotke náklady rôzneho charakteru, napr. mzdy personálu, spotreba vody, energie, spotreba potravín na prípravu jedál, odpisy hmotného dlhodobého majetku atď. Tieto náklady vynaložené a spojené so stravovaním sú podkladom pre kalkuláciu ceny jedla a stravných lístkov, ktoré zamestnávateľ predáva svojim zamestnancom. Účtovná jednotka mesačné zúčtovanie stravovania vykonáva na základe stravných lístkov prevzatých od zamestnancov pri vydaní stravy. Poskytovanie stravovania má charakter tržieb.

Príklad:

Zamestnávateľ poskytuje stravovanie zamestnancom vo vlastnom zariadení. Celkové náklady   vynaložené a spojené so stravovaním (potraviny, energie, mzdy, vedľajšie náklady) a následné kalkulácie stravných lístkov pre zamestnancov vyšli nasledovne:

Kalkulácia predajnej ceny lístka pre zamestnancov (vypočítaná z nákladov na cenu jedla):
– cena stravného lístka stanovená z celkových nákladov na stravovanie 58,80 Sk
– 55 % z ceny stravného lístka – 32,30 Sk
– príspevok zo sociálneho fondu – 3 Sk
– základ pre výpočet DPH = 58,80 Sk – 32,30 Sk – 3 Sk = 23,50 Sk
– DPH (19 % z 26,50 Sk) = + 4,50 Sk
– cena stravného lístka, ktorú hradí zamestnanec 28 Sk

Zamestnávateľ predá 200 ks stravných lístkov. Vyúčtovanie stravovania je nasledovné

predaj 200 ks lístkov (200 ks x 28 Sk):
a) príjem do pokladnice – 5 600 Sk
b) DPH k predaným stravným lístkom (200 ks x 4,50 Sk) = 900 Sk

mesačné vyúčtovanie stravovania:
a) tržby v cene stravných lístkov bez DPH (200 ks x 23,50 Sk) = 4 700 Sk
b) príspevok zo sociálneho fondu (200 ks x 3 Sk) = 600 Sk
c) zúčtovanie 55 % nákladov (200 ks x 32,30 Sk) = 6 460 Sk

Výdavky vynaložené a spojené so stravovaním zamestnancov účtovná jednotka účtuje priebežne ako vznikajú (t. j. nákup potravín, energie, mzdy atď.):
–  v peňažnom denníku: výdavok peňažných prostriedkov (v hotovosti alebo z bankového účtu) ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení v peňažnom denníku podľa jednotlivých výdavkov, t. j. potraviny – nákup materiálu, mzdy – mzdy, energie – prevádzková réžia.

Účtovanie predaja stravných lístkov svojim zamestnancom:
– v peňažnom denníku: príjem peňažných prostriedkov v hotovosti ovplyvňujúci základ dane vo výške 4 700 Sk (t. j. bez DPH) v stĺpci „tržby za predaj výrobkov a služieb“ a príjem neovplyvňujúci základ dane vo výške 900 Sk v stĺpci „DPH“.

Poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu:
– v peňažnom denníku: výdavok peňažných prostriedkov zo sociálneho fondu vo výške 600 Sk neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „sociálny fond – čerpanie“,
– v knihe sociálneho fondu: čerpanie podľa účelu.

Z pohľadu DPH

Spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH a zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo dodávateľským spôsobom, postupuje pri výpočte a odvode DPH od 1. 5. 2004 v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Zamestnávateľ týmto uskutočňuje zdaniteľný obchod – dodanie služby. Podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa nezahrnie príspevok platený zamestnávateľom, ktorý môže zamestnávateľ zahrnúť do výdavkov na účely dane z príjmov, ako ani príspevok zo sociálneho fondu. Príspevok sa zahrnie do základu dane, len ak je platený inou osobou ako zamestnávateľom.

Z uvedeného vyplýva, že základom dane pri dodaní služby stravovania je protihodnota, ktorú zaplatil zamestnanec za cenu stravného lístka, znížená o DPH. Ak vychádzame z predchádzajúceho príkladu, spoločnosť odvedie DPH vo výške 900 Sk z hodnoty jedla, ktorú zaplatili zamestnanci.

Poznámka redakcie: § 22 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Vladimír Ozimý

Právny stav od

  • 1. 5. 2004

Právny stav do

  • 30. 5. 2008

Dátum publikácie

  • 13. 6. 2008

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené