Stupne náročnosti práce

Organizácia má zatriedených robotníkov do 7. a 8. triedy. Podľa Zákonníka práce sú mzdové nároky len po 6. stupeň. Je potrebné opätovne zaradiť zamestnancov do nových tried?

Nie, zamestnávateľ nie je povinný zaradiť zamestnancov do nových tried, ak sú vytvorené triedy v rámci jednotlivých stupňov náročnosti práce. Stupeň náročnosti práce nepredstavuje triedu zaradenia zamestnanca v rámci odmeňovania.

Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy. Povinnosť zamestnávateľa je ohodnotiť každé pracovné miesto zamestnanca, zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu príslušný stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 k Zákonníku práce (§ 120 ods. 3 Zákonníka práce).

Priradenie stupňa náročnosti práce každému pracovnému miestu neznamená úpravu pracovnej zmluvy, úpravu triedy v odmeňovaní, uvedený stupeň nemusí zamestnávateľ uvádzať v pracovnej zmluve. V pracovnej zmluve môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom príslušnú tarifnú triedu podľa vlastného tarifného systému, napr. 7 alebo 8. Zamestnávateľ musí však mať prehľad o stupňoch priradených príslušným pracovným miestam, aby toto zaradenie mohlo byť inšpektormi práce posúdené a preverené.

 Príloha č. 1 k zákonu č. 311/2001 Z. z.

CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody,

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Poznámka redakcie: § 120 Zákonníka práce

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Mária Jančíková

Právny stav od

  • 1. 9. 2007

Právny stav do

  • 31. 12. 2007

Dátum publikácie

  • 27. 9. 2007

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené