Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Zamestnanec uzatvoril pracovný pomer s trojmesačnou skúšobnou dobou na dobu neurčitú. Skúšobná doba zamestnancovi skončila 27. 5. 2006. V tento deň zamestnávateľ zamestnancovi navrhol pracovný pomer ukončiť z dôvodu nespokojnosti k 22. 5. 2006 a uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú na tri mesiace s ďalšou skúšobnou dobou na tri mesiace. 

Ak by sa zamestnanec rozhodol skončiť pracovný pomer v tejto skúšobnej dobe v hociktorý deň bez uvedenia dôvodu, bolo by to možné?

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná (§ 45 Zákonníka práce).

Podľa § 72 Zákonníka práce môže zamestnávateľ i zamestnanec skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Skúšobná doba je časový úsek, ktorý slúži k lepšiemu vzájomnému spoznaniu zamestnanca a zamestnávateľa pri praktickom vykonávaní práce. Ak sa zamestnávateľ rozhodne ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, už nechce naďalej tohto zamestnanca spoznávať, nemusí predlžovať skúšobnú dobu o čas prekážok v práci, ktoré sú na strane zamestnanca.  

Zamestnanec, ako i zamestnávateľ môžu skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, a to i v čase, keď je zamestnanec práceneschopný.

Ak zamestnanec skončil pracovný pomer zo strany zamestnávateľa v skúšobnej dobe a uzatvoril s tým istým zamestnávateľov nový pracovný pomer s ďalšou skúšobnou dobou, ide o neplatné dohodnutie skúšobnej doby.

V prípade skončenia pracovného pomeru v dobe novej skúšobnej doby zo strany zamestnanca už nepôjde o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Zamestnanec by mal požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou alebo môže so zamestnávateľom skončiť pracovný pomer výpoveďou.


Autori

  • Mária Jančíková

Právny stav od

  • 1. 7. 2005

Právny stav do

  • 31. 8. 2007

Dátum publikácie

  • 14. 6. 2006

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené