Poskytnutie rekreačného alebo športového zariadenia zamestnancom a daňový výdavok firmy

Podľa § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov je príjem poskytnutý ako použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom oslobodený od dane z príjmov. Rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) a deťom, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považujú za vyživované osoby. Je takéto plnenie daňovo uznateľným nákladom (výdavkom) pre účtovnú jednotku?

Plnenia poskytnuté zamestnancom formou použitia rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia vrátane takéhoto plnenia poskytnutého manželovi (manželke) a deťom, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považujú za vyživované osoby, sú zamestnávateľom uhrádzané zo sociálneho fondu. Ak zamestnávateľ uvedené plnenia účtuje na ťarchu nákladov, nemožno ich považovať za daňové výdavky, pretože nejde o výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. V prípade, že rekreačné, zdravotnícke, vzdelávacie, predškolské, telovýchovné alebo športové zariadenia sú vo vlastníctve zamestnávateľa, potom sa uplatní ustanovenie § 21 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), podľa ktorého daňovým výdavkom v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb s výnimkou § 17 ods. 3 písm. e) zákona (strata zo závodného stravovania) sú len výdavky do výšky príjmov v týchto zariadeniach, pričom výdavky a príjmy sa posudzujú v úhrne za všetky zariadenia. To znamená, že strata z týchto zariadení v úhrne nie je daňovo uznaná.

Autori

  • Ing. Iveta Petrovická

Právny stav od

  • 1. 1. 2006

Právny stav do

  • 31. 12. 2007

Dátum publikácie

  • 1. 8. 2006

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené