Určovanie výšky pokút v prípadoch preukázania dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž alebo najväčšie prekvapenie na záver

Ochrana hospodárskej súťaže je zaujímavé právne odvetvie, ktoré sa neustále formuje a rozvíja. Existuje v ňom totiž stále veľké množstvo nezodpovedaných právnych otázok a objavujúcich sa právnych problematík, z ktorých väčšina je dôsledkom existencie konfliktu medzi verejným záujmom, ktorý chráni Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej ako „Úrad“) a právami podnikateľov, ktoré im garantuje Ústava SR. Účelom tohto článku je analyzovať jednu z takýchto atypických častí správneho konania vedeného pred Úradom, ktorá je pre dotknutých podnikateľov v prípade preukázania protisúťažného správania sa kľúčová, a to spôsob určovania výšky pokuty za účasť na dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž.1) Tézou článku je predpoklad, že je možné daný proces skonkretizovať a zvýšiť tým právnu istotu v konaní pred Úradom a súčasne ho tak zracionalizovať. Je potrebné doplniť, že Úrad má právo uložiť účastníkom konania či iným osobám povinným poskytnúť súčinnosť aj ďalšie pokuty či iné sankcie,2) tie však nie sú z hľadiska predmetu tohto článku relevantné (napr. poriadková pokuta za nedostavenie sa na ústne pojednávanie bez závažných dôvodov alebo za sťažovanie postupu konania).

Autori: Mgr. Daniela Čičkánová, PhD.
Dátum publikácie: 20. 11. 2017
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2017 / Bulletin SAK - 10/2017
Oblasti práva: Obchodné právo / Hospodárstvo a hospodárenie, ekonomika / Hospodárska súťaž


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Daniela Čičkánová, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené