streda 29. júla 2015, Marta

Autori

Právny stav od

01.09.2007

Právny stav do

31.12.2012

Právne oblasti

Pracovno - právne vzťahy

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Dohoda o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

Anotácia:

Skončenie pracovného pomeru dohodou je jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien.

Účinnosť pracovnej zmluvy možno skončiť dvojstranným právnym úkonom – súhlasom zamestnávateľa a zamestnanca, a to k určitému dohodnutému dňu. Z hľadiska formy sa na dohodu vyžaduje písomná forma, avšak ust. § 60 ods. 2 ZP nepostihuje sankciou neplatnosti jej nedodržanie. Písomná forma dohody umožňuje jednoduchšie preukazovanie v prípade sporu.

Z obsahového hľadiska by mali účastníci v dohode dojednať:

  • deň skončenia pracovného pomeru a
  • dôvody skončenia pracovného pomeru, ak dôvodmi skončenia sú organizačné zmeny, ak nedochádza ku skončeniu pracovného pomeru z organizačných dôvodov, tak aj vtedy, ak na ich zakotvení do dohody zamestnanec trvá.

Ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodu, že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok na odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa päť alebo viac ako päť rokov, patrí odstupné vo výške najmenej trojnásobku priemerného mesačného zárobku.

Uvedený vzor je vyhotovený v zmysle § 60 ZP

Súvisí s právnymi predpismi