nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Prameň

Autori

Právny stav od

01.01.2006

Právny stav do

31.12.2007

Právne oblasti

Podvojné účtovníctvo

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Rozdiely v účtovaní obchodných spoločností a družstiev

Anotácia:

Obchodný zákonník (ďalej len OZ) v § 35 a nasl. ukladá podnikateľom viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom. Podnikatelia zapísaní do obchodného registra účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Základným právnym predpisom upravujúcim vedenie účtovníctva je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ZÚ). 
Obchodné spoločnosti a družstvá založené za účelom podnikania účtujú podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002 (ďalej PÚP), ktoré bolo novelizované od 1. 1. 2004opatrením MF SR č. 25167/2003-92, od 1. 1. 2005 opatrením č. MF/10069/2004-74 a od 1. 1. 2006 opatrením č. MF/26670/2005-74.  
Pri účtovaní v jednotlivých obchodných spoločnostiach a družstve sú v PÚP niektoré rozdiely. Tieto sa týkajú najmä: 
a)    účtovania pri vzniku spoločnosti – účtovanie základného imania, tvorby rezervného fondu (§ 25 PÚP, § 17 ZÚ), 

b)    účtovania pri uzatváraní účtovných kníh a účtovania výsledku vysporiadania (§ 8 a § 9 PÚP), 
c)    účtovania zmien základného imania počas trvania spoločnosti (§ 25 PÚP), 
d)    vyplatenia vkladu počas trvania spoločnosti (§ 25 ods. 4 PÚP). 
Pri účtovaní o uvedených skutočnostiach je potrebné prihliadať na ich vecnú úpravu v Obchodnom zákonníku. 
Obchodnými spoločnosťami podľa OZ sú: 
–    verejná obchodná spoločnosť, 
–    komanditná spoločnosť, 
–    spoločnosť s ručením obmedzeným, 
–    akciová spoločnosť. 


Účtovníctvo podnikateľov 

Obchodné spoločnosti sa členia na kapitálové (a. s., s. r. o. ), kapitálovo-osobné (komanditná spoločnosť) a osobné (verejná obchodná spoločnosť). 

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená. V prípadoch, keď zákon pripúšťa založenie spoločnosti jedným zakladateľom, nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. 

Spoločnosť vzniká (§ 62 OZ) dňom zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57 OZ) alebo od doručenia preukazu živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. 

Vklad spoločníka obchodnej spoločnosti predstavuje majetok, ktorý sa spoločník zaviazal vložiť do spoločnosti a podieľať sa ním na výsledku hospodárenia spoločnosti. Obchodný zákonník v § 59 definuje vklad ako súbor peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a podieľať sa nimi na výsledku hospodárenia spoločnosti. Podľa jednotlivých foriem obchodných spoločností je: 

a)    Pri akciovej spoločnosti vklad rozdelený na určitý počet častí (účasti) deliteľných stoma, nazývaných akcie; vydáva sa listina alebo sa vyhotovuje záznam osvedčujúci vklady, ktoré majú povahu cenného papiera. Podiel na akciovej spoločnosti je vyjadrený podielovými cennými papiermi. 

b)    Pri ostatných obchodných spoločnostiach a družstvách sú vklady vyjadrené jednou sumou (ide o podiel) a listiny alebo záznamy osvedčujúce vklady nemajú povahu cenného papiera. 

Správa vkladu (§ 60 OZ

Pred vznikom spoločnosti môžu byť vklady splatené spoločnosti, pretože spoločnosť právne nejestvuje. Obchodný zákonník v ustanovení § 60 upravuje, že pred vznikom spoločnosti vklady spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve. Správou vkladov môže byť poverená aj banka, a to aj v prípade, keď nie je spoločníkom vznikajúcej spoločnosti. 

Vlastnícke práva ku vkladom alebo ich častiam splateným pred vznikom spoločnosti, prípadne aj iné práva k týmto vkladom, prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti však spoločnosť nadobúda až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Vlastnícke práva ku vkladom pri spoločnosti už existujúcej prechádzajú na spoločnosť dňom splatenia vkladu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  

Druh vkladu 

Vklad splatený – investor (vkladateľ) 

Nadobudnutie vlastníckeho práva
podľa § 60 OZ 

Vklad do
novovzniknutej
spoločnosti 

Vklad do
existujúcej  spoločnosti 

Peňažný vklad 

Prevodom na určený bežný účet (splatenie v hotovosti do pokladnice) 

Deň vzniku
spoločnosti 

Deň splatenia vkladu 

Hnuteľné veci 

Odovzdaním správcovi vkladu, ak nie je určené v zakladateľských listinách inak 

Deň vzniku
spoločnosti 

Deň splatenia vkladu 

Nehnuteľnosti 

Fyzické odovzdanie písomného vyhlásenia  správcovi vkladu o splatení vkladu nehnuteľnosťou 

Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

Pohľadávka 

Účinnosť zmluvy o postúpení pohľadávky 

Deň vzniku spoločnosti 

Deň splatenia vkladu 

Zaknihované  cenné papiere 

Registráciou prevodu CP v zákonnej evidencii zaknihovaných CP 

Deň prevodu na účet spoločnosti v evidencii zaknihovaných CP  depozitára 

Deň prevodu na účet spoločnosti v evidencii zaknihovaných CP 

Know-how 

Uzatvorenie zmluvy o vklade, odovzdanie dokumentácie
+
záznam spísaný medzi správcom vkladu a investorom 

Deň vzniku spoločnosti 

Deň splatenia vkladu 

Podnik, časť podniku 

Uzatvorenie zmluvy o vklade, odovzdanie podniku správcovi vkladu, zabezpečenie dozoru správcom vkladu
+
záznam spísaný medzi správcom vkladu a investorom 

Deň vzniku spoločnosti 

Deň splatenia vkladu 

Vklady splácané pred vznikom spoločnosti z pohľadu investora nie sú splácané vznikajúcej spoločnosti, ale správcovi vkladu, a tak sa o splatení vkladov aj účtuje. 

Základné imanie 

Peňažné vyjadrenie súhrnu všetkých peňažných aj nepeňažných vkladov v spoločnosti, ktorá vklady prijíma, je základným imaním (§ 58 OZ). Základné imanie sa povinne vytvára v akciovej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho výška sa zapisujedo obchodného registra. Prenovozaloženú spoločnosť alebo spoločnosť už existujúcu sú prijaté vklady súčasťou vlastného kapitálu. Vlastný kapitál je súhrnné vyjadrenie pre majetok, ktorý patrí vlastníkom spoločnosti. Obchodný zákonník v súvislosti s obchodnými spoločnosťami pojem vklad používa v dvoch významoch: 

 Vklad ako aktívum § 59 OZ 

 Vklad ako pasívum § 58 OZ  

súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) 

súhrn iných peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), 

ktoré sa určitá osoba zaväzuje vložiť do spoločnosti za účelom nadobudnutia alebo zvýšenia účasti v spoločnosti 

základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do základného imania, vyjadrené v peňažných prostriedkoch slovenskej meny 

O základnom imaní sa účtuje v účtovej skupine 41 – Základné imanie a kapitálové fondy na účtoch:  

411 – Základné imanie, 

412 – Emisné ážio, 

413 – Ostatné kapitálové fondy, 

414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, 

415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, 

416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení, 

417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov, 

418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov, 

419 – Zmeny základného imania. 

Základné imanie – účet 411 

Predstavuje kapitál, ktorý vkladajú vlastníci pri založení obchodnej spoločnosti alebo družstva. Základné imanie predstavuje rozhodujúcu zložku vlastného imania spoločnosti a pri vzniku spoločnosti sa rovná vlastnému imaniu. Obchodný zákonníkpredpisuje povinnú výšku zapisovaného základného imania pri akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a pri družstve. Na účte 411 – Základné imanie sa účtuje len základné imanie zapísané do obchodného registra. Základné imanie nezapísané do obchodného registra ako aj všetky jeho zmeny sa účtujú na účte 419 – Zmeny základného imania. Podľa jednotlivých typov obchodných spoločnosti je základné imanie tvorené: 

Pri akciovej spoločnosti súhrnom všetkých menovitých hodnôt akcií. Menovitá hodnota (nominálna hodnota) akcie je podiel akcie na základnom imaní. Základné imanie je tvorené povinne vo výške minimálne 1 mil. Sk. Jeho hodnota sa zapisuje do obchodného registra. Počas trvania spoločnosti sa základné imanie môže zvyšovať alebo znižovať podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Jeho hodnota nesmie klesnúť pod 1 mil. Sk.
Akciová spoločnosť môže byť založená ako súkromná alebo verejná. 

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným súhrnom všetkých vopred určených vkladov, ku ktorým sa spoločníci v spoločenskej zmluve zaviazali. Základné imanie je tvorené povinne v minimálnej výške 200 tis. Sk a jeho hodnota sa zapisuje do obchodného registra. Minimálna výška vkladu každého spoločníka je 30 000 Sk. Počas trvania spoločnosti sa základné imanie môže zvyšovať novými peňažnými aj nepeňažnými vkladmi alebo z majetku spoločnosti prevyšujúcej hodnotu základného imania. Pri znížení základného imania nesmie jeho výška klesnúť pod hodnotu 200 tis. Sk. 

Pri komanditnej spoločnosti peňažnými aj nepeňažnými vkladmi komanditistov. Táto výška vkladov sa zapisuje do obchodného registra. Vklady komanditistov do základného imania sú povinné v minimálnej výške 10 000 Sk. Výšku základného imania však Obchodný zákonník neurčuje. Komanditisti ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojich nesplatených vkladov. Spoločenská zmluva môže obsahovať aj dohodu o vkladoch komplementárov. Vklady komplementárov do zapisovaného základného imania nevstupujú. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, a to aj vtedy, keď vložia do spoločnosti vklady. 

Družstvo predstavuje právny subjekt neuzavretého počtu osôb, v ktorom bez ohľadu na výšku svojho majetkového vkladu majú všetci členovia rovnaké hlasovacie právo. Družstvo zapisuje do obchodného registra povinne základné imanie v minimálnej výške 50 000 Sk. Výšku členského vkladu si členovia družstva určia v stanovách. Družstvo si určí aj výšku vkladov, ktoré budú vstupovať do zapisovaného základného imania, pretože OZ neukladá družstvu povinnosť zapísať základné imanie v celej výške súhrnu všetkých členských vkladov. Základné imanie v družstve sa skladá: 

a)    zo základných členských vkladov, splatenie ktorých zakladá členstvo v družstve; v stanovách môže byť tento vklad určený aj ako vstupný vklad, 

b)    z dodatočných členských vkladov, k splateniu ktorých sa členovia družstva zaviazali v stanovách. 

Zvyšovanie alebo znižovanie základného imania v družstvách je v kompetencii členskej schôdze družstva. Pri znižovaní základného imania musí byť dodržaná podmienka, že nesmie klesnúť pod hodnotu 50 000 Sk. 

Emisné ážio – účet 412 

Účtuje sa tu rozdiel medzi menovitou hodnotou a vyššou predajnou cenou akcií, prípadne vkladov, pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií, prípadne vkladov. Emisné ážio predstavuje cenu, ktorú platia noví akcionári alebo spoločníci za prístup k jestvujúcim ostatným fondom spoločnosti, ak podiel akcie na vlastnom imaní (účtovná hodnota akcie) je vyšší ako menovitá hodnota akcie, prípadne výška obchodného podielu (z vlastného imania) je vyššia ako jej vklad do základného imania. Pôvodní akcionári a spoločníci sú týmto chránení proti tzv. „zriedeniu kapitálu“. 

Ážio ako ekonomický pojem vo všeobecnosti predstavuje rozdiel medzi menovitou hodnotou a reálnou hodnotou, rozdiel medzi hodnotami, ktorými disponuje jednotlivec, a ich kúpnou silou. 

 PRÍKLAD č. 1:     Emisné ážio      

Akciová spoločnosť Zeta, a. s. má zapísané ZI vo výške 20 mil. Sk, ktoré je rozdelené na 2 000 ks akcií v menovitej hodnote 10 000 Sk. 

Vlastné imanie spoločnosti podľa súvahy k 31. 12. 2005 je vo výške 24 mil. Sk. 

Akciová spoločnosť schválila na valnom zhromaždení v marci 2006 zvýšenie ZI upísaním 200 ks nových akcií za podmienok: 

– menovitá hodnota akcie 10 000 Sk, 

– emisný kurz akcie je 12 000 Sk (účtovná hodnota akcie). 

Obsah účtovného prípadu  

Suma v Sk  

Účtovanie 

1.    Upísanie 200 ks akcií 

    1a. Emisný kurz – pohľadávka voči upisovateľom 

    1b. Menovitá hodnota – zvýšenie ZI 

    1c. Emisné ážio  

 

2 400 000 

2 000 000 

 400 000 

 

MD 353 /  xx 

MD xx / D 419 

MD xx / D 412 

2.    Splatenie upísaných akcií akcionármi v peniazoch 

2 400 000 

MD 221 / D 353 

Ostatné kapitálové fondy – účet 413 

Na účte sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imania účtovnej jednotky, a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet. V prospech účtu sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov a členov družstva, členské podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu. 

Do 31. 12. 2005 sa tu účtovali aj prijaté dary a inventarizačný prebytok dlhodobého neodpisovaného majetku.  

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov – účet 414 

Na účte sa účtujú oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov podľa § 14 a § 16 PÚP. Okrem tvorby oceňovacieho rozdielu sa na účte účtuje aj jeho rozpustenie, a to opačnými účtovnými zápismi. 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín – účet 415 

Na účte sa účtuje v účtovníctve spoločníka obchodnej spoločnosti a v účtovníctve člena družstva kladný alebo záporný rozdiel medzi uznaným ocenením a účtovným ocenením vecného vkladu pri jeho vložení do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Účtuje sa tu tiež zvýšenie alebo zníženie hodnoty cenného papiera alebo podielu pri zvyšovaní základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva z majetku prevyšujúceho toto imanie alebo pri znižovaní základného imania. Príslušná časť zostatku tohto účtu sa účtuje na účte 568 – Ostatné finančné náklady alebo na účte 668 – Ostatné finančné výnosy pri predaji alebo pri inom úbytku príslušných cenných papierov a podielov. Oceňovací rozdiel z kapitálových účastín je dočasný rozdiel a okrem jeho tvorby sa na účte 415 účtuje aj jeho rozpustenie. 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení – účet 416 

Účtujú sa tu oceňovacie rozdiely podľa § 26 PÚP v účtovníctve zanikajúcich spoločnosti. 

Na účte 417 – Zákonný rezervný fondkapitálových vkladov sa účtuje tvorba rezervného fondu (§ 67 OZ) pri vzniku spoločnosti. Rezervný fond sa povinné vytvára pri vzniku akciovej spoločnosti (§ 217 OZ) vo výške najmenej 10 % základného imania. Pri vzniku s. r. o. sa rezervný fond vytvára podľa rozhodnutia spoločníkov v spoločenskej zmluve. 

Na účte 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov sa účtuje tvorba nedeliteľného fondu pri vzniku družstva. Družstvo je povinné (§ 235 OZ) pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10 % zapisovaného základného imania 

Na účte 419 – Zmeny základného imania sa účtuje zvýšenie alebo zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra. Na účte sa účtuje v súlade s § 25 PÚP

Účtovanie o vkladoch do obchodných spoločností a družstva je upravené v § 25 PÚP

A.    U spoločníka obchodnej spoločnosti (vkladateľa – investora) ako o podielových cenných papieroch a podieloch v okruhu finančného majetku so súvzťažným zaúčtovaním záväzku z upísaných cenných papierov a vkladov účtovným zápisom: 

a)    obstarávacia cena podielu v obchodnej spoločnosti alebo družstve
MD 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku
DAL 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

b)    vedľajšie náklady obstarania (napríklad znalecký posudok)
MD 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku
DAL 379 – Iné záväzky 

c)    prevod do finančného majetku
MD 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
MD 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
MD 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely
DAL 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku 

d)    vklad do rezervného fondu v obchodnej spoločnosti
MD 06x – Dlhodobý finančný majetok
DAL 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

e)    vklad do nedeliteľného fondu v družstve
MD 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok
DAL 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

    Vkladateľ – investor, účtuje na účtoch podielových cenných papierov a podielov vklady do obchodných spoločností bez ohľadu na vecnú podstatu vkladu.
 

 B.    U prijímateľa vkladu sa o prijatom vklade účtuje ako o základnom imaní a o rezervnom fonde, ak je povinnosť jeho tvorby pri vzniku spoločnosti a o pohľadávke za upísané vlastné imanie v spoločnosti, ktorá povinné vytvára  zapisované základné imanie (a. s., s. r. o.): 

a)    ak je povinnosť vytvárať zapisované základné imanie v obchodných  spoločnostiach a družstve
MD 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
DAL 419 – Zmeny základného imania 

b)    prijaté vklady do rezervného fondu v obchodných spoločnostiach
MD 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
DAL 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 

c)    prijaté vklady do nedeliteľného fondu v družstve
MD 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
DAL 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov  

    Vklady, ktoré boli splatené ku dňu vzniku spoločnosti, sa účtujú na majetkové účty podľa povahy. Ak boli vklady splatené správcovi vkladu, účtuje sa pohľadávka voči správcovi vkladu. 

Účtovanie pri vzniku obchodných spoločností a družstva 

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, zostavuje (§ 17 ods. 7 ZÚ) ku dňu vzniku, ktorým je deň zápisu do obchodného registra, otváraciu súvahu.  

Podľa § 25 ods. 1 PÚPotváracia súvaha akciovej spoločnosti zostavená ku dňu zápisu do obchodného registra obsahuje 

 • splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov 

Splatené vklady budú v otváracej súvahe vykazované na príslušných účtoch majetku podľa toho, či pôjde o finančný vklad alebo vecný vklad. Vklady, ktoré neboli do dňa vzniku spoločnosti splatené, budú vykazované ako pohľadávka za upísané vlastné imanie. 

Nepeňažné vklady musia byť splatené pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra. 

 • zriaďovacie náklady 

Ako zriaďovacie náklady sú vykazované náklady súvisiace so založením a vznikom účtovnej jednotky. Zriaďovacími nákladmi sú napríklad súdne poplatky, notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, mzdy, odmeny za sprostredkovanie, nájomné, náklady spojené so zriadením uhrádzané materskej spoločnosti a iné náklady, ktoré sa aktivujú do dlhodobého nehmotného majetku, ak ich súčet presiahne sumu 50 000 Sk. Zriaďovacie náklady sú sumy nákladov preukázateľne vynaložené zakladateľmi alebo správcom vkladov z peňažných prostriedkov prijatých ako splatenie peňažného vkladu. Suma peňažných prostriedkov zo splatených peňažných vkladov sa o sumu zriaďovacích nákladov pri vykazovaní v otváracej súvahe zníži.  

Ak boli do spoločnosti upísané vecné vklady a zriaďovacie náklady boli vynaložené zakladateľmi, prevezme spoločnosť do otváracej súvahy súčasne so zriaďovacími nákladmi aj záväzok zo zriaďovacích nákladov voči zriaďovateľom. 

Ak boli vynaložené zriaďovacie náklady v sume rovnej alebo nižšej ako 50 000 Sk, pri ktorých sa účtovná jednotka môže rozhodnúť, či ich zaradí do dlhodobého nehmotného majetku alebo bude o nich účtovať ako o nákladoch, nebudú sa vykazovať v otváracej súvahe. O postupe ich účtovania rozhodne účtovná jednotka až po otvorení účtovných kníh.  

 • základné imanie zapísané do obchodného registra 

Účtuje sa o ňom v obchodných spoločnostiach a v družstve spôsobom uvedeným v § 25 PÚP v súlade s vecnou úpravou jeho tvorby v OZ, t. j. ak je povinnosť jeho zápisu do obchodného registra. 

 • emisné ážio 

O emisnom ážiu sa účtuje v akciovej spoločnosti a v s. r. o., ak spoločenská zmluva alebo stanovy upravujú povinnosť vkladov s emisným ážiom. 

 • rezervný fond z kapitálových vkladov, nedeliteľný fond z kapitálových vkladov 

Pri vzniku spoločnosti sa účtuje ich tvorba z kapitálových vkladov. Pri vzniku a. s. je tvorba rezervného fondu povinná, pri vzniku s. r. o. sa vytvára, ak je tak uvedené v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine. V družstvách sa pri vzniku povinne zriaďuje nedeliteľný fond, ktorý plní funkciu rezervného fondu. 

 • a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich so založením a vznikom účtovnej jednotky 

Ďalšími skutočnosťami súvisiacimi so vznikom účtovnej jednotky môže byť napríklad splatenie vkladov správcovi vkladu, čo by sa v otváracej súvahe malo zobraziť ako pohľadávka voči správcovi vkladu. V zakladateľských listinách môžu byť dohodnuté vklady prevyšujúce základné imanie, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra. Tieto upísané vklady budú účtované na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy. 

Otváraciu súvahu ostatných obchodných spoločnosti a družstva postupy účtovania neupravujú. V týchto prípadoch je možno primerane použiť ustanovenia o otváracej súvahe pri vzniku akciovej spoločnosti upravené v § 25 PÚP

Akciová spoločnosť 

Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou akciovou spoločnosťou. Verejnou akciovou spoločnosťou je akciová spoločnosť, ktorá vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, alebo ktorej akcie prijala burza na obchodovanie na trhu cenných papierov. Akciová spoločnosť môže byť založená: 

a)    zakladateľskou listinou, ak ide o jedného zakladateľa – právnickú osobu, 

b)    zakladateľskou zmluvou, ak sa zakladatelia dohodnú, že splatia celé základné imanie, 

c)    zakladateľskou zmluvou s výzvou na upisovanie akcií, 

d)    na základe verejnej výzvy na upísanie akcií. 

 PRÍKLAD č. 2:     Založenie a. s. zakladateľskou zmluvou      

Základné imanie pri vzniku spoločnosti             3 000 tis. Sk 

Rezervný fond pri vzniku spoločnosti               300 tis. Sk 

1.    zakladateľ s. r. o. A vklad 60 %             1 800 tis. Sk
     vklad do rezervného fondu             180 tis. Sk 

2.    zakladateľ s. r. o. B vklad 40 %              1 200 tis. Sk
    vklad od rezervného fondu             120 tis. Sk     

Vkladateľ A zaplatí vklad nehnuteľnosťou, ktorú má v majetku v účtovnej zostatkovej hodnote 1 600 tis. Sk, vstupnej cene 2,6 mil. Sk, ktorá bola ocenená pre účely vkladu na hodnotu 1 800 tis. Sk; daňová zostatková hodnota budovy je 1 200 tis. Sk. 

Vecný vklad do obchodnej spoločnosti podlieha povinnosti odvodu DPH. 

DPH = (1 800 000 : 119) x 19 = 287 395 Sk 

Základ dane = 1 800 000 - 287 395 = 1 512 605 Sk 

Vkladateľ B zaplatí celý vklad peniazmi. 

Rezervný fond bude zaplatený peniazmi. 

Akciová spoločnosť vydala 3 000 ks akcií v nominálnej hodnote 1 000 Sk. Predložil sa návrh na zápis do obchodného registra. V súvislosti so vznikom spoločnosti spoločnosť obdržala faktúru na notárske poplatky vo výške 60 tis. Sk, ktoré sa vyúčtujú ako zriaďovacie náklady. 

Za správcu vkladu bol ustanovený štátny notár. 

Ku dňu zápisu spoločnosti do registra boli upísané vklady splatené správcovi vkladu. 

Ak sa novoznikajúca spoločnosť zaregistruje za platiteľa DPH, môže si uplatniť nárok na odpočítanie DPH z vecného vkladu, ak splní podmienky § 49 – § 51 a § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ZDPH). 

Aktíva    Otváracia súvaha (v tis. Sk)    Pasíva 

011 – Zriaďovacie náklady 

60 

411 – Základné imanie 

 3 000 

378 – Iné pohľadávky * 

3 300 

417 – Zákonný rezervný fond
    z kapitálových vkladov
 

 300  

379 – Iné záväzky 

 60 

Majetok spolu 

3 360 

Vlastné imanie a záväzky spolu 

 3 360  

*    Ide o pohľadávku voči správcovi vkladu, pretože vecný aj peňažný vklad bol splatený správcovi vkladu.  

Otvorenie účtovných kníh ku dňu vzniku  

Obsah účtovného prípadu 

Suma 

MD 

D 

Zriaďovacie výdavky – začiatočný stav 

60 000 

011 

701 

Iné pohľadávky  

 3 300 000 

378 

701 

Základné imanie – začiatočný stav 

 2 000 000 

701  

411 

Zákonný rezervný fond – začiatočný stav 

200 000 

701 

417 

Iné záväzky 

60 000 

701 

379 

Po otvorení účtovných kníh sa zaúčtuje vysporiadanie pohľadávky voči správcovi vkladu:  

a)    prevzatie budovy od správcu vkladu     1 800 000     MD 021 / D 378 

b)    prevzatie bežného účtu od správcu vkladu     1 500 000     MD 221 / D 378  

Účtovanie u vkladateľov: 

1.    Vkladateľ A, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma 

MD 

DAL 

1.    Upísanie vkladu do ZI 

1 800 000 

061 

367 

2.    Upísanie vkladu do rezervného fondu 

180 000 

061  

367 

3.    Splatenie upísaného vkladu RF 

180 000 

367 

221 

4.    Splatenie vkladu nehnuteľnosťou  

    4a. Dohodnutá cena 

    4b. Zostatková hodnota účtovná 

    4c. Povinnosť odvodu DPH 

    4d. Oceňovací rozdiel  

 

1 800 000 

1 000 000 

 287 395 

 512 605 

 

367 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

082 

343 

415 

5.    Vyradenie budovy z majetku 

2 600 000 

081 

021 

6.    Odvod DPH 

 287 395 

343 

221 

2. Vkladateľ B, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma 

MD 

DAL 

1. Upísanie vkladu do ZI 

 1 800 000 

062 

367 

2. Upísanie vkladu do rezervného fondu 

 180 000 

062 

367 

3. Splatenie upísaného vkladu do ZI a RF 

1 980 000 

367 

221 

 PRÍKLAD č. 3:     Založenie a. s. s výzvou na upísanie akcií     

Akciová spoločnosť, EGA, a. s. bola založená zakladateľskou listinou a výzvou na upisovanie akcií. Dvaja zakladatelia sa rozhodli splatiť časť vkladu do výšky 85 %. Na zvyšok vkladu vo výške 5 % zverejnili výzvu na upisovanie akcií. 

Základné imanie pri vzniku spoločnosti             4 000 tis. Sk. 

Rezervný fond bude vo výške 10 % ZI             400 tis. Sk. 

1.    zakladateľ s. r. o. LA vklad 30 %               1 200 tis. Sk
    vklad do rezervného fondu             120 tis. Sk 

2.    zakladateľ s. r. o. AZ vklad 55 %             2 200 tis. Sk
    vklad do rezervného fondu             220 tis. Sk 

3.    drobní akcionári 15 %             600 tis. Sk
    vklad do rezervného fondu             60 tis. Sk 

Vkladateľ 1 splatí celý vklad peniazmi. 

Vkladateľ 2 splatí vklad podielovými cennými papiermi v spoločnosti AZD, a. s. 

Vkladatelia 3 (drobní akcionári) splatia upísané akcie peniazmi. 

Vklady do rezervného fondu budú splatené peniazmi. 

EGA, a. s. vydala 400 ks akcií po 10 000 Sk. Akcionári obdržali akcie: 

1.    akcionár LA, s. r. o.            120 ks 

2.    akcionár AZ, s. r. o.             220 ks 

3.    drobní akcionári             60 ks 

V súvislosti so založením spoločnosti boli zakladateľom č. 2 zaplatené notárske poplatky a poštovné vo výške 85 tis. Sk. 

Ku dňu vzniku spoločnosti boli upísané vklady splatené správcovi vkladu, ktorým bola spoločnosť AZ, s. r. o., EGA, a. s. zostaví otváraciu súvahu ku dňu zápisu do obchodného registra.
 

Aktíva    Otváracia súvaha (v tis. Sk)    Pasíva 

011 – Zriaďovacie náklady 

 85 

411 – Základné imanie  

 4 000  

378 – Iné pohľadávky  

 4 400 

417 – Zákonný rezervný fond 

 400  

 

365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 

85  

Majetok spolu 

 4 485 

Vlastné imanie a záväzky spolu 

 4 485  


Otvorenie účtovných kníh ku dňu vzniku  

Zaúčtovanie začiatočných stavov 

Suma 

MD 

D 

Účtovanie prevzatia vkladov od správcu vkladu 

Obsah účtovného prípadu 

Suma 

MD 

D 

1. Prevod akcií spoločnosti AZD, a. s. 

2 200 000 

062 

378 

2. Prevzatie bežného účtu od správcu vkladu 

 2 200 000 

378 

701 

Účtovanie u akcionárov 

1. akcionár LA, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma 

MD 

DAL 

1. Upísanie vkladu do ZI 

1 200 000 

062 

367 

2. Upísanie vkladu do rezervného fondu 

 120 000 

062 

367 

3. Splatenie upísaného vkladu 

1 320 000 

367 

221 

2. akcionár AZ, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma 

MD 

DAL 

1. Upísanie vkladu do ZI 

2 200 000 

062 A2 

367 

2. Upísanie vkladu do rezervného fondu 

 220 000 

062 A2  

367 

3. Splatenie upísaného vkladu do ZI podielovými CP AZD, a. s. 

2 200 000 

367 

062 A1 

4. Splatenie vkladu do rezervného fondu 

220 000 

367 

221 

5. Pohľadávka voči EGA, a. s. za zaplatené notárske poplatky 

85 000 

355 

211 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová. Môže byť založená spoločenskou zmluvou, ak sú dvaja a viac zakladateľov (podľa § 105 môže mať s. r. o. max. 50 spoločníkov) alebo notárskou zápisnicou, ak ide o spoločnosť založenú jedným spoločníkom. Spoločnosť povinne vytvára zapisované základné imanie v minimálnej výške 200 tis. Sk. Pre upisovanie vkladov platia ustanovenia § 59 až § 60 OZ. 

 PRÍKLAD č. 4:     Vznik s. r. o. založenej jedným spoločníkom      

Spoločnosť ABD, s. r. o. založila dcérsku spoločnosť DA, s. r. o. Do základného imania vložila vecný vklad – budovu, za podmienok: 

 • znalecký posudok je na sumu     1 800 000 Sk, 
 • obstarávacia cena nehnuteľnosti je     2 600 000 Sk, 
 • oprávky do dňa vyradenia sú v sume     1 200 000 Sk, 
 • zostatková účtovná hodnota je     1 400 000 Sk, 
 • zostatková hodnota daňová     1 450 000 Sk. 

Spoločnosť pri vzniku nevytvorila rezervný fond. 

Spoločnosť ABD, s. r. o. je platiteľom DPH a má povinnosť z vecného vkladu odviesť DPH vo výške 19 %. DPH = (1 800 000 : 119 ) x 19 = 287 394 Sk. 

Dcérska spoločnosť sa zaregistrovala za platiteľa DPH pri svojom vzniku a môže si uplatniť z vecného vkladu nárok na odpočítanie dane.
 

Aktíva    Otváracia súvaha    Pasíva 

353 – Pohľadávky za upísané  imanie  

1 800 000  

411 – Základné imanie  

1 800 000 

Majetok spolu 

1 800 000 

Vlastné imanie a záväzky spolu 

1 800 000 

Otvorenie účtovných kníh a účtovanie o splatení vkladu v DA, s. r. o.  

Zaúčtovanie začiatočných stavov 

Suma 

MD 

D 

1. ZS účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie 

1 800 000 

353 

701 

2. ZS účtu 411 – Základné imanie  

1 800 000 

701  

411 

3. Splatenie pohľadávky za upísaný vklad nehnuteľnosťou  

1 800 000 

021 

353 

4. Uplatnenie nároku na odpočítanie DPH pri registrácii za platiteľa  

287 394 

343 

021 

Účtovanie u vkladateľa ABD, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma v Sk 

Vkladateľ
– spoločník
 

1.    Upísanie vkladu 

1 800 000 

MD 061 / D 367 

2.    Splatenie vkladu  

    2a. Vysporiadanie záväzku  

    2b. Zostatková účtovná hodnota nehnuteľnosti  

    2c. Zaúčtovanie povinnosti odvodu DPH  

    2d. Oceňovací rozdiel  

1 800 000 

1 400 000 

 287 394 

 112 606 

  

 MD 367 / xx 

 xx / D 081 

 xx / D 343 

 xx / D 415 

 PRÍKLAD č. 5:     Vznik s. r. o. založenej dvoma spoločníkmi      

Založenie BC, s. r. o., spoločenskou zmluvou, z ktorej vyberáme: 

 • zapísané základné imanie      4 000 tis. Sk 
 • rezervný fond pri založení      400 tis. Sk 

spoločníci:      vklady    miera účasti (§ 61 OZ

1.    spoločník s. r. o. B vklad pohľadávky     800 tis. Sk         40 % 

    časť vkladu splatená peniazmi    800 tis. Sk 

    + vklad do RF peňažný     160 tis. Sk 

2.    spoločník s. r. o. C vklad zásob tovaru      1 200 tis. Sk         60 % 

    časť vkladu splatená peniazmi     1 200 tis. Sk     

    + vklad do RF peňažný      240 tis. Sk 

Spoločníci sa dohodli v spoločenskej zmluve vytvoriť rezervný fond pri vzniku spoločnosti vo výške 10 % základného imania. 

Spoločenská zmluva určila mieru účasti spoločníkov podľa pomeru ich vkladov do základného imania. Pri zápise spoločnosti do obchodného registra každý spoločník splatil peňažnú časť upísaného vkladu a polovicu vkladu do rezervného fondu. 

Otváracia súvaha spoločnosti BC, s. r. o. ku dňu vzniku 

Aktíva 

Suma v Sk 

Pasíva 

Suma v Sk 

353 – Pohľadávky za upísané vlastné  imanie 

2 200 tis. 

411 – Základné imanie 

 4 000 tis. 

221 – Bankové účty 

2 200 tis. 

417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov  

 400 tis. 

Majetok spolu 

4 400 tis. 

Vlastné imanie a záväzky spolu 

 4 400 tis. 

Otvorenie účtovných kníh v BC, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma v Sk  

Účtovanie 

Účtovné prípady po otvorení účtovných kníh v BC, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma v Sk  

Účtovanie 

6. Splatenie pohľadávky z upísaného vkladu spoločníka B pohľadávkou 

 800 000 

     MD 315 / D 353 

7. Splatenie pohľadávky z upísaného vkladu spoločníka C tovarom  

1 200 000 

MD 132 / D 353 

8. Splatenie časti vkladu do rezervného fondu od spoločníkov B a C 

 200 000 

MD 221A2 / D 353 

Účtovanie u spoločníka B, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma v Sk  

Účtovanie 

1. Upísanie vkladu do základného imania 

 1 600 000 

MD 062 / D 367 

2. Upísanie vkladu do rezervného fondu pri vzniku s. r. o.  

 160 000 

MD 062A / D 367 

3. Zaplatenie časti vkladu peniazmi 

 800 000 

MD 367 / D 221 

4. Zaplatenie zostatku vkladu pohľadávkou 

 800 000 

MD 367 / D 311  

5. Zaplatenie časti vkladu do rezervného fondu pred vznikom s. r. o.  

 80 000 

MD 367 / D 221 

6. Zaplatenie zostatku vkladu do rezervného fondu 

 80 000 

MD 367 / D 221 

Spoločník C, s. r. o. vkladá tovar za podmienok: 

 • ocenenie pre účely vkladu 1 200 000 Sk, 
 • výpočet DPH (1 200 000 : 119) x 19 = 191 596 Sk, 
 • cena zdaniteľného plnenia 1 200 000 - 191 596 = 1 008 404 Sk. 

Účtovanie u spoločníka C, s. r. o.  

Obsah účtovného prípadu 

Suma v Sk  

Účtovanie 

1. Upísanie vkladu do základného imania 

 2 400 000 

MD 061 / D 367 

2. Upísanie vkladu do rezervného fondu pri vzniku s. r. o.  

 240 000 

MD 061A / D 367 

3. Zaplatenie časti vkladu a vkladu do RF peniazmi 

 1 320 000 

MD 367 / D 221 

4. Splatenie zostatku vkladu tovarom  

4a. hodnota podľa ocenenia v spoločenskej zmluve  

4b. úbytok tovaru  

4c. povinnosť odvodu DPH  

4d. oceňovací rozdiel  

 

1 200 000 

1 200 000 

 191 596 

 191 596 

 

MD 367 / xx      

MD xx / D132 

MD xx / D 343 

MD 415 / D xx    

Komanditná spoločnosť 

Komanditná obchodná spoločnosť je osobnou spoločnosťou s prvkami kapitálovej spoločnosti. Základným znakom komanditnej spoločnosti je, že jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komaditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári). Zakladá sa spoločenskou zmluvou, ktorá určuje aj povinné vklady komanditistov, najmenej však vo výške 10 000 Sk. Spoločenská zmluva môže stanoviť aj vklady pre komplementárov. Tieto vklady sa nezapisujú do obchodného registra. Podľa tejto úpravy vkladov do komanditnej spoločnosti v OZ a v súlade s § 25 ods. 4 PÚP sa budú prijaté vklady účtovať: 

 • vklady komanditistov, zapísané do obchodného registra na účte 411 – Základné imanie, 
 • vklady komanditistov, nezapísané do obchodného registra na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, 
 • vklady komplementárov na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy. 

Pri vzniku je komanditná spoločnosť povinná podľa § 17 ods. 7 ZÚ zostaviť otváraciu súvahu. V otváracej súvahe budú osobitné uvedené vklady komanditistov zapísané do základného imania a vklady komplementárov, ktoré nie sú súčasťou základného imania, splatené vklady, prípadne vzniknuté zriaďovacie výdavky, pohľadávka za upísané vlastné imanie z nezaplatených upísaných vkladov komanditistov a komplementárov. V otváracej súvahe by sa mali vykazovať: 

Aktíva    Otváracia súvaha k. s.    Pasíva 

Vklady do komanditnej spoločnosti, od komanditistov aj od komplemenátov sa stávajú majetkom spoločnosti. U spoločníkov právnických osôb sa bude o vkladoch do komanditnej spoločnosti účtovať ako o splatení záväzku a úbytku príslušného majetku podľa povahy. Ak je vkladateľ –  právnická osoba – platiteľ DPH, je povinný z vecného vkladu do spoločnosti odviesť DPH. 

Účtovanie vkladov u vkladateľov  

Obsah účtovného prípadu 

Účtovanie 

1. Upísanie vkladu u komanditisti – vklad je povinný podľa OZ 

 MD 063 / D 367 

2. Upísanie vkladu u komplementára – vklad na základe dohody  v spoločenskej zmluve 

MD 069 / D 367 

3. Splatenie vkladov u komanditistu 

 MD 367 / D RMÚ* 

4. Zúčtovanie prípadného oceňovacieho rozdielu pri vecnom vklade u komanditistu 

    a) aktívny oceňovací rozdiel 

    b) pasívny oceňovací rozdiel 

MD 415 / D 367 

MD 367 / D 415 

5. Splatenie vkladu u komplementára 

 MD 367 / D RMÚ* 

*RMÚ – rôzne majetkové účty 

Verejná obchodná spoločnosť 

Verejná obchodná spoločnosť je osobnou spoločnosťou. Musí byť založená minimálne dvoma spoločníkmi, ktorí sa rozhodli podnikať pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky celým svojím majetkom. Zakladá sa spoločenskou zmluvou. Spoločnosť nemá povinnosť vytvárať zapisované základné imanie. Ak sa spoločníci v spoločenskej zmluve dohodli na výške peňažných a nepeňažných vkladov, sú spoločníci povinní dohodnuté vklady splatiť. 

Keďže spoločnosť nemá povinnosť vytvárať zapisované základné imanie, o prijatých vkladoch sa nebude účtovať na účte 411 – Základné imanie. Účtovanie o prijatých vkladoch vo verejnej obchodnej spoločnosti a u vkladateľa odporúčame účtovať:  

Obsah účtovného prípadu 

Účtovanie
u spoločníka 

Účtovanie
v spoločnosti 

1.    Upísanie vkladu do verejnej obchodnej spoločnosti podľa
    spoločenskej zmluvy 

 MD 069 / D 367 

MD 353 / D 413 

2.    Splatenie vkladu  

 MD 367 / D RMÚ* 

 MD RMÚ* / D 353 

*RMÚ – rôzne majetkové účty 

Verejná obchodná spoločnosť ako novovzniknutá účtovná jednotka je povinná podľa § 17 ods. 7 ZÚ ku dňu vzniku zostaviť otváraciu súvahu. Súvaha má obsahovať len skutočnosti, ktoré ku dňu vzniku nastali. Súvaha môže obsahovať napríklad majetok vložený spoločníkmi do spoločnosti, vzniknuté zriaďovacie výdavky a pod. Majetok vložený do spoločnosti spoločníkmi bude účtovaný na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy. Ak sa spoločníci v. o. s. v spoločenskej zmluve zaviazali vložiť do spoločnosti vklady, ktoré neboli ku dňu vzniku spoločnosti splatené, bude otváracia súvaha obsahovať pohľadávky za upísané vklady.  

Aktíva                                               Otváracia súvaha v. o. s.                                              Pasíva 

Družstvo 

Družstvo predstavuje spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Družstvo musí mať najmenej päť členov. Ak sú členmi právnické osoby, stačia na jeho založenie dvaja členovia. Členovia družstva bez ohľadu na výšku svojho majetkového vkladu majú všetci rovnaké hlasovacie právo, tzv. družstevná demokracia. 

Podmienkou vzniku členstva v družstve je splatenie povinného členského vkladu určeného stanovami, tzv. základný členský vklad. Povinné zapisované základné imanie je minimálne 50 000 Sk. O základnom imaní v družstve sa účtuje na účte 411 – Základné imanie. Ak sa členovia družstva zaviažu k ďalšiemu členskému vkladu a stanovy túto možnosť dovoľujú, je povinnosť splatiť aj vklad presahujúci základný vklad do troch rokov, ak nie je v stanovách určená iná lehota. Prijaté členské vklady presahujúce základný členský vklad účtuje družstvo na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy. 

Stanovy družstva môžu podmieniť členstvo v družstve pracovným vzťahom k družstvu.  

Pri vzniku družstva je povinnosť (§ 235 OZ) vytvárať nedeliteľný fond vo výške 10 % zapisovaného základného imania. Nedeliteľný fond sa účtuje na účte 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov. Ak je členom družstva právnická osoba, účtuje vklad do nedeliteľného fondu ako ostatný dlhodobý finančný majetok na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok. 

Družstvo je povinné podľa § 17 ods. 7 ZÚ pri svojom vzniku zostaviť otváraciu súvahu. V otváracej súvahe by sa malo vykázať zapísané základné imanie, vytvorený nedeliteľný fond, splatené vklady, splatený vklad do nedeliteľného fond, zriaďovacie náklady, pohľadávka za nesplatené ďalšie vklady, ak sa členovia zaviazali k ďalším vkladom prevyšujúcim základný členský vklad.  

Aktíva            Otváracia súvaha družstva        Pasíva 

Účtovanie vkladov u členov družstva  

Obsah účtovného prípadu 

Účtovanie 

1.    Upísanie vkladu základného členského vkladu 

 MD 06x / D 367 

2.    Upísanie ďalšieho vkladu prevyšujúceho základný členský vklad 

 MD 06x / D 367 

3.    Upísanie vkladu do nedeliteľného fondu 

 MD 069 / D 367 

4.    Splatenie základného členského vkladu a ďalšieho vkladu v Sk 

 MD 367 / D 221 

5.    Splatenie vkladu do NF v Sk 

 MD 367 / D 221 

6.    Splatenie upísaného vecného vkladu 

 MD 367 / D RMÚ* 

7.    Zúčtovanie prípadného oceňovacieho rozdielu pri vecnom vklade u vkladateľa 

    a) aktívny oceňovací rozdiel 

    b) pasívny oceňovací rozdiel 

 

MD 415 / D 367 

MD 367 / D 415 

* RMÚ – rôzne majetkové účty 

Uzatváranie účtovných kníh a účtovanie výsledku hospodárenia 

Uzatváranie účtovných kníh a zisťovaní výsledku hospodárenia upravujú § 8 a § 9 PÚP. Pred uzavretím účtov sa zisťujú obraty strán MD a DAL jednotlivých účtov a konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov, pričom sa postupuje:  

Pred uzavretím účtov nákladov a výnosov sa vyčísli výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov ako rozdiel účtovej triedy 6 – Výnosy a účtovej triedy 5 – Náklady okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných nákladov a vnútroorganizačných výnosov používaných v závislosti od spôsobu účtovania zvoleného v účtovnej jednotke (napríklad v účtovej triede 8 a 9, alebo ako analytické účty k účtom nákladov a výnosov). Výsledok hospodárenia sa člení podľa toho, z akej činnosti vznikol, na výsledok hospodárenia z: 

a)    hospodárskej činnosti ako rozdiel medzi výnosmi účtovanými v účtovej skupine 60 až 65 a na účte 697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50 až 55 a na účte 597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť, 

b)    finančnej činnosti ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 66 a 67 a na účte 698 – Prevod finančných výnosov a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 56 a 57 a na účte 598 – Prevod finančných výnosov, 

c)    mimoriadnej činnosti ako rozdiel medzi výnosmi účtovanými na účtoch účtovej skupiny 68 a nákladmi účtovanými na účtoch účtovej skupiny 58. 

    Hospodárska činnosť spolu s finančnou činnosťou sa považuje za bežnú činnosť.  

Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov sa upraví na základ dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ZDP). Vypočíta sa daň z príjmov splatná a odložená a zaúčtuje sa. 

Uzatvoria sa účty výnosov sa uzatvoria účtom 710 – Účet ziskov a strát. Uzatvoria sa účty majetku, vlastného imania a záväzkov účtom 702 – Konečný účet súvahový. 

Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov sa preúčtuje z účtu 710 – Účet ziskov a strát na účet 702 – Konečný účet súvahový podľa povahy:
– účtovný zisk MD 710 / DAL 702,
– účtovná strata MD 702 / D 710. 

Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť 

Vo verejnej obchodnej spoločnosti je osobitný spôsob účtovania výsledku hospodárenia pri uzatváraní účtovných kníh. 

Verejná obchodná spoločnosť ako združenie podnikateľov vystupujúcich pod spoločným menom je síce právnickou osobou, ale jej spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne. Verejná obchodná spoločnosť z uvedeného dôvodu nie je daňovníkom dane z príjmov PO. Daňovníkmi dane z príjmov dosiahnutých verejnou obchodnou spoločnosťou sú jej spoločníci, pričom spoločníkmi môžu ako fyzické, tak aj právnické osoby.  

Pri uzatváraní účtovných kníh verejná obchodná spoločnosť neúčtuje ani o dani z príjmov, ani o výsledku hospodárenia za spoločnosť. Výsledok hospodárenia sa účtuje ako nárok spoločníkov na podiele na výsledku hospodárenia pomocou prevodového účte 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia. Podľa § 82 OZ sa zisk určený na základe ročnej účtovnej závierky určený na rozdelenie, delí medzi spoločníkov rovnakým dielom. Ak je na základe ročnej účtovnej závierky spoločnosti vykázaná strata, podieľajú sa na nej spoločníci rovnakým dielom

 PRÍKLAD č. 6: 

Verejná obchodná spoločnosť VERENA založená jednou FO – podnikateľom, a jednou PO –  s. r. o., vykázala ku dňu účtovnej závierky k 31. 12. výnosy a náklady podľa uvedenej tabuľky:      

Súvzťažný účet DAL 

710 – Účet ziskov a strát 

 Súvzťažný účet MD 

MD 

DAL 

501 – Spotreba materiálu 

32 137 000 

57 588 000 

601 – Tržby za vlastné výrobky 

502 – Spotreba energie 

 1 645 000 

 2 192 000 

611 – Zmena stavu nedokončenej             výroby 

511 – Opravy a udržovanie 

 5 600 

 2 910 000 

613 – Zmena stavu výrobkov 

513 – Náklady na reprezentáciu 

 140 800 

- 465 000 

614 – Zmena stavu zvierat 

518 – Ostatné služby 

 3 240 000 

 371 400 

621 – Aktivácia tovaru a materiálu  

521 – Mzdové náklady 

 12 800 000 

 257 000 

622 – Aktivácia
    vnútroorganizačných služieb
 

524 – Zákonné sociálne poistenie 

 4 864 000 

 2 457 000 

624 – Aktivácia DHM 

527 – Zákonné sociálne náklady 

 182 000 

 2 600 000 

642 – Tržby z predaja materiálu 

528 – Ostatné sociálne náklady 

 38 000 

 280 000 

644 – Zmluvné pokuty, penále
    a úroky z omeškania
 

531 – Daň z motorových vozidiel 

 7 600 

542 – Predaný materiál 

 2 456 000 

551 – Odpisy DNM a DHM 

 7 575 000 

552 – Tvorba zákonných rezerv 

 215 000 

554 – Tvorba ostatných rezerv 

 35 000 

559 – Tvorba ostatných opravných položiek 

 125 000 

Náklady na hospodársku činnosť 

65 466 000 

68 190 400 

Výnosy z hospodárskej činnosti 

561 – Predané CP a podiely 

 1 240 000 

1 450 000 

661 – Tržby z predaja CP a podielov 

562 – Úroky  

 46 200 

 265 000 

665 – Výnosy z dlhodobého
    finančného majetku
 

568 – Ostatné finančné náklady 

 68 000 

 480 000 

668 – Ostatné finančné výnosy 

574 – Tvorba rezerv 

 18 200 

Náklady na finančnú činnosť 

1 372 400 

2 195 000 

Výnosy z finančnej činnosti 

584 – Tvorba rezerv 

 48 800 

 124 000 

684 – Zúčtovanie rezerv  

 488 000 

688 – Ostatné mimoriadne výnosy  

Mimoriadne náklady 

 48 800 

 612 000 

Mimoriadne výnosy 

Výsledok hospodárenia za spoločnosť 

 

Výnosy v Sk  

Náklady v Sk  

Výsledok hospodárenia v Sk  

Druh činnosti 

Rozdelenie výsledku hospodárenia medzi spoločníkov je rovnakým dielom 

Podiel spoločníka FO  

 (4 110 200 : 2) = 2 055 100 Sk   

Podiel spoločníka PO  

 (4 110 200 / 2 ) = 2 055 100 Sk  

Účtovanie  

MD 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom  

DAL 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku 

 Uzatvorenie účtov nákladov a výnosov po zaúčtovaní rozdelenie výsledku hospodárenia medzi spoločníkov     

 Súvzťažný účet 

 DAL 

710 – Účet ziskov a strát 

 Súvzťažný účet
MD 

MD 

DAL 

 Súvzťažný účet 

 DAL 

710 – Účet ziskov a strát 

 Súvzťažný účet
MD 

MD 

DAL 

501 – Spotreba materiálu 

 32 137 000 

57 588 000 

601 – Tržby za vlastné výrobky 

502 – Spotreba energie 

 1 645 000 

 2 192 000 

611 – Zmena stavu nedokončenej výroby 

511 – Opravy a udržovanie 

 5 600 

 2 910 000 

613 – Zmena stavu výrobkov 

513 – Náklady na reprezentáciu 

 140 800 

- 465 000 

614 – Zmena stavu zvierat 

518 – Ostatné služby 

 3 240 000 

 371 400 

621 – Aktivácia tovaru a materiálu  

521 – Mzdové náklady 

 12 800 000 

 257 000 

622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb 

524 – Zákonné sociálne poistenie 

 4 629 410 

 2 457 000 

624 – Aktivácia DHM 

527 – Zákonné sociálne náklady 

 182 000 

 2 600 000 

642 – Tržby z predaja materiálu 

528 – Ostatné sociálne náklady 

 38 000 

 280 000 

644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky
    z omeškania
 

531 – Daň z motorových vozidiel 

 7 600 

542 – Predaný materiál 

 2 456 000 

551 – Odpisy DNM a DHM 

 7 809 590 

552 – Tvorba zákonných rezerv 

 215 000 

554 – Tvorba ostatných rezerv 

 35 000 

559 – Tvorba ostatných opravných položiek 

125 000 

  

561 – Predané CP a podiely 

 1 240 000 

1 450 000 

661 – Tržby z predaja CP a podielov  

562 – Úroky  

 46 200 

 265 000 

665 – Výnosy z dlhodobého finančného
    majetku
 

568 – Ostatné finančné náklady 

 68 000 

 480 000 

668 – Ostatné finančné výnosy 

574 – Tvorba rezerv 

 18 200 

  

584 – Tvorba rezerv 

 48 800 

 124 000 

684 – Zúčtovanie rezerv  

 

 488 000 

688 – Ostatné mimoriadne výnosy  

Mimoriadne náklady  

 48 800 

 612 000 

Mimoriadne výnosy  

Prevod podielov na výsledku
hospodárenia
 

4 110 200 

Súčet obratov MD 

70 997 400 

70 997 400 

Súčet obratov DAL 

Pri uzavretí súvahových účtov vychádzame zo zostatkov účtov majetku, účtov záväzkov a účtov vlastného imania  

Zostatky súvahových účtov k 31. 12. 

Účet 

Text 

Zostatok účtu
k 31. 12. v Sk 

Účet 

021 

Stavby 

 24 225 000 

 A 

081 

Oprávky k stavbám 

 6 134 590 

 P 

022 

 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

 3 875 000 

 A 

082 

 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí 

 1 675 000 

 P 

132 

Tovar na sklade a v predajniach 

 340 000 

 A 

139 

Tovar na ceste 

 84 000 

 A 

211 

Pokladnica 

 13 110 

 A 

221 

Bankové účty 

 2 170 200 

 A 

311 

Odberatelia 

 315 800 

 A 

391 

Opravná položka k pohľadávkam 

 125 000 

 P 

413 

Ostatné kapitálové fondy 

 2 400 000 

 P 

321 

Dodávatelia 

 2 123 000 

 P 

323 AÚ 

Krátkodobé rezervy zákonné 

 215 000 

 P 

323 AÚ 

Krátkodobé rezervy ostatné 

 35 000 

 P 

331 

Zamestnanci 

 132 000 

 P 

342 

Ostatné priame dane 

 15 300 

 P 

459 

Ostatné rezervy 

 48 000 

 P 

461 

Bankové úvery 

 500 000 

 P 

479 

Ostatné dlhodobé záväzky 

 13 510 020 

 P 

364 

Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku 

 4 110 200 

 P 

Uzavretie súvahových účtov  

Súvzťažný účet DAL 

710 – Konečný účet
súvahový 

Súvzťažný účet MD  

MD 

 DAL  

Súvzťažný účet DAL 

710 – Konečný účet
súvahový 

Súvzťažný účet MD  

MD 

 DAL  

021 – Stavby  

24 225 000 

6 134 590 

081 – Oprávky k stavbám  

022 – Samostatné hnuteľné veci
    a súbory hnuteľných vecí 

3 875 000 

1 675 000 

082 – Oprávky k samostatným
    hnuteľným veciam a súborom
    hnuteľných vecí  

132 – Tovar na sklade a v predajniach 

 340 000 

2 123 000 

321 – Dodávatelia 

139 – Tovar na ceste 

 84 000 

 250 000 

323 – Krátkodobé rezervy 

211 – Pokladnica  

 13 110 

 132 000 

331 – Zamestnanci  

221 – Bankové účty  

2 170 200 

391 – Opravná položka k pohľadávkam 

311 – Odberatelia  

 315 800 

 15 300 

342 – Ostatné priame dane 

 4 110 200 

364 – Záväzky voči spoločníkom
    pri rozdeľovaní zisku 

 2 400 000 

413 – Ostatné kapitálové fondy 

 500 000 

461 – Bankové úvery 

13 510 020 

479 – Ostatné dlhodobé záväzky  

  

125 000 

391 – Opravná položka k pohľadávkam 

  

480 000 

459 – Ostatné rezervy 

Obraty MD 

31 023 110 

31 023 110 

Obraty DAL 

Komanditná spoločnosť je kapitálovo osobná spoločnosť, pri ktorej komanditisti majú povinnosť vkladov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Komplementári ručia v podnikaní celým svojím majetkom, nemajú povinnosť vkladov. Ak sa ku vkladom dobrovoľne zaviažu v spoločenskej zmluve, aj v takom prípade ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Vzhľadom na to, že v komanditnej spoločnosti sa daňou z príjmov právnických osôb zdaňuje len podiel výsledku hospodárenia pripadajúci na komanditistov, pri zisťovaní výsledku hospodárenia a uzavieraní účtovných kníh sa v komanditnej spoločnosti postupuje: 

a)    výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov sa rozdelí medzi komanditistov a komplementárov, 

b)    podiel výsledku hospodárenia pripadajúci na komanditistov sa 

1.    mimoúčtovne upraví na základ dane z príjmov, 

2.    vyčísli a zaúčtuje sa daň z príjmov MD 591 / DAL 341, 

c)    podiel výsledku hospodárenia pripadajúci na komplementárov sa zaúčtuje podľa povahy: 

1.    zisk ako záväzok z rozdelenia výsledku hospodárenia MD 596 / DAL 364, 

2.    strata ako pohľadávka pri úhrade straty MD 354 / DAL 596. 

Účtovanie zmien základného imania počas trvania spoločnosti 

Zmeny v základnom imaní obchodných spoločností počas trvania spoločností sa dotýkajú najmä kapitálových spoločností, ktoré povinné vytvárajú zapisované základné imanie. Pri účtovaní zmien základného imania je potrebné vychádzať z právnej úpravy v OZ. Účtovanie zmien základného imania je upravené v § 25 PÚP

Akciová spoločnosť 

Zvýšenie základného imania v akciovej spoločnosti je upravené v § 203 až § 210 OZ viacerými spôsobmi: 

a)    upísaním nových akcií (§ 203 až § 206 OZ), 

b)    podmienené zvýšenie základného imania (§ 207 OZ), 

c)    zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti (§ 208, § 209 OZ), 

d)    kombinované zvýšenie základného imania (§ 209a OZ), 

e)    zvýšenie základného imania predstavenstvom (§ 210 OZ). 

Zníženie ZI v akciovej spoločnosti je upravené v § 211 až § 216 OZ. Rozhoduje o ňom valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Účelom zníženia základného imania je v podstate získanie určitých zdrojov (napr. prevod do iného použiteľného fondu) alebo vysporiadanie straty (zúčtovanie straty na vrub základného imania). Obchodný zákonník v § 211 ods. 2 písm. e) pripúšťa ako jeden z dôvodov zníženia ZI  rozdelenie zdrojov získaných znížením základného imania medzi akcionárov. V tomto prípade možno predpokladať, že pôjde predovšetkým o rozdelenie ziskov minulých rokov, ktoré spoločnosť v predchádzajúcich rokoch použila na zvýšenie základného imania. 

Základné imanie nemôže byť znížené pod hranicu 1 mil. Sk a môže byť vykonané: 

a)    znížením menovitej hodnoty akcií, 

b)    stiahnutím určitého počtu akcií z obehu. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Právna úprava zvýšenia ZI s. r. o. v OZ je pomerne jednoduchá a v podstate je možná dvoma spôsobmi: 

 • novými peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi, 
 • zvýšenie ZI z majetku spoločnosti. 

Ak sa má ZI zvýšiť nepeňažnými vkladmi, valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta za vklad spoločníka. Prednostné právo na prevzatie záväzku na nové vklady majú v pomere doterajších vkladov spoločníci. Ak záväzok za nový vklad preberá záujemca, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. 

O zvýšení ZI z majetku spoločnosti, napr. z nerozdeleného zisku, z prostriedkov fondov zo zisku, môže rozhodnúť valné zhromaždenie. 

O znížení základného imania v s. r. o. rozhoduje valné zhromaždenie (§ 148 OZ). Základné imanie nesmie klesnúť pod hodnotu 200 tis. Sk. Konatelia sú povinní zverejniť zníženia ZI a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. Obchodný zákonník zníženie základného imania v s. r. o. bližšie neupravuje, rozhodnutie ponecháva na spoločnosť. 

Najčastejší dôvod zníženia základného imania v praxi je vysporiadanie straty.
 

Zvýšenie základného imania upísaním nových vkladov sa účtuje  

Obsah účtovného prípadu  

Vklady peňažné aj nepeňažné 

Účtovanie u spoločníka – investora 

Účtovanie v spoločnosti – prijímateľa vkladu 

*RMÚ – Rôzne majetkové účty 


Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti  

Obsah účtovného prípadu 

Účtovanie 

Účtovanie u spoločníka obchodnej spoločnosti pri zvýšení základného imania z majetku spoločnosti 

Obsah účtovného prípadu 

Účtovanie 

Zvýšenie hodnoty podielových cenných papierov a podielov z titulu zvýšenia základného imania z majetku spoločnosti 

MD 06xA / D 415 

Zníženie základného imania v obchodnej spoločnosti 

Obsah účtovného prípadu  

Účtovanie v a. s. 

Účtovanie
u spoločníka 

1. Zníženie ZI zúčtovaním straty bežného účtovného obdobia 

MD 419 / D 431 

 MD 415 / D 06x A 

2. Zníženie ZI zúčtovaním straty minulého účtovného obdobia 

MD 419 / D 429 

 MD 415 / D 06x A 

3. Zníženie ZI za účelom vytvorenia ostatných fondov zo zisku 

MD 419 / D 427 

 MD 415 / D 06x A 

4. Zníženie ZI za účelom vytvorenia štatutárnych fondov  

MD 419 / D 423 

 MD 415 / D 06x A 

5. Zapísanie zníženia ZI do obchodného registra 

MD 411 / D 419 

  

Pri družstve OZ osobitne neupravuje zmenu základného imania za trvania družstva. Takúto možnosť ponecháva na úpravu stanovám a členskej schôdzi.  

Zánik účasti v spoločnosti počas trvania spoločnosti 

Pri zániku účasti spoločníka počas trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi nárok na vyrovnací podiel. Takúto možnosť zániku účasti v spoločnosti a družstve za ich trvania OZ upravuje v s. r. o. a v družstve. 

a)  Spoločnosť s ručením obmedzeným§ 148 a § 149 OZ 

    Spoločník, ktorého účasť v spoločnosti skončila, má podľa § 150 OZ nárok na vyrovnací podiel, ktorého výška sa vypočíta spôsobom určeným v spoločenskej zmluve. Ak to nie je v spoločenskej zmluve určené, postupuje sa podľa § 150 ods. 2 OZ

    Zistí sa miera účasti (MÚ) spoločníka pomerom splateného vkladu ku splateným vkladom všetkých spoločníkov. Výška vyrovnacieho podielu sa počíta z výšky čistého obchodného imania (ČOI) vyčíslenej v účtovnej závierke za obdobie, v ktorom účasť spoločníka na spoločnosti zanikla. Vo výpočte základne je treba zohľadniť aj nesplatené vklady (NV). 

    Vyrovnací podiel = (ČOI - NV) x MÚ (§ 150 ods. 2 OZ

                                                     splatený vklad spoločníka 

MÚ (§ 150 ods. 2 OZ) = –––––––––––––––––––––––––––––– 

                                            splatené vklady všetkých spoločníkov 

 PRÍKLAD č. 7: 

Spoločnosť AB, s. r. o. má zapísané základné imanie 600 000 Sk. Je založená troma spoločníkmi podľa tabuľky: 

Spoločník 

Upísaný vklad v Sk 

Splatený vklad v Sk 

Miera účasti 

Obchodný podiel v Sk 

Na spoločnosť AB, s. r. o. bol vyhlásený konkurz a jej účasť v spoločnosti bola zrušená a má nárok na vyrovnací podiel. ČOI zo súvahy = 2 200 000 Sk. 

Výpočet vyrovnacieho podielu spoločníka AB, s. r. o.  

Miera účasti podľa § 150 ods. 2 OZ 

 200 000 : 480 000 = 0,4166 

Suma vyrovnacieho podielu  

 2 200 000 - 180 000 x 0,4166 = 841 532 Sk 

b)  Družstvo – § 231 a § 232 OZ 

    Členstvo v družstve zaniká písomnou dohodou, vystúpením, vylúčením, vyhlásením konkurzu na majetok člena alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu člena pre nedostatok majetku. Členstvo právnickej osoby zaniká aj jej vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu, zánikom právnickej osoby. 

    Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel. 

    Pri zániku členstva fyzickej osoby smrťou úmrtím má dedič nárok na vyrovnací podiel, ak sa nestane členom družstva. 

    Vyrovnací podiel sa určí pomerom splateného členského vkladu doterajšieho člena násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských vkladov všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva (miera účasti – MÚ). Pre určenie vyrovnacieho podielu je rozhodujúci stav čistého obchodného imania družstva z účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky vyrovnacieho podielu sa neprihliada na imanie v nedeliteľnom fonde, a ak to vyplýva zo stanov, tak ani na imanie v iných zabezpečovacích fondoch. Takisto sa neprihliada na vklady členov s kratším ako ročným členstvom pred dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.  

    Pri výplate vyrovnacieho podielu treba prihliadať k stanovám družstva. Vyrovnací podiel sa nebude vyplácať z nedeliteľného fondu, prípadne iných fondov, ak je tak určené v stanovách. 

 PRÍKLAD č. 8: 

Družstvo má 8 členov. Každému členovi trvá členstvo 6 rokov, pričom každý člen splatil vklad 15 000 Sk. Čisté obchodné imanie družstva z ročnej účtovnej závierky je 1 mil. Sk. 

Vyrovnací podiel jedného z vystupujúcich členov sa vypočíta: 

MÚ = (15 000 x 6 ) : (15 000 x 8) x 6 = 90 000 : 720 000 = 0,125 

Vyrovnací podiel = 0,125 x 1 000 000 = 125 000 Sk. 

 PRÍKLAD č. 9: 

Družstvo má 10 členov, z toho 6 členom trvá členstvo 10 rokov, 4 členom trvá členstvo 8 rokov. Základný členský vklad, ktorý splatil každý člen, je 10 000 Sk. Čisté obchodné imanie družstva z ročnej účtovnej závierky po odpočítaní nedeliteľného fondu je 1 600 mil. Sk. 

Jeden z členov, ktorého členstvo trvalo 8 rokov, zomrel. Jeho dedič sa nestal členom družstva a má nárok na vyrovnací podiel. 

Vyrovnací podiel zomrelého člena sa vypočíta: 

MÚ = (10 000 x 8 ) : [(10 000 x 6) x 10 + (10 000 x 4) x 8] 

= 80 000 : (600 000 + 320 000) = 80 000 : 920 000 = 0,08695 

Vyrovnací podiel = 0,08695 x 1 600 000 = 139 120 Sk. 

Spôsob účtovania vyrovnacieho podielu v účtovnej jednotke, ktorá podiel vypláca, je upravený v § 25 ods. 4 PÚP:
 

Účtovanie vyrovnacieho podielu  

Obsah účtovného prípadu 

Účtovanie v účtovnej jednotke, ktorá vypláca vyrovnací podiel  

Účtovanie u spoločníka
a člena družstva