piatok 28. augusta 2015, Augustín

Právny stav od

01.01.2005

Právny stav do

31.12.2007

Právne oblasti

Štátne fondy
Bytová výstavba

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania FO

Anotácia:

Žiadateľ o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) predkladá písomnú žiadosť prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby. Obec do 14 dní odo dňa podania žiadosti overí úplnosť náležitosti žiadosti a po vyznačení overenia žiadosti odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce, ktorý overenie vykonal, zašle fondu.

V súlade s § 5 zákona č. 607/2003 Z. z. možno podporu poskytnúť na výstavbu bytu v bytovom dome a rodinnom dome, vrátane získania bytu nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbu nebytového priestoru, výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, kúpu novostavby bytu, obnovu bytovej budovy, výstavbu obecného nájomného bytu v bytovom dome.

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť podľa § 7 písm. a) zákona č. 607/2003 Z. z.fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a dovŕši vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem.

Druhom podpory podľa § 8 ods. 1 zákona sú úver a nenávratný príspevok. Rozhodujúcou formou podpory sú úvery. Vláda SR bola splnomocnená upraviť svojim nariadením programy rozvoja bývania, ktorými sa určia priority na vyčlenenie prostriedkov z fondu na účely podpory.

Podmienky poskytnutia podpory podľa § 10 zákona:
žiadateľ preukáže, že
a) má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory,
b) je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách, ak je druhom podpory úver,
• podporu na účel podľa § 5 ods. 1 zákona možno poskytnúť len vtedy, ak
a) podlahová plocha bytu v bytovom dome neprevyšuje 80 m2,
b) podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 160 m2 bez plochy pre garáž a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie,
•  žiadateľovi možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje tri a pol násobok životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne,
• mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

Výšku podpory môže tvoriť:
• úver zo zdrojov uvedených v zákone, najdlhšie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt, pri ročnej úrokovej sadzbe do výšky základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k 1. januáru roku podania žiadosti,
• úver zo zdrojov – dary, na účel podľa tohto zákona, najdlhšie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt, pričom fond určí úrokovú sadzbu pri poskytovanom úvere tak, aby nebola nižšia ako úroková sadzba, ktorú má sám platiť,
• nenávratný príspevok na účel podľa tohto zákona v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac 200 000 Sk na byt, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe tohto zákona, a toto bývanie spĺňa podmienky upravené vyhláškou Ministertsva životného prostredia č. 532/2002 Z. z.

Výška nenávratného príspevku, ktorý možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, je najviac:
70 000 Sk na garsónku,
85 000 Sk na jednoizbový byt,
110 000 Sk na dvojizbový byt,
140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.

V žiadosti je žiadateľ povinný oznámiť obci, či je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území Slovenskej republiky a poskytnúť aj ďalšie informácie, o ktoré je požiadaný na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.

Ak sa má podpora poskytnúť na byt v podielovom spoluvlastníctve, žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil spoluvlastník. Žiadosť musí pritom obsahovať náležitosti za každého spoluvlastníka, ktorý žiada o poskytnutie podpory. Ak sa má podpora poskytnúť na byt v spoluvlastníctve manželov, žiadosť môže predložiť len jeden z manželov.

Doklady potrebné k žiadosti

Ku kompletne vyplnenej žiadosti podpísanej žiadateľom, manželkou žiadateľa, ručiteľmi a overenej zamestnancom príslušného mestského úradu v sídle okresu sa predkladajú v  súlade so zákonnými a vykonávacími predpismi nasledovné doklady maximálne 3 mesiace staré:

Časť A: Identifikačné údaje žiadateľa (§ 1 a 2 vyhlášky č. 161/2004 Z. z.)

• žiadateľ (slobodný) – rodný list, fotokópia občianskeho preukazu,
• žiadateľ (ženatý, vydatá) – fotokópia sobášneho listu, fotokópia občianskeho preukazu, rodné listy detí (u detí starších ako 16 rokov aj doklad o návšteve školy),
• žiadateľ (rozvedený) – fotokópia právoplatného rozsudku o rozvode a výška výživného, fotokópia občianskeho preukazu, rodné listy detí (u detí starších ako 16 rokov aj doklad o návšteve školy) ak žijú v spoločnej domácnosti.

Všetky doklady musia byť overené zamestnancom mestského úradu.

Ak sa požaduje podpora na byt, v ktorom bude bývať občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe Zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, dokladá sa potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí.

Žiadosť o podporu nie je možné akceptovať:
• v prípade, ak jeden z manželských partnerov už obdržal podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
• v prípadoch, ak na stavebnom povolení na jeden byt sú uvedení: druh – družka, rodič – dieťa, súrodenci, priatelia, vzhľadom na vznik budúceho podielového vlastníctva k bytu na ktorý má byť poskytnutá podpora.

Časť C: Údaje o stavbe (§ 3 vyhlášky)

• ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietok,
• právoplatné rozhodnutie o povolení stavby,
• právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby, ak ide o kúpu bytu,
• list vlastníctva,
• rozpočet stavby alebo doklad o výške dohodnutej ceny stavby,
• prepočet obstarávacej ceny na každý byt,
• kúpnu zmluvu, ak ide o kúpu bytu,
• architektonickú časť a technickú správu projektovej dokumentácie stavby,
• tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií s výpočtom spotreby tepla pre byt, ak ide o stavbu podľa § 5 ods. 5 písm. a) zákona,
• dokumentáciu o stavebno-technickom prieskume a o statickom posúdení, ak ide o stavbu podľa § 5 ods. 5 písm. c) zákona,
• doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa, ak to povaha prác vyžaduje,
• zmluvu so zhotoviteľom stavby,
• doklad o výbere zhotoviteľa stavby,
• osvedčenie systému tepelnej ochrany stavby.

Časť D: Preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny (§ 4 vyhlášky)

• výpis z bankového účtu, alebo písomné potvrdenie banky o vlastných prostriedkoch, potvrdenie o výške vlastných prostriedkov na účte zo stavebnej sporiteľne (nie podielové listy alebo podielové fondy) nie starší ako 3 mesiace, vystavený na meno žiadateľa, manželky (manžela) alebo nezaopatrených detí,
• doklad o hodnote už vykonaných prác, dodaných výrobkoch a materiáloch na rozostavanú stavbu, nie starší ako 3 mesiace, potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení,
• písomné potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady – v prípade živelnej pohromy.

Časť E: Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov (§ 5 vyhlášky)

• žiadateľ (manžel, manželka) ak je zamestnanec – potvrdenie zamestnávateľa o priemernom čistom mesačnom zárobku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok – kompletne vypísané tlačivo potvrdené zamestnávateľom, musí byť v trvalom pracovnom pomere bez skúšobnej a výpovednej lehoty, nemôže ísť o brigádnickú prácu a o prácu na dohodu,
• žiadateľ (manžel, manželka) ak je SZČO – kópiu kompletného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok potvrdenú daňovým úradom, potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov, živnostenský list – overené zamestnancom mestského úradu v sídle okresu (súlad kópie s originálom),
• rodné listy detí žiadateľa,
• v prípade poberania rodičovského príspevku – potvrdenie sociálnej poisťovne o vyplatenom rodičovskom príspevku,
• doklad  o poberaní iných príjmov za predchádzajúci štvrťrok:
– dávky dôchodkového zabezpečenia,
– dávky nemocenského poistenia,
– príjem z vyživovacej povinnosti (dokladom je výpis z účtu, resp. kontrolný ústrižok poštovej poukážky),
– peňažný príspevok za opatrovanie, rozhodnutie o vyplácaní príspevku za opatrovanie,
• doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ (manžel, manželka) vyživovaciu povinnosť (právoplatné rozhodnutie súdu),
• doklad o povinnosti  platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť, to platí aj vtedy, ak ide o povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,
• doklad o ďalších finančných záväzkoch vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté bankové a nebankové úvery a pôžičky, lízingy.

Časť F: Návrh na zabezpečenie záväzku (§ 6 vyhlášky)

• ručenie dvomi ručiteľmi, pričom jeden z ručiteľov musí spĺňať podmienku veku do 60 rokov, vek druhého ručiteľa sa vypočíta 70 – požadovaná lehota splatnosti = maximálny vek ručiteľa (70 – 30 = 40),
• ručitelia dokladujú príjem:
– ručiteľ ak je zamestnanec, potrebuje potvrdenie zamestnávateľa o priemernom čistom mesačnom zárobku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok,
– ručiteľ ak je SZČO, potrebuje kópiu kompletného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok potvrdenú daňovým úradom, potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov, živnostenský list – overené zamestnancom mestského úradu v sídle okresu,
– ak je ručiteľ ženatý (vydatá) prikladá aj overený súhlas manželky (manžela) s ručením záväzku,
• ručitelia podpisujú osobne tlačivo žiadosti o podporu pred zamestnancom MsÚ,
• ručenie nehnuteľnosťou – výpis z katastra nehnuteľností a znalecký posudok na nehnuteľnosť, nie starší ako 3 mesiace,
• overené prehlásenie, na základe ktorého dá vlastník nehnuteľnosti k dispozícii predmetnú nehnuteľnosť dlžníkovi na zabezpečenie záväzku voči ŠFRB,
• zmluvu o budúcej zmluve o poistení úveru,
• prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky.

Časť G: Preukázanie podmienok pre poskytnutie podpory podľa § 10 zákona

• žiadateľ (manžel, manželka) ak je zamestnanec – potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok potvrdené zamestnávateľom a ročné zúčtovanie preddavkov na daň a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok (v prípade viacerých zamestnávateľov potvrdenia o zdaniteľnej mzde od všetkých zamestnávateľov), alebo kópia kompletného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok potvrdená daňovým úradom, vrátane potvrdení o zdaniteľnej mzde od zamestnávateľov (priemerný čistý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok sa vypočíta: čistý príjem za rok sa delí počtom mesiacov, za ktoré sa príjem poberal),
• čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii alebo nie je naňho vyhlásený konkurz,
• potvrdenie príslušných orgánov o zaplatení daní a splnení odvodových povinností (napr. daňového úradu, zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne),
• čestné vyhlásenie o plnení záväzkov voči veriteľom.

Časť H: Ďalšie údaje

• doklad príslušného orgánu, že stavba, na ktorú sa požaduje poskytnutie podpory bola postihnutá živelnou pohromou,
• oznámenie mestského/miestneho úradu, že ide o náhradu za žiadosť podanú, s uvedením identifikačných údajov pôvodného žiadateľa.

Fond vedie evidenciu žiadostí v poradí podľa dátumu ich doručenia a podľa jednotlivých účelov. O poskytnutí podpory má fond rozhodnúť do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou.

Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy, v ktorom sú uvedené základné náležitosti. V prípade, že žiadateľ súhlasí s predloženým návrhom zmluvy vo všetkých jej ustanoveniach, svojim overeným podpisom, príp. aj podpisom spoludlžníka (manžel, manželka) túto skutočnosť potvrdí. Pri zabezpečení záväzku ručiteľmi k platnosti zmluvy sú nevyhnutné aj ich overené podpisy. Dodatky, výhrady alebo zmeny zo strany žiadateľa k návrhu zmluvy sa považujú za nový návrh zmluvy, ku ktorému sa musí vyjadriť fond.

Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí podpory fond zmluvu predloží do príslušnej banky, ktorá otvorí žiadateľovi účet a realizuje úhrady faktúr.

Po rozhodnutí o neposkytnutí podpory fond uvedenú skutočnosť oznámi žiadateľovi do 30 dní od tohto rozhodnutia.

Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

Zdroj: www.sfrb.sk