pondelok 31. augusta 2015, Nora

Autori

Právny stav od

01.01.2004

Právny stav do

10.02.2005

Právne oblasti

Občianske právo
Rodinné právo
Sociálne zákonodárstvo v rodinnom práve

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého (§ 36 ZR, § 28 OZ, § 179 O.s.p.)

Okresnému súdu

Bratislava I

 

Matka:                  Cecília Potocká, rod. Kotrbová, nar. 6. 9. 1954,

bytom Bratislava, Laurinská 28

 

Maloletá:              Danica Potocká, nar. 11. 10. 1978, fotomodelka, bytom u matky

 

Návrh

na schválenie právneho úkonu za maloletú

 

I.

Stará matka maloletej Katarína Kotrbová, nar. 9. 9. 1930, je členkou Stavebného bytového družstva v obvode Bratislava 1 a nájomníčkou 2-izbového družstevného bytu č. 10, nachádzajúceho sa na III. poschodí v dome č. 28 na Kostolnej ul. v Bratislave, ktorého vlastníkom je Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava 1.

 

Dôkaz:    Nájomná zmluva

Rozhodnutie o pridelení družstevného bytu

 

II.

Katarína Kotrbová bezplatne prevádza na maloletú vnučku Danicu Potockú všetky svoje členské práva a povinnosti k bytu uvedenému pod bodom I, vrátane členského podielu a práva, aby s ňou družstvo uzavrelo zmluvu o prevode tohto bytu do jej vlastníctva. V mene maloletej tieto práva a povinnosti prijíma a preberá jej zákonná zástupkyňa Cecília Potocká.

 

Dôkaz:    Výsluch svedkyne Kataríny Kotrbovej, bytom Bratislava, Kostolná 28

Písomná dohoda o prevode práv a povinností spojených s členstvom

v bytovom družstve

Výsluch zákonnej zástupkyne Cecílie Potockej z adresy hore

 

III.

Keďže ide o právny úkon, ktorým maloletá nadobúda takú majetkovú hodnotu, že tento úkon vyžaduje schválenie súdu, navrhujem ako zákonná zástupkyňa maloletej, aby súd po vykonaní dokazovania a po zistení, že uzavretá dohoda je v prospech maloletej, vydal tento

 

r o z s u d o k:

Súd schvaľuje za maloletú Danicu Potockú, nar. 11. 10. 1978, dohodu, ktorou Katarína Kotrbová ako členka Stavebného bytového družstva v obvode Bratislava 1 a nájomníčka 2-izbového bytu č. 10 nachádzajúceho sa na III. poschodí domu č. 28 na Kostolnej ul. v Bratislave prevádza na maloletú Danicu Potockú všetky svoje členské práva a povinnosti a tiež právo, aby s ňou družstvo uzavrelo zmluvu o prevode tohto bytu do jej vlastníctva, s ktorou maloletá, zastúpená zákonnou zástupkyňou Cecíliou Potockou, tieto práva a povinnosti prijíma a preberá.

 

V Bratislave 16. augusta 1995

Cecília Potocká

zákonný zástupca

Ak nejde o bežnú vec pri nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa jeho zákonnými zástupcami (rodičmi, osvojiteľmi, opatrovníkom ustanoveným podľa § 78 ZR), je k tomu potrebné schválenie súdu (§ 28 OZ). Rodičia dieťaťa sú jeho najčastejšími zákonnými zástupcami, pričom dieťa môže zastúpiť ktorýkoľvek z nich, ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a nebol pozbavený rodičovských práv (§ 37 ods. 1 ZR). Nemôže však pritom dôjsť k stretnutiu záujmov medzi rodičmi a deťmi alebo medzi deťmi navzájom (§ 37 ods. 2 ZR). Ak by k takej kolízii došlo, ustanoví súd dieťaťu opatrovníka (§ 37 ods. 3 ZR). Za nie bežnú vec možno pritom považovať napr. nadobúdanie alebo zbavovanie sa nehnuteľností, alebo aj iných vecí či práv väčšej hodnoty. Právny úkon urobený zákonným zástupcom za maloleté dieťa súd schváli, len ak je to v záujme maloletého (§ 179 O.s.p.).

Príslušným na konanie o takomto návrhu je súd, v obvode ktorého má maloletý bydlisko [§ 88 ods. 1 písm. c) O.s.p.].