piatok 28. augusta 2015, Augustín

Prameň

Autori

Právny stav od

01.07.2004

Právny stav do

01.01.2009

Právne oblasti

Odmena za prácu, mzda, plat

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Výkon práce vo verejnom záujme

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odmeňovaní") bol novelizovaný zákonom č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V čl. IV citovaného zákona sa zmenilo ustanovenie § 1 ods. 4 zákona o odmeňovaní. Toto ustanovenie, ktoré upravuje alternatívnu možnosť voľby systému odmeňovania zamestnancov obce alebo vyššieho územného celku, sa doplnilo o ďalšiu úpravu. 

Z novelizácie ustanovenia § 1 ods. 4 zákona o odmeňovaní vyplýva, že tento zákon sa nevzťahuje na 

a)    hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku, 

b)    zamestnancov vyššieho územného celku a obce, ak vyšší územný celok alebo obec pri odmeňovaní zamestnancov okrem zamestnancov, ktorí sú zaradení v škole a v školskom zariadení bez právnej subjektivity, postupuje podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce a schváleného zastupiteľstvom samosprávneho kraja alebo obecným zastupiteľstvom; mzdové podmienky zamestnancov obce a vyššieho územného celku podľa poriadku odmeňovania nesmú byť nižšie ako ich posledný priznaný funkčný plat podľa tohto zákona. 

Ustanovením § 1 ods. 4 písm. a) zákona o odmeňovanísa rozšírili skupiny zamestnancov uvedených v § 1 ods. 2 tohto zákona, na ktorých sa zákon o odmeňovaní nevzťahuje. Zákon o odmeňovaní sa od 1. júla 2004 teda nevzťahuje tiež na hlavného kontrolóra obce a na hlavného kontrolóra vyššieho územného celku. 

Úprava zákona o odmeňovaní súvisí s novelou zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenízákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), ktorými sa utvára účinný systém kontroly v samospráve a vytvárajú sa vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jej nezávislý výkon. Súčasťou týchto noviel je aj úprava postavenia hlavného kontrolóra, určujú sa jeho úlohy a rozsah kontrolnej činnosti. Zákonom sa ustanovuje tiež kvalifikačný predpoklad stupňa vzdelania potrebný na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra. V novelách citovaných zákonov sa ustanovil tiež nový spôsob odmeňovania hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku. Vzhľadom na uvedené úpravy, ustanovené v príslušných osobitných predpisoch, systém odmeňovania upravený v zákone o odmeňovaní sa nebude uplatňovať u hlavného kontrolóra obce a vyššieho územného celku. 

Ustanovenie čl. IV zákona č. 369/2004 Z. z. nadobúda účinnosť od 1. júla 2004.