utorok 28. júla 2015, Krištof

Prameň

Autori

Právny stav od

01.01.2003

Právny stav do

31.12.2003

Právne oblasti

Daň z pridanej hodnoty

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Ročné zúčtovanie DPH

Anotácia:

* povinnosti týkajúce sa posledného zdaňovacieho obdobia roku 2003 * postup platiteľa pri ročnom vysporiadaní dane v roku 2003 * úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

Záver kalendárneho roka je už tradične obdobím, ktoré snáď v každom z nás podnieti vykonanie zhodnotenia, bilancovania uplynulých dvanástich mesiacov. Povinnosť obzrieť sa „dozadu“ majú už každoročne platitelia dane z pridanej hodnoty a nevyhnú sa tomu ani pri uzatváraní DPH roku 2003.
Ukončenie roku 2003 je vzhľadom na blížiaci sa dátum nášho vstupu do Európskej únie i tak trochu symbolickým uzavretím určitého obdobia – a to posledného roku našej existencie mimo Európskeho spoločenstva.
Rok 2003 „obohatil“ platiteľov DPH o niekoľko noviel, ktoré pomerne skomplikovali už i tak nie celkom jednoduchý systém tejto nepriamej dane. Stačí spomenúť nové ponímanie zálohových platieb, zmenu pri realizácii nadmerných odpočtov, nový systém odpočítania dane. Ide o zásadné zmeny, s ktorými sa platitelia DPH museli v roku 2003 „naučiť žiť“.
A práve posledná z vyššie spomenutých zmien v zákone o DPH sa odrazí i pri ročnom zúčtovaní odpočítanej dane, do ktorého priniesla zmenu v porovnaní so spôsobom, akým dochádzalo k ročnému zúčtovaniu v predchádzajúcich rokoch. Odpoveď na otázky kto, kedy, prečo a ako bude vykonávať ročné zúčtovanie odpočítanej dane, uvedieme v nasledujúcich riadkoch tohto príspevku. 

Povinnosti týkajúce sa posledného zdaňovacieho obdobia roku 2003 

Činnosti, na ktoré nesmú platitelia DPH zabudnúť 

Aké činnosti „naviac“ čakajú platiteľov (nemusí sa to týkať všetkých) v poslednom zdaňovacom období? 

a)    Ročné vysporiadanie dane pri tých prijatých zdaniteľných plneniach, pri ktorých bola koeficientom krátená daň na vstupe pri predbežnom odpočítaní dane v priebehu kalendárneho roku. 

b)    Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v prípade, ak došlo k zmene účelu použitia tohto majetku v priebehu 5 rokov (vrátane roku nadobudnutia) oproti účelu v čase odpočítania dane. 

A.     Ročné vysporiadanie dane odpočítanej koeficientom 

Vstupnú daň môže platiteľ uplatniť 

Zatiaľ čo uplatnenie dane na výstupe je v zmysle zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovpovinnosťou platiteľa DPH, uplatnenie vstupnej dane – odpočítanie dane, je možnosťou, ktorú platiteľ môže, ale nemusí využiť.  

Nový prístup v roku 2003 

Nový prístup pri uplatňovaní uvedenej možnosti platiteľa priniesol s účinnosťou od 1. januára 2003 zákon č. 511/2002 Z. z., ktorý novelizoval existujúci zákon o dani z pridanej hodnoty. Novelizácia ustanovenia § 20 zákona o DPH priniesla tzv. systém vecného priraďovania každého prijatého zdaniteľného plnenia (reprezentovaného daňovým dokladom na vstupe) k plneniam, ktoré platiteľ uskutočňuje (k jeho výstupom). 

Vedenie podrobných záznamov 

K tomu, aby platiteľ vedel správne stanoviť vzťah k štátnemu rozpočtu za príslušné zdaňovacie obdobia, musí viesť podrobné záznamy o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach (povinnosť vyplývajúca mu z ustanovenia § 24 zákona o DPH), a to v členení predovšetkým podľa hľadísk: tuzemsko, dovoz, vývoz, základná sadzba dane, znížená sadzba, oslobodené plnenia podľa § 26. Zvýšenú pozornosť musí venovať došlým daňovým dokladom z hľadiska možnosti a spôsobu odpočítania ich vstupnej dane.  

V praxi to znamená, že platiteľ by si mal prichádzajúce daňové doklady zatrieďovať do niekoľkých skupín, ktoré by zohľadňovali účel, na ktorý majú byť prijaté zdaniteľné plnenia použité

Plný nárok na odpočet vstupnej DPH 

1.  Ak platiteľ napr. kúpil tovar, alebo prijal službu určenú výlučne pre také jeho zdaniteľné plnenia, ktoré podliehajú dani na výstupe, alebo sú určené na vývoz tovaru, vývoz služieb alebo medzinárodnú prepravu, prípadne tovar bol určený na bezodplatné poskytnutie ako propagačný a reklamný predmet (v prípade, ak hodnota 1 ks nepresiahla 300 Sk a obsahoval obchodné označenie platiteľa), bol zaradený do skupiny daňových dokladov, z ktorých mu vznikol plný nárok na odpočítanie vstupnej DPH. 

Odpočet vstupnej DPH nemožný 

2.  Ak platiteľ prijal zdaniteľné plnenie, ktoré malo byť určené výlučne na také jeho zdaniteľné plnenia, pri ktorých mu nevzniká daňová povinnosť z titulu oslobodenia podľa § 26 zákona o DPH, alebo z titulu použitia na také plnenia, ktoré nie sú zdaniteľnými, potom príslušný daňový doklad zaradil do skupiny daňových dokladov, z ktorých si vôbec nemohol odpočítať vstupnú DPH. 

Kombinácia 

3.  Ak nastala taká situácia, že prijaté zdaniteľné plnenie nebolo určené na „výlučný“ účel, ale bolo určené na kombináciu oboch vyššie uvedených účelov (výstupov) platiteľa, potom bol platiteľ povinný prepočítať vstupnú daň z príslušného daňového dokladu koeficientom (postupoval podľa § 21 zákona).
Rovnako postupoval platiteľ i v prípade, keď nevedel určiť, na aký účel použije prijaté zdaniteľné plnenie – či na účel, pri ktorom má plný nárok na odpočítanie, alebo na účel, pri ktorom je bez nároku na odpočítanie (z dôvodu oslobodenia podľa § 26 zákona).
V rámci daňových dokladov priradených do tejto skupiny vykonal tak platiteľ predbežné odpočítanie dane. Daňové doklady priradené do tejto skupiny (len do tejto skupiny!) budú predmetom definitívneho odpočítania, po vykonaní ktorého dôjde k ročnému zúčtovaniu odpočítanej dane.  

Pomerné odpočítanie DPH 

4.  V prípade platiteľa, ktorý uskutočňuje činnosť podliehajúcu dani, ale zároveň i činnosť, ktorá dani nepodlieha (prípad príspevkových organizácií, ktoré z titulu svojej hlavnej – nepodnikateľskej činnosti, nie sú platiteľmi dane, platiteľmi dane sú len z titulu vedľajšej – podnikateľskej, činnosti), pri prijatí zdaniteľného plnenia určeného na obidve uvedené činnosti vznikla možnosť pomerného odpočítania vstupnej dane.
Spôsob stanovenia pomeru
zákon taxatívne neurčuje, určí si ho platiteľ vo vzťahu k typu jeho činnosti, môže to byť napr. na základe obratu (dosiahnutého alebo predpokladaného), zisku, počtu zamestnancov, prípadne normohodín priradených k jednej a k druhej oblasti činnosti. 

 NEPREHLIADNITE: 

Tento typ odpočítavania dane (táto skupina daňových dokladov) nepodlieha ročnému zúčtovaniu. 

Činnosti oslobodené od dane podľa § 26 zákona o DPH nie sú totožné s činnosťami, ktoré nie sú považované za zdaniteľné plnenia. 

Ročnému zúčtovaniu podliehajú tie daňové doklady, ktoré reprezentujú zdaniteľné plnenie prijaté zároveň na účel oprávňujúci k plnému odpočítaniu a zároveň na účel bez nároku na odpočítanie z dôvodu uskutočňovania oslobodených zdaniteľných plnení podľa § 26 zákona. 

Zakázaný odpočet 

5. Osobitnú skupinu tvoria také prijaté zdaniteľné plnenia (daňové doklady), pri ktorých má platiteľ zo zákona zakázané odpočítanie dane. Ide o tovary a služby taxatívne uvedené v § 20 ods. 5 zákona o DPH (napr. okrem stanovených výnimiek osobný automobil a jeho príslušenstvo, vratné fľaše, pohostenie, výdavky, resp. náklady, ktoré sú prechodnými položkami). 

V čom je rozdiel medzi odpočtom dane koeficientom použitým v roku 2002 a odpočítaním dane koeficientom v roku 2003? 

Rozhoduje účel použitia 

O použití koeficientu v priebehu roku 2002 rozhodovala skutočnosť, či platiteľ uskutočnil v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné plnenie oslobodené od dane podľa § 26 (kritérium výstupu), zatiaľ čo v priebehu roku 2003 rozhodoval o použití koeficientu účel použitia zdaniteľného plnenia prijatého v príslušnom zdaňovacom období (kritérium vstupu). 

Výber z dvoch spôsobov 

V priebehu roku 2002 sa koeficient počítal z údajov príslušného zdaňovacieho obdobia, zatiaľ čo v priebehu roku 2003 mal platiteľ možnosť výberu medzi 2 spôsobmi:  

  • mohol použiť ročný koeficient z roku 2002 (ak ho bol povinný zisťovať) a ten použiť v každom zdaňovacom období, v ktorom prichádzalo do úvahy krátenie odpočítanej dane koeficientom – spôsob jednoduchší na výpočet, ale neodrážajúci reálny stav, 

  • druhá možnosť bola použiť kumulatívny koeficient, t. j. vypočítaný kumulatívnym spôsobom v príslušných zdaňovacích obdobiach – spôsob náročnejší na výpočet, ale odrážajúci reálny stav. 

Koeficient 

V roku 2002 sa koeficientom prepočítavala celková daň na vstupe, v roku 2003 je koeficientom prepočítavaná len daň prislúchajúca prijatým daňovým dokladom zaradeným do skupiny Ě (prepočtu teda nepodliehajú všetky daňové doklady podľa vyššie uvedených skupín). 

Prevod cenných papierov 

Pri prevode cenných papierov nadobudnutých na vlastný účet sa v roku 2002 do menovateľa koeficientu uvádzalo len 1 % z ceny, za ktorú bol cenný papier prevedený, zatiaľ čo v roku 2003 sa do menovateľa uvádza 100 % z tejto ceny. 

Výpočet koeficientu: 

     súčet cien bez dane za uskutočnené zdaniteľné plnenia,
=     pri ktorých platiteľ môže odpočítať daň (§ 20 ods. 1)        
     súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia 

Pri výpočte sa do koeficientu nezahŕňa: 

Čo sa do koeficientu nezahŕňa? 

  • úrok z peňažných prostriedkov na účte v banke, ak platiteľ nie je bankou, 

  • predaj podniku alebo jeho časti, 

  • prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, 

  • predaj alebo darovanie osobného automobilu, pri kúpe ktorého pre platiteľa vyplýval zákaz odpočítania dane v zmysle § 20 ods. 5 písm. a) – v takom prípade neuplatňuje daň na výstupe podľa § 20 ods. 9 zákona, 

  • predaj vratných fliaš, pri ktorých platiteľ nemohol odpočítať daň v zmysle § 20 ods. 5 písm. d) – v takom prípade neuplatňuje daň na výstupe podľa § 20 ods. 10 zákona, uvedené však neplatí pre fľaše vyvážané do zahraničia, 

  • platiteľ – cestovná kancelária, nezahrnie do čitateľa a menovateľa koeficientu služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb (vyplýva to z osobitného režimu pre cestovné kancelárie podľa § 46c zákona). 

Postup platiteľa pri ročnom vysporiadaní odpočítanej dane v roku 2003: 

1.    Výpočet ročného koeficientu z údajov o zdaniteľných plneniach uskutočnených v roku 2003 (podľa uvedeného vzorca), zaokrúhlenie na 4 desatinné miesta. 

 POZNÁMKA: 

Ak platiteľ používal kumulatívny koeficient a vznikla mu povinnosť i v poslednom zdaňovacom období roku 2003 predbežne odpočítať daň, potom kumulatívny koeficient za posledné zdaňovacie obdobie je zároveň i ročným koeficientom. 


2.    Vstupná daň z tých prijatých zdaniteľných plnení, pri ktorých bol platiteľ povinný predbežne odpočítať daň, sa vynásobí ročným koeficientom, zistí sa tak definitívne odpočítanie dane za rok 2003. 

Rozdiel 

3.    Zistenie rozdielu medzi súčtom predbežne odpočítanej dane v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a definitívnym odpočítaním dane. 

4.    Ak zistený rozdiel je číslo kladné – potom sa vysporiada v poslednom zdaňovacom období roku 2003 v prospech štátneho rozpočtu (riadok daňového priznania č. 29), ak je rozdiel číslo záporné – potom sa vysporiada na ťarchu štátneho rozpočtu (riadok č. 28). 

Rovnakým spôsobom pri vysporiadaní dane by postupoval platiteľ, ktorému by v priebehu kalendárneho roku bola zrušená registrácia. Vysporiadanie odpočítanej dane by vykonal k zdaňovaciemu obdobiu, ktoré by správcom dane bolo určené ako posledné. 

Zhrnutie 

KTO vykonáva ročné zúčtovanie roku 2003?  

Platiteľ, ktorý v niektorom zdaňovacom období roku 2003 predbežne odpočítaval daň. 

Kedy zúčtovanie vykonáva?  

V zdaňovacom období december 2003, alebo IV. štvrťrok 2003, platiteľ, ktorý zrušil registráciu pred uvedenými zdaňovacími obdobiami, vykoná zúčtovanie k tomu zdaňovaciemu obdobiu, ktoré je jeho posledným. 

Ako sa zúčtovanie vykoná?  

Zistí sa definitívne odpočítanie dane z príslušných údajov v rámci celého roka, rozdiel medzi súčtom predbežných odpočítaní a definitívneho odpočítania sa vysporiada buď v prospech, alebo na ťarchu štátneho rozpočtu.  

B.    Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku 

Ide o nový inštitút, ktorý bol do zákona o DPHzavedený s účinnosťou od 1. 1. 2003 a ktorý je upravený v ustanovení § 21a a v prechodnom ustanovení § 55d ods. 4 zákona o DPH

Ako vyplýva zo samotného názvu, tento nový inštitút spočíva v úprave už odpočítanej dane pri vybranom druhu majetku. 

 POZNÁMKA: 

Vzhľadom na názov predmetného ustanovenia by sa na prvý pohľad zdalo, že zmena účelu použitia investičného majetku, pri ktorom sa úprava podľa § 21a bude vykonávať, sa týka len takého majetku, z ktorého bola úplne alebo čiastočne (po krátení koeficientom) daň odpočítaná. 

Úprava sa však bude vzťahovať i na taký investičný majetok, z ktorého daň odpočítaná nebola vôbec, pretože nevznikol nárok z titulu predpokladaného účelu použitia (na oslobodené zdaniteľné plnenia podľa § 26 zákona), pričom následne došlo k zmene uvedeného účelu. Vyplýva to z ustanovenia § 21a ods. 7 zákona, ktoré pre účely uplatnenia tohto inštitútu neodpočítanie dane z uvedeného titulu považuje za odpočítanie vo výške 0


K realizácii úpravy odpočítanej dane dochádza prvýkrát práve v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku 2003 s tým, že sa „hodnotí“ príslušný majetok, z ktorého bola odpočítavaná daň v priebehu tohto roku. 

 Akého majetku sa bude úprava týkať?     

Povinnosť úpravy odpočítanej dane sa nebude vzťahovať na všetok majetok platiteľa, ale len na: 

  investičný majetok (definovaný pre účely DPH), t. j.: 

Definícia investičného majetku 

 • hnuteľnú vec, ktorej cena obstarania (kúpna cena) bez DPH bola vyššia ako 30 000 Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, 
 • stavbu, ktorá je pre účely DPH definovaná ako výsledok stavebných prác a činností, ktorý tvorí priestorovo ucelený celok alebo aspoň technicky samostatnú časť, a to pred zápisom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, 
 • nehnuteľnosť, ktorou sa pre účely DPH rozumie stavba zapísaná v katastri nehnuteľností. 

  prijaté stavebné práce, ak nimi bola nadobudnutá stavba, 

  technické zhodnotenie stavby alebo nehnuteľnosti. 

 V akej lehote sa bude úprava vykonávať?     

Úprava sa bude vykonávať v rámci 5-ročnej lehoty, pričom za prvý rok sa považuje rok obstarania investičného majetku, resp. uvedenia stavby alebo technického zhodnotenia do užívania. 

 Kedy sa úprava odpočítanej dane vykoná?      

Úprava odpočítanej dane sa vykoná pri zmene účelu použitia investičného majetku. Za zmenu účelu sa považuje, keď platiteľ: 

Čo sa považuje za zmenu účelu? 

1.    investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň v plnej výške (§ 20 ods. 1), použije na uskutočňovanie zdaniteľných plnení: 

 • bez možnosti odpočítania [§ 20 ods. 2 písm. a)] – plnenia oslobodené podľa § 26 zákona alebo 
 • pri ktorých je povinný krátiť vstupnú daň koeficientom (§ 20 ods. 3) – použitie na „kombinovaný“ účel, 

2.    investičný majetok, pri ktorom nemohol odpočítať daň podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona, použije na uskutočňovanie zdaniteľných plnení: 

3.    investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň podľa § 20 ods. 3 (krátil ju s použitím koeficienta), použije na uskutočňovanie zdaniteľných plnení: 

POZNÁMKA: 

Za zmenu účelu sa nepovažuje zmena výšky koeficientu uplatneného pri predbežnom odpočítaní dane z investičného majetku. 


Ak vyjadríme: 

  • plný nárok na odpočítanie dane číslom         1 

  • žiadny nárok na odpočítanie dane číslom         0 

  • nárok na odpočítanie dane krátený koeficientom
  – číslom vyjadrujúcim koeficient             k 

potom prípady, v ktorých dôjde k úprave odpočítanej dane možno vyjadriť: 

Pôvodný účel 

Nový účel 

Zmena 

Nový účel 

Zmena 

1 Ą 0 

1 Ą k 

0 Ą 1 

0 Ą k 

k Ą 1 

k Ą 0 

 Ako sa úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku zistí?      

Vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3 zákona: 

                DV x (A - B) x R 

DD = ––––––––––––––––– x R 

                            5  

kde: 

DD =    výsledok úpravy: pri zápornom čísle vznikne nárok na dodatočne odpočítateľnú daň a pri kladnom čísle vznikne povinnosť priznať dodatočne neodpočítateľnú daň, 

DV =    vstupná daň vzťahujúca sa k cene obstarania IM, alebo je to súčet súm vstupnej dane vzťahujúcej sa k prijatým stavebným prácam, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny stavby, alebo technickým zhodnotením stavby resp. nehnuteľnosti, 

A =    číslo 1, ak bola odpočítaná daň v plnej výške, číslo 0, ak daň nebola odpočítaná vôbec (§ 20 ods. 2), číslo predstavujúce ročný koeficient v roku, v ktorom bola daň odpočítaná, 

B =    číslo 1, 0 alebo ročný koeficient po zmene účelu použitia IM, 

R =    počet kalendárnych rokov, ktoré zostávajú do skončenia obdobia 5 rokov od odpočítania dane vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu použitia IM. 

Dodatočne odpočítateľná daň 

Dodatočne odpočítateľná daň bude uvedená v riadku 26 daňového priznania posledného zdaňovacieho obdobia a bude predstavovať zvýšenie odpočítania dane formou jej nárokovania zo štátneho rozpočtu. 

Dodatočne neodpočítateľná daň bude uvedená v riadku 27 daňového priznania posledného zdaňovacieho obdobia a bude predstavovať zníženie odpočítanej dane formou jej vrátenia do štátneho rozpočtu. 

 PRÍKLAD č. 1: 

Právnická osoba – platiteľ dane, v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti uskutočňuje strojárenskú výrobu. Okrem výrobnej haly vlastní i ďalšiu nehnuteľnosť. V nehnuteľnosti má priestory, v ktorých uskutočňuje projektové práce pre strojárenskú výrobu, činnosť marketingu a odbytu výrobkov. Časť priestorov prenajíma inému podnikateľovi – neplatiteľovi DPH. 

V jednotlivých zdaňovacích obdobiach roku 2003 PO uskutočnila nasledovné činnosti: 

I. štvrťrok 2003 

 • nákup materiálu pre výrobu    cena 120 000 Sk (z toho DPH 20 000 Sk) 
 • nákup služieb v súvislosti s výrobou     cena 36 000 Sk (z toho DPH 6 000 Sk) 
 • služby priemyselného čistenia prijaté pre nehnuteľnosť    cena 45 600 Sk (z toho DPH 5 600 Sk) 
 • úrok na bankovom účte     10 000 Sk 
 • predaj výrobkov     cena 360 000 Sk (z toho DPH 60 000 Sk) 
 • prenájom časti nehnuteľnosti     20 000 Sk 

Zistenie vzťahu k štátnemu rozpočtu: 

Uskutočnené zdaniteľné plnenia:
Podliehajúce sadzbe                            20 % – cena bez DPH: 300 000
Daň na výstupe                                     20 %: 60 000
Oslobodené od DPH    – úrok na BÚ:                                            10 000
    – prenájom:                                                                                     20 000 

Prijaté zdaniteľné plnenia:
Podliehajúce sadzbe          20 % – cena bez DPH: 100 000 + 30 000
Daň na vstupe                                                         20 %: 20 000 + 6 000
Podliehajúce sadzbe                            14 %     cena bez DPH: 40 000
DPH na vstupe                                                                         14 %: 5 600
    – daň na vstupe celkom:                                                            31 600
    – daň na výstupe celkom:                                                          60 000 

daňové doklady na vstupe PO rozdelí do skupín:
1. s plným nárokom na odpočítanie – DPH:                              26 000
2. s čiastočným nárokom na odpočítanie:                            5 600 x k 

PO sa rozhodla, že pri predbežnom odpočítavaní dane bude počítať koeficient kumulatívnym spôsobom. Tento spôsob je povinná používať po celý rok 2003. 

                 300 000 

k = –––––––––––––––– = 0,9375  

         300 000 + 20 000 

úrok na bežnom účte sa do koeficientu nezahrnie 

5 600 x 0,9375 = 5 250 

odpočítanie dane (r. 22 DP) = 26 000 + 5 250 = 31 250, 

vzťah k ŠR = vlastná daňová povinnosť 28 750 Sk. 


II. štvrťrok 2003 

 • nákup materiálu pre výrobu                                          cena 12 000 Sk (z toho DPH 2 000 Sk) 
 • prijaté služby – stavebné práce pri rekonštrukcii
  nehnuteľnosti                                                                    cena 570 000 Sk (z toho DPH 70 000 Sk) 
 • obstaranie novej nehnuteľnosti za účelom
  uskutočňovania činností súvisiacich
  s výrobnou činnosťou                                                    cena 5 000 000 Sk (z toho DPH 614 035 Sk) 
 • úrok na bankovom účte                                                  15 000 Sk 
 • predaj výrobkov                                                               cena 36 000 Sk (z toho DPH 6 000 Sk) 

Zistenie vzťahu k štátnemu rozpočtu: 

Uskutočnené zdaniteľné plnenia:
Podliehajúce sadzbe 20 % – cena bez DPH:                          30 000
Daň na výstupe 20 %:                                                                     6 000
Oslobodené od DPH    – úrok na BÚ:                                        15 000 

Prijaté zdaniteľné plnenia:
Podliehajúce sadzbe 20 % – cena bez DPH:                          10 000
Daň na vstupe 20 %:                                                                       2 000
Podliehajúce sadzbe 14 % – cena bez DPH:                    4 885 965
DPH na vstupe 14 %:                                                                 684 035
– daň na vstupe celkom:                                                           686 035
– daň na výstupe celkom:                                                             6 000 

daňové doklady na vstupe PO rozdelí do skupín:
1. s plným nárokom na odpočítanie – DPH:                          616 035
(v súvislosti s nákupom budovy vznikol PO plný nárok na odpočítanie
vstupnej DPH, vzhľadom na účel, na ktorý ju kúpila – § 20 ods. 1 zákona o DPH)
2. s čiastočným nárokom na odpočítanie:                         70 000 x k 

                         300 000 + 30 000      
    k = –––––––––––––––––––––––– = 0,94285 = 0,9429
            
300 000 + 20 000 + 30 000 

úrok na bežnom účte sa do koeficientu nezahrnie
70 000 x 0,9429 = 66 003
odpočítanie dane (r. 22 DP) = 616 035 + 66 003 = 682 038
vzťah k ŠR = nadmerný odpočet 676 038 


III. štvrťrok 2003 

 • nákup materiálu pre výrobu    cena 36 000 Sk (z toho DPH 6 000 Sk) 
 • prijaté služby priemyselného čistenia pre
  nehnuteľnosť, ktorá je sčasti prenajímaná     cena 57 000 Sk (z toho DPH 7 000 Sk) 
 • úrok na bankovom účte     5 000 Sk 
 • predaj výrobkov     cena 240 000 Sk (z toho DPH 40 000 Sk) 
 • prenájom časti nehnuteľnosti neplatiteľovi DPH     20 000 Sk 

Zistenie vzťahu k štátnemu rozpočtu: 

Uskutočnené zdaniteľné plnenia:
Podliehajúce sadzbe 20 % – cena bez DPH:     200 000
Daň na výstupe 20 %:     40 000
Oslobodené od DPH:
– úrok na BÚ:     5 000
– prenájom neplatiteľovi:     20 000 

Prijaté zdaniteľné plnenia:
Podliehajúce sadzbe 20 % – cena bez DPH:     30 000
Daň na vstupe 20 %:     6 000
Podliehajúce sadzbe 14 % – cena bez DPH:     50 000
DPH na vstupe 14 %:     7 000
– daň na vstupe celkom:     40 000
– daň na výstupe celkom:     13 000 

daňové doklady na vstupe PO rozdelí do skupín:
1. s plným nárokom na odpočítanie – DPH:     6 000
2. s čiastočným nárokom na odpočítanie:     7 000 x k 

        300 000 + 30 000 + 200 000 Sk 

= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 0,92982 = 0,9298
    300 000 + 20 000 + 30 000 + 200 000 + 20 000 

úrok na bežnom účte sa do koeficientu nezahrnie
7 000 x 0,9298 = 6 508,60
odpočítanie dane (r. 22 DP) = 6 000 + 6 509 = 12 509
vzťah k ŠR = vlastná daňová povinnosť 27 491 Sk  


IV. štvrťrok 2003 

nákup materiálu pre výrobu    cena 48 000 Sk (z toho DPH 8 000 Sk) 

prijaté služby – natieračské práce pre
nehnuteľnosť, ktorá je sčasti prenajímaná     cena 30 000 Sk (z toho DPH 3 684 Sk) 

úrok na bankovom účte     4 000 Sk 

predaj výrobkov     cena 120 000 Sk (z toho DPH 20 000 Sk) 

prenájom časti nehnuteľnosti neplatiteľom DPH     50 000 Sk 

budovu zakúpenú v II. štvrťroku 2003, pri ktorej si PO uplatnila plný nárok na odpočítanie dane vo výške 614 035 Sk, začala vo IV. štvrťroku používať na iný účel – rozhodla sa, že ju bude prenajímať, nájomcovia sú neplatitelia DPH. 

Zistenie vzťahu k štátnemu rozpočtu: 

Uskutočnené zdaniteľné plnenia:
Podliehajúce sadzbe 20 % – cena bez DPH:     100 000
Daň na výstupe 20 %:     20 000
Oslobodené od DPH:
– úrok na BÚ:     4 000
– prenájom neplatiteľom:     50 000 

Prijaté zdaniteľné plnenia:
Podliehajúce sadzbe 20 % – cena bez DPH:     40 000
Daň na vstupe 20 %:     8 000
Podliehajúce sadzbe 14 % – cena bez DPH:     26 316
DPH na vstupe 14 %:    3 684
– daň na vstupe celkom:     11 684
– daň na výstupe celkom:     20 000 

daňové doklady na vstupe PO rozdelí do skupín:
1. s plným nárokom na odpočítanie – DPH:         
8 000
2. s čiastočným nárokom na odpočítanie:         3 684 x k 

             300 000 + 30 000 + 200 000 + 100 000     
    k = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 0,875
        300 000 + 20 000 + 30 000 + 200 000 +20 000 + 100 000 + 50 000 

úrok na bežnom účte sa do koeficientu nezahrnie
3 684 x 0,875 = 3 224
odpočítanie dane (r. 22 DP) = 8 000 + 3 224 = 11 224 


Ročné vysporiadanie predbežne odpočítanej dane: 

kumulatívny koeficient za IV. štvrťrok je zároveň i ročným koeficientom
súčet predbežne odpočítanej dane za I. – IV. Q/2003:
5 250 + 66 003 + 6 509 +3 224 = 80 986 

daň na vstupe s čiastočným nárokom na odpočítanie za I. – IV. Q/2003:
5 600 + 70 000 + 7 000 + 3 684 = 86 284 

vynásobenie celoročným koeficientom:
86 284 x 0,875 = 75 499 

rozdiel:
75 499 - 80 986 = - 5 487 

v rámci ročného vysporiadania predbežne odpočítanej dane má platiteľ povinnosť vysporiadať – vrátiť z predbežne odpočítanej dane sumu vo výške 5 487 Sk (r. 29 DP) 

Platiteľ v IV. štvrťroku zmenil účel investičného majetku, ktorý obstaral v II. štvrťroku, a odpočítal si vstupnú daň vo výške 614 035 Sk. Odpočítanú daň je preto povinný upraviť: 

Zmena 1 Ą 0 

    614 035 x (1 – 0)
DD = ––––––––––––––––– x 5
        5 

DD = 614 035 = dodatočne neodpočítateľná daň (r. 27 DP) 

vzťah k ŠR v zdaňovacom období IV. štvrťrok 2003:
r. 31 - r. 30 (639 522 - 11 224) = vlastná daňová povinnosť 628 298 Sk  

Príloha: Vyplnené priznania k príkladu č. 1

Súvisí s právnymi predpismi

Prílohy

príloha / 865 kB