nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Autori

Právny stav od

01.01.2000

Právny stav do

31.12.2003

Právne oblasti

Dane z príjmu

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Príspevky na stravovanie zamestnancov a daň z príjmov

Otázka:

Vydávanie stravných lístkov pracovníkom aj počas dovolenky alebo práceneschopnosti.
Táto možnosť bola v minulosti upravená istým opatrením Ministerstva financií, pri ktorom boli vymenované situácie, kedy firma môže (ale nemusí) poskytnúť pracovníkovi stravné lístky. Na základe tohto opatrenie bolo vo firemnej internej smernici stanovené, že pracovník dostáva stravné lístky aj za čas riadnej dovolenky, práceneschopnosti a ošetrovania člena rodiny. Nárok na stravné lístky sa znižoval len o dni, kedy bolo pracovníkovi poskytnuté stravné pri pracovných cestách.
Zmenili sa tieto možnosti vydané opatrením pri zmene zákona o dani z príjmov?

Odpoveď:


Dátum odpovedi: 9/25/2000

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 9/6-62/97 z 20. 10. 1997 k uplatňovaniu § 24 odstavec 2 písmena j) štvrtého bodu zákona č. 286/1992 Zbierky o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov s nadobudnutím účinnosti zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov stratilo platnosť. Jeho uplatňovanie pre účely dane z príjmov od 1. 1. 2000 je neakceptovateľné.

 

Podľa § 24 odstavec 2 písmena i) bod 4 zákona č. 366/1999 Z. z. daňovým výdavkom sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v § 140 odstavec 3 a 4 Zákonníka práce, za ktorých zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie podľa odstavca 1 a 2 tohto paragrafu.

 

Podľa § 140 odstavec 1 a § 20 Zákonníka práce v kolektívnej zmluve (§ 2 zákona č. 2/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) možno dohodnúť priaznivejšie podmienky nárokov zamestnancov v rámci danom pracovnoprávnymi predpismi a rozšíriť okruh osôb, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie. Ak sa  teda zamestnávateľ a príslušná odborová organizácia dohodnú v kolektívnej zmluve, že zamestnávateľ bude zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie napríklad aj počas čerpania dovolenky, práceneschopnosti, v prípadoch ošetrovania člena rodiny, práce nadčas, ďalej zamestnancom, ktorých zamestnáva na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bývalým zamestnancom – dôchodcom, učňom a podobne, potom je zamestnávateľ povinný plniť kolektívnu zmluvu a takéto plnenie je daňovým výdavkom v súlade s § 24 odstavec 2 písmena i) bod 4 zákona č. 366/1999 Z. z..

 

Pre účely stravovania kolektívnu zmluvu nemôže nahradiť iný vnútorný predpis. To znamená, že zamestnávateľ, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a teda nie je uzavretá kolektívna zmluva, nemôže v daňových výdavkoch uplatňovať príspevky na stravovanie zamestnancov, ktorých nárok možno dohodnúť len v kolektívnej zmluve.