pondelok 26. januára 2015, Tamara

Prameň

Autori

Právny stav od

01.02.2013

Právny stav do

28.02.2013

Dátum publikácie

22.01.2013

Právne oblasti

Daň z pridanej hodnoty
Dane z príjmu
Miestne poplatky
Spotrebné dane
Správa daní a poplatkov
Správne poplatky
Daňové a poplatkové právo
Inštitúcie vykonávajúce poistenie
Dôchodkové zabezpečenie
Garančný fond
Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia
Nemocenské poistenie
Poistenie v nezamestnanosti
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poistenie
Zdravotné poisťovne
Úrazové poistenie

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Kalendár podnikateľa - február 2013

Anotácia:

Kalendár podnikateľa od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013.
Termín
zákonnej
povinnosti
Charakteristika zákonnej povinnostiPovinná osoba
a zákon v platnom znení
Sankcie za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť.

Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu na účely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku alebo pri skončení pracovného pomeru.

Po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť.

Zamestnávateľ

§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 3 pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť daň

podľa § 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3

zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 3 pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť daň

podľa § 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3

zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 5 pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 5 pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie k DPH.

V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 8 dní

Odo dňa vyplatenia dividendy písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a výšku preddavku na poistné.

Nová povinnosť pre platiteľa dividendy za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. 1. 2013.

Platiteľ dividendy

§ 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta až do výšky 3 319 € udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 8. 2. 2013

Uhradiť preddavok na poistné za poistenca, ktorý mal príjem z dividend za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. 1. 2013, vyplatený v mesiaci január 2013.

Nová povinnosť pre platiteľa dividendy za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. 1. 2013.

Platiteľ dividendy

§ 17 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 8. 2. 2013

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila k 1. januáru 2013 zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne vykázať novej zdravotnej poisťovni výšku preddavkov na poistné, ktoré jej oznámila pôvodná zdravotná poisťovňa v termíne do 31. januára 2013.

Samostatne zárobkovo činná osoba

§ 38b ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Povinnosť podľa nového paragrafu prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. 1. 2013.

Pokuta až do výšky 3 319 € udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 8. 2. 2013

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za január 2013 za

s uvedením variabilného, konštantného a špecifického symbolu platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z.

Samostatne zárobkovo činná osoba a osoba uvedená v § 11 ods. 2

§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 8. 2. 2013

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného na poistenie v nezamestnanosti za január 2013 povinne poistenými a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami s uvedením variabilného a špecifického symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona.

Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 8. 2. 2013

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v § 4 ods. 2 a z vymeriavacieho základu podľa § 139a a § 139b zákona s uvedením variabilného a špecifického symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona, ak boli príjmy vyplatené v januári 2013.

Zamestnávateľ

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

Platiteľ poistného – zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba

§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.

Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť registrácie na jednotnom kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia na podnikanie.

Samostatne zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených v § 11 ods. 7 písm. g), j), k) a l) zákona o zdravotnom poistení (keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát).

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, č. je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec

§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 pracovných
dní

Písomne alebo elektronicky oznámiť na tlačive určenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik alebo zmeny platiteľa podľa § 11 ods. 5 zákona.

Zamestnávateľ

§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 pracovných
dní

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“ za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa poistného“.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci,
v ktorom došlo
k zmene platiteľa
poistného

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 (kedy platiteľom začína, resp. prestáva byť štát) a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhá veta [dni, kedy nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a)].

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na nemocenské a dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne, v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť.

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie nemocenského a dôchodkového poistenia.

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.

Samostatne zárobkovo činná osoba

§ 228 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra zamestnávateľov odhlásiť.

Oznámiť prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.

Oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ

§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov.

Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.

Predkladať Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ

§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia

Prihlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákonana nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákonana dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia

Prihlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákonana nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákonana dôchodkové poistenie [dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov, ktorá nespĺňa podmienku uvedenú v § 231 ods. 1 písm. b) bod 2] v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia

Prihlásiť zamestnanca – žiaka strednej školy, ak mesačný príjem nepresiahne 66 €, a študenta po dovŕšení 18 rokov, ak mesačný príjem nepresiahne 155 €, na účely úrazového poistenia a garančného poistenia (dohody o brigádnickej práci študentov) v pobočke Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. zákona o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň nasledujúci
po zániku
poistenia

Odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona z poistenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona z poistenia na dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň nasledujúci
po zániku
poistenia

Odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona z poistenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona z poistenia na dôchodkové poistenie [dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov, ktorá nespĺňa podmienku uvedenú v § 231 ods. 1 písm. b) bod 2] v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň nasledujúci
po zániku
poistenia

Odhlásiť zamestnanca – žiaka strednej školy, ak mesačný príjem nepresiahol 66 €, z poistenia na úrazové poistenie a garančné poistenie (dohody o brigádnickej práci študentov) v pobočke Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 2zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia.

Súčasne predložiť aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného pomeru.

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do výplatného
termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za január 2013

s uvedením variabilného, konštantného a špecifického symbolu platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z.

Zamestnávateľ

§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do výplatného
termínu

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za január 2013 s uvedením variabilného a konštantného symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona.

V lehote splatnosti predložiť pobočke Sociálnej poisťovne výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnávateľ je povinný odosielať mesačné výkazy a výkazy príspevkov výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do výplatného
termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za mesiac január 2013.

Zamestnávateľ

§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po výplatnom
termíne

Prevod finančných prostriedkov sociálneho fondu na osobitný účet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávateľ

§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po výplatnom
termíne

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov z príjmov za január 2013.

Zamestnávateľ

§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na vykonanie ročného zúčtovania, najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 11. 2. 2013
(namiesto nedele
10. 2. 2013)

Vystaviť a doručiť zamestnancovi doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste zamestnanca, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2012 iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak zamestnanec požiada o vystavenie dokladu najneskôr do 5. februára 2013.

Zamestnávateľ

§ 39 ods. 5 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15. 2. 2013

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v januári 2013.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15. 2. 2013

Odvod preddavku na zabezpečenie dane v prípade úhrady vykonanej v januári 2013 v prípade daňovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo ani sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby dane podľa § 15.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ dane – fyzická a právnická osoba

§ 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15. 2. 2013

Oznámiť Colnému úradu Bratislava podľa zahraničných zástupcov

 • množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za január 2013,
 • celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca januára 2013.

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov

§ 33 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 20. 2. 2013

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 €.

Platí pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľná osoba

§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

pred prijatím
služby

Predložiť žiadosť o registráciu pre daň v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň, ak miesto dodania služby je v tuzemsku.

Zdaniteľná osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

pred dodaním
služby

Predložiť žiadosť o registráciu pre daň v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Zdaniteľná osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do 20. 2. 2013

Podať elektronicky súhrnný výkaz za január 2013 platiteľom dane, ktorý dodáva tovar oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorý premiestnil tovar oslobodený od dane, ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch presiahla hodnotu 100 000 €.

Registrovaný platiteľ DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 20. 2. 2013

Podať elektronicky súhrnný výkaz za január 2013 za zastúpených dovozcov Daňovému úradu Bratislava.

Daňový zástupca

§ 69a ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 2. 2013

Podať daňové priznanie k DPH

 • za január 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac).

Podáva sa i negatívne daňové priznanie.

Platiteľ registrovaný podľa § 5 a § 6 (zahraničná osoba) nie je povinný podať DP, ak mu nevznikla povinnosť platiť daň podľa § 69 alebo právo na odpočítanie dane, s výnimkou platiteľa, ktorý v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo dodal tovar podľa § 45.

Registrovaný platiteľ DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 2. 2013

Doručiť daňovému úradu záznamy vedené podľa § 70 ods. 6 zákona

 • za január 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

pri nadobudnutí pozemného motorového vozidla z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, na účely jeho ďalšieho predaja.

Registrovaný platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím obdobím

§ 70 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta do výšky 10 000 €.

do 25. 2. 2013

Zaplatiť daňovú povinnosť DPH za január 2013.

Registrovaný platiteľ DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 2. 2013

Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za január 2013.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.

Osoba povinná platiť daň

zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 2. 2013

Zaplatiť spotrebnú daň

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za január 2013.

Osoba povinná platiť daň

zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 2. 2013

Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

za január 2013.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.

Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo tichého fermentovaného nápoja a súčasne mu nevzniká daňová povinnosť zo šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie nevzťahuje.

Osoba povinná platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 2. 2013

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 2. 2013

Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za január 2013.

Malý samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 2. 2013

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov.

Malý samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 2. 2013

Podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za január 2013.

Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného a skutočne prevzatého množstva liehu, s uvedením dátumu výroby liehu a kópia žiadosti o výrobu destilátu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

Pokuta do výšky 166 € za uvedenie nepravdivých údajov v prílohe.

do 25. 2. 2013

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov za január 2013.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 2. 2013

Oznámiť finančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac január 2013 v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet.

Osoba povinná platiť daň

§ 9 ods. 26 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 25. 2. 2013

Podať daňové priznanie colnému úradu k spotrebnej dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za január 2013.

Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu nepresiahne 3,31 €, nie je povinný podať daňové priznanie ani zaplatiť daň, to neplatí, ak daňová povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a).

Osoba povinná platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 2. 2013

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za január 2013.

Osoba povinná platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 28. 2. 2013

Úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (mesačné preddavky) za mesiac február 2013 vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti pri použití platnej sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť bola vyššia ako 16 596,96 €

§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 28. 2. 2013

Úhrada preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb (mesačné preddavky) za mesiac február 2013 vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa § 11platné v roku 2013 a pri použití sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť bola vyššia ako 16 596,96 €

§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po podaní
daňového
priznania

Termín na vyrovnanie rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov právnických osôb, ak zaplatené preddavky sú nižšie ako preddavky vyplývajúce z podaného daňového priznania.

Právnické osoby

§ 42 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 28. 2. 2013

Odvod mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak celková predpokladaná daň presiahne 8 292 €.

Daňovník dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 28. 2. 2013

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za január 2013, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 28. 2. 2013, s uvedením variabilného, konštantného a špecifického symbolu platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z.

Zamestnávateľ

§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 28. 2. 2013

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením variabilného a konštantného symbolu podľa§ 142 ods. 7 zákona z príjmov za január 2013, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 28. 2. 2013.

Zamestnávateľ

§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do 3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 28. 2. 2013

Uhradiť platby za služby verejnosti poskytované RTVS, ak sa úhrada platí mesačne.

Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov k prvému dňu kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa úhrada platí.

Nový spôsob určenia výšky platenej platby podľa nového zákona!

Platiteľ úhrady

§ 7 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pokuta vo výške najmenej 33 € až do výšky 166 € podľa počtu zamestnancov.

do 28. 2. 2013

Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2013.

Zamestnávateľ

§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uhradiť vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 99g zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 3 €.

do 15 dní

Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uhradiť vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 81 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 3 €.

do 30 dní
od vzniku daňovej
povinnosti

Podať „priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 99a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 30 dní
od vzniku alebo
zániku daňovej
povinnosti

Podať „čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, na ktoré už daňovník priznanie podal.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 99b zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky vyrubenej dane.

v deň
vzniku daňovej
povinnosti

Oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti:

 • k dani za užívanie verejného priestranstva,
 • k dani za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 34a, § 64a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 30 dní
od vzniku daňovej
povinnosti

Oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti:

 • k dani za jadrové zariadenie.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 72 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 30 dní
od zániku daňovej
povinnosti

Oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre zánik daňovej povinnosti:

 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 34a, § 64a, § 72 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 30 dní
od vzniku alebo
zániku poplatkovej
povinnosti

Oznámiť obci skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky vyrubeného poplatku.

do 30 dní
od zániku daňovej
povinnosti

Oznámiť zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel príslušnému správcovi dane [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 90 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 30 dní

Oznámiť RTVS vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS a zároveň túto skutočnosť preukázať.

Platiteľ úhrady

§ 9 ods. 6 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zánik práva platiť nižšiu sadzbu poplatku.

pred začatím
podnikateľskej
činnosti

Písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj (veľkoobchod, maloobchod, ponúkanie na predaj) spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti. Colný úrad vydá povolenie do 30 dní od podania žiadosti.

Právnická osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta uložená colným úradom vo výške najmenej 332 € a najviac 3 319 €.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca:

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebo daň z príjmov vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

Daňový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebo daň z príjmov vyberať, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane zmeny v registrácii – skutočnosť, že registrovaná fyzická alebo právnická osoba sa stala platiteľom dane.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň, požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom nastali zmeny, oznámiť správcovi dane zmenu oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daňovej povinnosti.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu registrácie, oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.

Do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich na území SR.

Daňový subjekt (rezident aj nerezident)

§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť živnostenskému úradu ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie.

Podnikateľ – fyzická aj právnická osoba

§ 11 ods. 9 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Pokuta do výšky až 663 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov v žiadosti

 • o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov,
 • o vydanie odberného poukazu.

Užívateľský podnik

§ 9 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu skutočností a údajov v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

Prevádzkovateľ daňového skladu

§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov uvedených v žiadosti

 • o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
 • o príležitostný príjem alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane.

Oprávnený príjemca

§ 19 ods. 14 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 19 a § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov v žiadosti

 • o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti.

Právnická osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 7 písm. d) a ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu nesplnenie podmienok, ktoré určujú malý samostatný pivovar a uplatniť základnú sadzbu dane na pivo vyrobené v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru

§ 66 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 30 dní

Od schválenia účtovnej závierky predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra.

Účtovná jednotka

§ 21 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 €.

do 7 mesiacov

Po uplynutí účtovného obdobia predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra.

Účtovná jednotka

§ 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 €.

pred nadobudnutím tovaru v hodnote
13 941,45 €
bez DPH

Registračná povinnosť na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu. Povinnosť vzniká pred nadobudnutím tovaru, ak celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 €.

Zdaniteľná osoba – neplatiteľ DPH

Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou

§ 7 a § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

Vysvetlivky: NP = nemocenské poistenie, DP = dôchodkové poistenie (starobné poistenie a invalidné poistenie)