piatok 25. apríla 2014, Marek

Autori

Právny stav od

01.07.2011

Právny stav do

Dátum publikácie

13.06.2011

Dátum rozhodnutia

13.06.2011

Právne oblasti

Správa daní a poplatkov
Daňové a poplatkové právo
Zdravotná a liečebná starostlivosť
Inštitúcie vykonávajúce poistenie
Odmena za prácu, mzda, plat

Cieľové skupiny

Právnická osoba
Fyzická osoba
Štát
štátna správa

Odvody od 1. 7. 2011

Anotácia:

Prehľad odvodov poistného od 1. 7. 2011 v podobe tabuliek obsahuje % sadzbypre jednotlivé kategórie poistencov a

 • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
 • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený,
 • poistné vypočítané za zamestnanca a zamestnávateľa v prípade, ak je zamestnancovi vyplatená minimálna mzda. Minimálny vymeriavací základ zamestnanca  a jeho zamestnávateľa nie je ustanovený.

Údaje v tabuľkách vychádzajú z/zo:

 • zákona č. 449 /2010 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. 1. 2011 mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“), zákona č. 133/2011 Z. z. ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 mení a dopĺňa ZZP a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. 1. 2011 mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“). Zmeny v novelách ZZP a ZSP smerujú k tomu, aby bol vytvorený základ na postupné zosúladenie vymeriavacieho základu, z ktorého poistenci platia poistné na sociálne a zdravotné poistenie so základom dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).
 • z opatrenia MPSVR SR č. 164/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 vo výške 8 934 €, čo je 744,5 €/mesiac, z ktorého sa určujev období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011:
  • maximálny vymeriavací základ na účely výpočtu poistného na sociálne poistenie a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie,
  • minimálny vymeriavací základpre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej len „SZČO“),
  • minimálny vymeriavací základ predobrovoľne poistenú osobu podľa ZSP,
  • minimálny vymeriavací základ presamoplatiteľa podľa ZZP.
   Pre uvedených poistencov je minimálny vymeriavací základ najmenej vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Je to 44,2 % zo sumy 744,5 €/mesiac a je vo výške 329,06 €/mesiac.
 • nariadenia vlády SR č. 408/2010 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda od 1. 1. 2011 na sumu 317,00 €/mesiac. Keďže minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca ZZP a ZSP neurčuje, vymeriavací základ vo výške minimálnej mzdy sa vzťahuje iba na zamestnancov odmeňovaných mzdou podľa Zákonníka práce v prípade, ak odpracujú celý mesiac.

1. Zamestnanec v pracovnom pomere

Tabuľka č. 1.1
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 31,70 €
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 12,68 €
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 4,43 €
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 4,43 €
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 44,38 €
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 12. 68 €
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 9,51 €
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 9,51 €
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 317,00 € – 2,53 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 3,17 €
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 3,17 €
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 0,79 €
max. VZ 1 116,75 € – 2,79 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 15,05 €
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.2
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 31,70 €
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 12,68 €
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 4,43 €
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 4,43 €
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 15,85 €
max. VZ 2 978,00 € – 148,90 €

§ 131 ods. 2 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 12. 68 €
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 2 písm. a) ZSP

9 %

StSp
2. pilier

9 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 28,53 €
max. VZ 2 978,00 € – 268,02 €

§ 131 ods. 2 písm. d) ZSP,
§ 23 ods. 1 ZSDS

neplatí

9 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 9,51 €
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 9,51 €
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 317,00 € – 2,53 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 3,17 €
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 3,17 €
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 0,79 €
max. VZ 1 116,75 € – 2,79 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 317,00 € – 15,05 €
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.3
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti v pracovnom pomere na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený *

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 2,79 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.4
Zamestnanec bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva s príjmom, ktorým je podiel na zisku podľa ZSP

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %

zaplatí najskôr v roku 2012 zamestnanec sám, pri podaní RZZP za rok 2011
z príjmu, ktorý presiahne 329,06 €/rok, najskôr z dividend za rok 2011

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 6 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP

10 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
podiel na zisku
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 1 116,75 € – 2,79 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

25,2 %

19,4 %

44,6 %

Tabuľka č. 1.5
Zamestnanec – osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu, atď.) a príkaznej zmluvy

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

neplatí

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

34,15 %

13,4 %

47,55 %

2. Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem

Tabuľka č. 2.1
Osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak má uzatvorenú pracovnú zmluvu, mandátnu zmluvu, a príkaznú zmluvu

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0%

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,75 %

11,00 %

42,75 %

3. Zamestnanec – poberateľ dôchodku s pravidelným mesačným príjmom

Tabuľka č. 3.1
Zamestnanec – poberateľ výsluhového dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 29,70 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 29,70 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 2,79 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 3.2
Zamestnanec – poberateľ starobného dôchodku alebo zamestnanec, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

18 %

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

0 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 2,79 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

Tabuľka č. 3.3
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 111,67€

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP 

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 44,67 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP,
§ 14 ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP,
§ 14 ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP 

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 29,78 €

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 2,79 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

30,2 %

11,4 %

41,6 %

Tabuľka č. 3.4
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 111,67 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP 

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 44,67 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
 

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. b) ZSP,
§ 14 ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 15,63 €

§ 130 písm. a) ZSP,
§ 14 ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP 

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP 

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 116,75 € – 2,79 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

29,2 %

10,4 %

39,6 %

4. Zamestnanec – poberateľ dôchodku s nepravidelným príjmom

Tabuľka č. 4.1
Zamestnanec – poberateľ výsluhového dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0%

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,75 %

11,00 %

42,75 %

Tabuľka č. 4.2
Zamestnanec – poberateľ starobného dôchodku alebo zamestnanec, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 223,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 89,34 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

0 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

neplatí

§ 135 ZSP

neplatí

0%

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € –141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

28,75 %

8,0 %

36,75 %

Tabuľka č. 4.3
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 111,67 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP 

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 44,67 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP 

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP 

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

26,75 %

9,0 %

35,75 %

Tabuľka č. 4.4
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 111,67 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP 

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 233,50 € – 44,67 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 416,92 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP 

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 119,12 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP 

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

 § 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 89,34 €

 § 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

26,75 %

9,0 %

35,75 %

5. Zamestnanec s príjmom na základe dohody podľa Zákonníka práce

Tabuľka č. 5
Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ÚP*

0,80 %
z neobmedz. VZ zamestnanca*
VZ je vyplatená odmena

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8 ZSP,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,80 %

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 1 116,75 € – 2,70 €

§ 18 ods. 1, § 135, § 138 ods. 8 ZSP

neplatí

0,25 %

Celkom

1,05 %

neplatí

1,05 %

6. Povinne sociálne a zdravotne poistená SZČO

Tabuľka č. 6.1
SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012, jej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 3 948,72 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 329,06 € – 46,06 €
max. VZ 2 233,50 € – 312,69 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 329,06 € – 14,47 €
max. VZ 1 116,75 € – 49,13 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 329,06 € – 59,23 €
max. VZ 2 978,00 € – 536,04 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 329,06 € – 19,74 €
max. VZ 2 978,00€ – 178,68 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 329,06 € – 15,63 €
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

47,15 %

Tabuľka č. 6.2
SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012, jej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 3 948,72 €, ktorá platí dobrovoľne aj PvN

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 329,06 € – 46,06 €
max. VZ 2 233,50 € – 312,69 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 329,06 € – 14,47 €
max. VZ 1 116,75 € – 49,13 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 329,06 € – 59,23 €
max. VZ 2 978,00 € – 536,04 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 329,06 € – 19,74 €
max. VZ 2 978,00€ – 178,68 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

Platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 329,06 € – 6,58 €
max. VZ 2 978,00 € – 59,56 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 329,06 € – 15,63 €
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

Tabuľka č. 6.3
SZČO – povinne zdravotne poistená osoba, ktorej príjem za rok 2010 bol nižší ako 3 948,72 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 329,06 € – 46,06 €
max. VZ 2 233,50 € – 312,69 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

Celkom

14 %

7. SZČO – poberateľ dôchodku

Tabuľka č. 7.1
SZČO – poberateľ starobného dôchodku alebo SZČO, ktorá má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, ktorej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 3 948,72 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 329,06 € – 46,06 €
max. VZ 2 233,50 € – 312,69 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 329,06 € – 14,47 €
max. VZ 1 116,75 € – 49,13€

§ 130 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 329,06 € – 59,23 €
max. VZ 2 978,00 € – 536,04 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 329,06 € – 15,63 €
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

41,15 %

Tabuľka č. 7.2
SZČO, ktorej bol priznaný invalidný dôchodok, jej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 3 948,72 €

Poistenie

SZČO

ZP

7 %
min. VZ 329,06 € – 23,03 €
max. VZ 2 233,50 € – 156,34 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 329,06 € – 14,47 €
max. VZ 1 116,75 € – 49,13€

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 329,06 € – 59,23 €
max. VZ 2 978,00 € – 536,04 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 329,06 € – 19,74 €
max. VZ 2 978,00€ – 178,68 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 329,06 € – 15,63 €
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

40,15 %

8. Dobrovoľne poistená SZČO

Tabuľka č. 8.1
SZČO, ktorej príjem za rok 2010 bol nižší ako 3 948,72 € a je dobrovoľne poistená od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 329,06 € – 46,06 €
max. VZ 2 233,50 € – 312,69 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

Platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 329,06 € – 14,47 €
max. VZ 1 116,75 € –49,13 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

Platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 329,06 € – 59,23 €
max. VZ 2 978,00 € – 536,04 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

Platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 329,06 € – 19,74 €
max. VZ 2 978,00€ – 178,68 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

Platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 329,06 € – 6,58 €
max. VZ 2 978,00 € – 59,56 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

Platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 329,06 € – 15,63 €
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

9. Samoplatiteľ

Tabuľka 9.1
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

ZP

14 %
min. VZ 329,06 € – 46,06 €
max. VZ 2 233,50 € – 312,69 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e)
a § 11 ods. 2 ZZP

Celkom

14 %

Tabuľka č. 9.2
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba) so zdravotným postihnutím

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná
osoba) so zdravotným postihnutím

ZP

7 %
min. VZ 329,06 € – 23,03 €
max. VZ 2 233,50 € –156,34 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e)a § 11 ods. 2 ZZP

Celkom

7 %

Tabuľka č. 9.3
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba), ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

ZP

14 %
min. VZ 329,06 € – 46,06 €
max. VZ 2 233,50 € – 312,69 €

§ 12 ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 3 ZZP
a § 11 ods. 2 ZZP

NP

Platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 329,06 € – 14,47 €
max. VZ 1 116,75 € – 49,13 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

Platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 329,06 € – 59,23 €
max. VZ 2 978,00 € – 536,04 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

Platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 329,06 € – 19,74 €
max. VZ 2 978,00€ – 178,68 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

Platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 329,06 € – 6,58 €
max. VZ 2 978,00 € – 59,56 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

Platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 329,06 € – 15,63 €
max. VZ 2 978,00 € – 141,45 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

10. Poistenie z príjmu z dividend

Tabuľka č. 10
Osoba s účasťou na základnom imaní spoločnosti alebo družstva a členovia štatutárnych orgánov s príjmom, ktorým sú dividendy podľa ZZP bez príjmu zo zárobkovej činnosti

Poistenie

Platiteľ dividend

Celkom

ZP

10 %
zaplatí najskôr v roku 2012 pri podaní RZZP za rok 2011
z príjmu, ktorý presiahne 329,06 €/rok,
najskôr z dividend za rok 2011

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 6 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP

10 %

Celkom

10 %

10 %

11. Poistenie z príjmu dosiahnutého podľa § 7 ZDP a § 8 ZDP

Tabuľka č. 11
Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 ZDP bez zárobkovej činnosti

Poistenie

Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 ZDP

ZP

14 %
zo základu dane najskôr za rok 2011

§ 10b ods. 1 písm. c) a d) ZZP§ 13 ods. 7 ZZP

Celkom

14 %

Použité skratky:

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

RZZP

Zdravotné poistenie

ZP

Nemocenské poistenie

NP

Dôchodkové starobné poistenie

StP

Dôchodkové starobné sporenie

StSp

Invalidné poistenie

IP

Úrazové poistenie

ÚP

Poistenie v nezamestnanosti

PvN

Garančné poistenie

GP

Rezervný fond solidarity

RFS

Minimálny vymeriavací základ

min. VZ

Maximálny vymeriavací základ

max. VZ

VZ sa neobmedzuje

*ÚP

Poistenec iba v 1. pilieri dôchodkového poistenia

**StP

Zdravotné poistenie platí iba v mesiaci,
v ktorom má vyplatený príjem

ZP***

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom

ZSDS sporení v z. n. p.

POZNÁMKA

1. Vymeriavací základ
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Suma poistného na jednotlivé druhy poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity sa určuje z vymeriavacieho základu vždy samostatne. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavacím základom je podľa § 138 ZSP (okrem výnimiek, z ktorých sa sociálne poistenie neplatí) zdaniteľný príjem podľa § 5 ZDP a § 6 ZDP. Za zárobkovú činnosť sa považuje príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 ZDP a z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (okrem príjmu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ŤZP).

Vymeriavacím základom je podľa 13 ZZP (okrem výnimiek, z ktorých sa zdravotné poistenie neplatí) zdaniteľný príjem podľa § 5 ZDP,§ 6 ods.1 a 2 ZDP (podľa zákona č. 133/2011 Z. z. účinného od 1. 5. 2011 nie je vymeriavacím základom príjem z prenájmu), príjem dosiahnutý podľa § 7 ZDP a § 8 ZDP a príjem z dividend.

Podľa ZSP vymeriavacím základom od 1. 1. 2011 pre poistencov nie je (ani pre samoplatiteľa podľa ZZP) príjem vyplatený na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (platí sa iba ÚP a GP).

Na zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom sa vzťahuje nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Na zamestnanec s nepravidelným príjmom sa vzťahuje iba dôchodkové poistenie (StSp, IP a RFS).

2. Výnimky z platenia poistného:
Garančné poistenie
neplatí zamestnávateľ, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr.: štátna rozpočtová a príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií).

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca

 • podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore, podľa § 102 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., § 146 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry),
 • obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek(od 1. 1. 2011).

Povinné invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 ZSP neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Úrazové poistenie
Podľa § 4 ods. 2 ZSP je zamestnanec na účely úrazového poistenia fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi úrazové poistenie. Povinne úrazovo poistení sú zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť:

 • v pracovnom pomere a na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov (zmena od 1. 1. 2011 nie je),
 • v štátnozamestnaneckom pomere, v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu, v služobnom pomere, okrem sudcu alebo prokurátora,
 • ako výkon verejnej funkcie, ústavný činiteľ, verejný ochranca práv,
 • primátori, starostovia miest a obcí, poslanci VÚC ak za výkon funkcie dostávajú odmenu,
 • osoby vo výkone väzby zaradené do práce.

Úrazové poistenie sa nevzťahuje na osobu s príjmom podľa § 5 ZDP na základe napr. príkaznej zmluvy a mandátnej zmluvy, na sudcu alebo prokurátora.

3. Povinnosť štátu platiť poistné za poistencov
Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za:

 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie,
 • zamestnanca povinne nemocensky poisteného, povinne dôchodkovo poisteného a povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným mesačným príjmom, zamestnanca povinne dôchodkovo poisteného s nepravidelným príjmom a povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

Štát platí povinné poistné na dôchodkové poistenie a príspevky na dôchodkové sporenie do 2. piliera dôchodkového systému iba za poistenca, ktorý sa dobrovoľne rozhodne zapojiť do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS a ktorý:

 • sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku alebo
 • poberá peňažný príspevok za opatrovanie, za ktorého platí poistné podľaZSPa príspevky na dôchodkové poistenie podľa ZSDSštát,
 • vykonáva osobnú asistenciu,
 • poberá materské.

Štát platí poistné na zdravotné poistenie za osobu, ktorá je poistencom štátu podľa § 11 odsek 7 ZZP.

Od 1. 1. 2011 sa ruší doterajšia výnimka v ZZP, kedy poistenci štátu mohli mať príjem do určitého limitu. Ustanovuje sa, že ak má poistenec štátu príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP považuje sa za zamestnanca, ak má poistenec štátu príjem podľa § 6 ZDP považuje sa za SZČO.