sobota 29. augusta 2015, Nikola/Nikolaj

Autori

Právny stav od

01.01.2004

Právny stav do

31.07.2006

Právne oblasti

Pracovno - právne vzťahy
Dôchodkové zabezpečenie
Garančný fond
Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia
Nemocenské poistenie
Poistenie v nezamestnanosti
Sociálna poisťovňa
Úrazové poistenie

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Vznik a zánik povinného sociálneho poistenia počas materskej a rodičovskej dovolenky

Otázka:

Ako správne vyplniť registračný list FO pri nástupe na materskú a rodičovskú dovolenku zamestnanca?

Odpoveď:

Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení oznámiť pobočke začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia.

Zamestnancovi sa podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnom poistení prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku, ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku a nemá nárok na materské, ak ide o muža (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce).

Horeuvedené povinnosti plní zamestnávateľ na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, ktorým je  „Registračný list FO“.

Príklad: zamestnankyňa čerpala materskú dovolenku napr. od 1. 7. 2005 do 29. 12. 2005, od 30. 12. 2005 požiadala o rodičovský príspevok, zároveň od 1. 1. 2006 sa vrátila do zamestnania, kde pracovala a súčasne poberala rodičovský príspevok.

Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne na Registračnom liste FO tieto údaje:

Nástup na materskú dovolenku: vyznačiť krížikom na Registračnom liste v záhlaví listu „zmena“, v časti 10. registračného listu dátum, odkedy nastupuje na materskú dovolenku, čiže dátum začiatku materskej dovolenky (od 1. 7. 2006), po skončení na ďalšom registračnom liste dátum skončenia materskej dovolenky (do 29. 12. 2005).

Zamestnankyňa od 30. 12. 2005 do 31. 12. 2005 nečerpá rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce, pretože sa táto poskytuje na žiadosť zamestnanca spravidla najmenej na jeden mesiac. Zamestnankyňa poberá rodičovský príspevok. V uvedenom období ide len o dva dni, kde bolo vhodné napr. čerpať dovolenku.

Ak sa obdobie riešilo čerpaním rodičovskej dovolenky, je potrebné poskytnúť Sociálnej poisťovni „Registračný list FO“ s vyznačením v záhlaví krížikom „prerušenie“ a v časti 10 registračného listu dátumom vzniku prerušenia a dôvodom prerušenia 6 – zamestnanec čerpá rodičovskú dovolenku (od 30. 12. 2005), po skončení čerpania rodičovskej dovolenky zánik prerušenia ďalším registračným listom s dátumom zániku prerušenia (do 31. 12. 2005).

Nástup do zamestnania počas rodičovskej dovolenky ukončuje prerušenie poistenia. Zamestnankyňa počas poberania rodičovského príspevku platí povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie i povinné poistenie v nezamestnanosti počas vykonávania zárobkovej činnosti.

Poznámka: Uvedené skutočnosti sa nahlasujú aj príslušnej zdravotnej poisťovni.

V prípade opätovného nástupu na materskú dovolenku napr. 16. 3. 2009 zamestnávateľ oznámi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne registračnými listami, ako je hore uvedené.

  • Registračný list FO – zmena – dátum začiatku MD
  • Registračný list FO – zmena – dátum skončenia MD
  • Registračný list FO – prerušenie – dátum vzniku prerušenia – dôvod prerušenia
  • Registračný list FO – prerušenie – dôvod prerušenia –  dátum zániku prerušenia (prerušenie len za predpokladu, že počas poberania rodičovskej dovolenky nebude zamestnankyňa opäť u zamestnávateľa vykonávať zárobkovú činnosť, čiže ak zamestnankyňa požiada zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku na prehĺbenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov jeho veku).