nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Prameň

Autori

Právny stav od

21.11.2008

Právny stav do

31.12.2008

Právne oblasti

Podvojné účtovníctvo

Obsah

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Pohľadávky a záväzky

Anotácia:

Príspevok je zameraný na spôsob dokladovania, oceňovania a účtovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v Sk a v cudzej mene, účtovanie opravných položiek k pohľadávkam.

Príspevok je zameraný na spôsob dokladovania, oceňovania a účtovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v Sk a v cudzej mene, výpočet a účtovanie kurzových rozdielov pri pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene, účtovanie opravných položiek k pohľadávkam v účtovníctve podnikateľov. Účtovanie pri nakladaní s pohľadávkami a záväzkami, ako aj postup účtovania pri uplatňovaní zabezpečovacích nástrojov pohľadávok a záväzkov sú vysvetlené na konkrétnych príkladoch.

Pri vzniku, evidencii, sledovaní pohľadávok a záväzkov sa v podvojnom účtovníctve podnikateľov postupuje podľa:

  • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ZÚ),
  • opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92 v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (ďalej PÚP).

1. Vymedzenie pohľadávok a záväzkov

1.1 Vymedzenie a právna úprava pohľadávok

Pohľadávka nie je definovaná v žiadnom právnom predpise. Pohľadávku možno vymedziť ako právo vznikajúce jednému účastníkovi – veriteľovi, požadovať plnenie od druhého účastníka – dlžníka, vzniknuté z určitého záväzkového vzťahu.

Z ekonomického hľadiska sú pohľadávky určitou formou poskytnutia obchodného úveru obchodnému partnerovi ako prejav vzájomných obchodných vzťahov medzi obchodnými partnermi.

1.2 Vymedzenie a právna úprava záväzkov

Záväzok z pohľadu právneho znamená niečo splniť, niečo dať, niečoho sa zriecť alebo niečo strpieť. Pre účely účtovníctva sú záväzky definované v zákone o účtovníctve v § 2 ods. 4 písm. b) ako existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až § 28 ZÚ a vykazuje sa v účtovnej závierke vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Základná právna úprava vzniku a zániku záväzkov, ako aj nakladania so záväzkami je v Občianskom a Obchodnom zákonníku.

2. Pohľadávky a záväzky v účtovníctve

2.1 Pohľadávky

Pohľadávky v účtovníctve predstavujú majetkovú zložku podniku, ktorá vznikla z uskutočnených účtovných prípadov v minulom období a peniaze z nich budú plynúť v budúcnosti. Pohľadávky sú nehmotným majetkom, majetkovým právom na získanie peňažnej alebo nepeňažnej úhrady od odberateľov najmä za poskytnuté výkony, ako sú dodávky tovarov, výrobkov, prác a služieb. V tomto prípade ide o pohľadávky z obchodného styku. Pohľadávky však môžu podnikateľovi vznikať aj z rôznych iných dôvodov.

V účtovníctve je sledované celé obdobie existencie pohľadávky, t. j. od okamihu jej vzniku napr. pri fakturácii výkonov až po rôzne formy jej reálneho speňaženia (fyzické peniaze) alebo iného vysporiadania, pričom sa akceptuje ich všeobecná právna úprava, ako aj daňová legislatíva.

2.2 Záväzky

Záväzky v podvojnom účtovníctve predstavujú cudzie zdroje krytia majetku a zobrazujú sa v súvahe na strane pasív, tzv. pasíva v užšom slova zmysle (cudzie pasíva). Ide v podstate o časť obchodného majetku podnikateľa, ktorý patrí veriteľom.

2.3 Členenie pohľadávok a záväzkov

2.3.1 Časové kritérium

Podľa § 12 PÚP sa pohľadávky a záväzky ku dňu vzniku členia podľa dohodnutej doby splatnosti na:

a) krátkodobé pohľadávky a krátkodobé záväzky s dohodnutou dobou splatnosti do jedného roka,
b) dlhodobé pohľadávky a dlhodobé záväzky s dohodnutou dobou splatnosti nad jeden rok.

Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť alebo iným spôsobom vyrovnať.

V účtovnej závierke sa pohľadávky a záväzky vykazujú v členení na krátkodobé alebo dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti. Zostatková doba splatnosti pohľadávok je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

2.3.2 Titul vzniku a obsah

Členenie pohľadávok podľa titulu vzniku a obsahu pohľadávky je prehľadne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účtová trieda

Syntetické účty

3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky
311 – Odberatelia
312 – Zmenky na inkaso
313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 – Poskytnuté preddavky
315 – Ostatné pohľadávky
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
34 – Zúčtovanie daní a dotácií
341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane
343 – Daň z pridanej hodnoty
345 – Ostatné dane a poplatky
346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 – Ostatné dotácie
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky
371 – Pohľadávky z predaja podniku
373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374 – Pohľadávky z nájmu
375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 – Nakúpené opcie
378 – Iné pohľadávky
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391 – Opravné položky k pohľadávkam

Členenie záväzkov podľa titulu vzniku a obsahu záväzku je prehľadne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účtová trieda

Syntetické účty

2 – Finančné účty

23 – Bežné bankové úvery
231 – Krátkodobé bankové úvery
232 – Eskontné úvery
24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
241 – Vydané krátkodobé dlhopisy
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

3 – Zúčtovacie vzťahy

32 – Záväzky
321 – Dodávatelia
322 – Zmenky na úhradu
323 – Krátkodobé rezervy
324 – Prijaté preddavky
325 – Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
331 – Zamestnanci
333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
34 – Zúčtovanie daní a dotácií
341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane
343 – Daň z pridanej hodnoty
345 – Ostatné dane a poplatky
346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 – Ostatné dotácie
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu
361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku
364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 – Záväzky voči účastníkom združenia
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky
372 – Záväzky z kúpy podniku
373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
377 – Predané opcie
379 – Iné záväzky
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

46 – Bankové úvery
461 – Bankové úvery
47 – Dlhodobé záväzky
471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
473 – Vydané dlhopisy
474 – Záväzky z nájmu
475 – Dlhodobé prijaté preddavky
476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 – Dlhodobé zmenky na úhradu
479 – Ostatné dlhodobé záväzky

3. Oceňovanie pohľadávok a záväzkov

3.1 Zásady oceňovania

Podľa § 25 ZÚ sa pohľadávky a záväzky ku dňu vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky získané postúpením, nadobudnuté vkladom do základného imania a prevzaté záväzky sa oceňujú obstarávacou cenou.

Pri pochybných pohľadávkach, pri ktorých existuje riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne neuhradí, ako aj pri sporných pohľadávkach, pri ktorých sa vedie spor s dlžníkom o ich uznanie alebo zaplatenie a pri pohľadávkach voči dlžníkom v konkurznom konaní sa v účtovnej závierke znižuje ocenenie pohľadávok nepriamo vytváraním opravných položiek účtovaných na vrub nákladov.

Pri dlhodobej pohľadávke (§ 18 ods. 7, § 21 ods. 6 PÚP), ktorej zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, sa opravnou položkou upravuje hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania. Pri dlhodobých pôžičkách, ktoré sú neúročené alebo úročené nižšou sadzbou, ako je bežná úroková sadzba, sa pohľadávka upraví opravnou položkou na hodnotu v čase účtovania a vykazovania.

Záväzok, pri ktorom účtovná jednotka nemá doklad, sa účtuje ako rezerva v odhadnej sume.

3.2 Pohľadávky a záväzky v cudzej mene

Pohľadávky a záväzky vyjadrené pri ich vzniku v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska, platným:

  • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a
  • v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje (súvahový deň).

Rozdiel medzi pôvodným kurzom použitým ku dňu vzniku a kurzom k súvahovému dňu sa vyúčtuje ako kurzový rozdiel účtovaný výsledkovo na účtoch finančných nákladov alebo finančných výnosov.

Pohľadávky a záväzky z poskytnutých a prijatých preddavkov sú počas celej existencie v účtovníctve ocenené v kurze, v akom boli ocenené ku dňu ich vzniku (historický kurz), k súvahovému dňu sa nepreceňujú aktuálnym kurzom NBS.