nedeľa 2. augusta 2015, Gustáv

Autori

Právny stav od

01.01.2008

Právny stav do

31.12.2008

Právne oblasti

Dane z príjmu
Dopravné prostriedky
Daňové a poplatkové právo
Náhrady v pracovnom práve

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Vyradenie majetku (auta) a prevod na inú osobu

Otázka:

1. SZČO má zahrnuté auto v majetku firmy. K 31. 12. 2008 sa rozhodla, že zruší živnosť a k 1. 1. 2009 vyradí auto z podnikania do osobného užívania. Toto auto chce prepísať na bývalého manžela, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Tiež je SZČO a auto by používal na podnikanie (nezaradené v majetku). Do výdavkov by si uplatňoval spotrebované PHL a náhradu 5,50 Sk za km. Je takýto postup možný?

2. Musela by SZČO v uvedenom prípade auto zdaniť ako pri predaji, hoci o predaj nejde?

3. Ak by auto neprepísala na bývalého manžela a on by ho používal ako SZČO na podnikanie, môže si uplatniť náhradu 5,50 Sk na km, keďže auto by nebolo jeho vlastné?

Aký postup je najvhodnejší, aby bývalý manžel mohol používať toto auto na svoje podnikanie a okrem spotrebovanej PHL si mohol uplatňovať aj základnú sadzbu 5,50 Sk za km?

Odpoveď:

1. Pri zrušení podnikania fyzickej osoby je automaticky vyradené vozidlo z obchodného majetku a prechádza do osobného užívania, ak s ním nie je nakladané inak. Prepis vozidla na inú osobu (aj na bývalého manžela) je možný, pokiaľ SZČO odovzdá vozidlo inej osobe buď ho predá, alebo daruje alebo vypožičia alebo prenajme. Z textu zadania skôr vyplýva, že SZČO uvažuje darovať vozidlo bývalému manželovi. Predpokladá sa, že manželia po rozvode boli majetkovo už vysporiadaní a nejde o vozidlo, ktoré bolo predmetom majetkového vyrovnania. Aj darovaním sa nadobúda vlastníctvo k veci. K darovaniu hnuteľnej veci je potrebná písomná zmluva, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní (§ 628 Občianskeho zákonníka). Darované vozidlo iná SZČO nemusí zaradiť do obchodného majetku a vtedy si môže daňovo uplatniť výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. Darované vozidlo prepísané na novú SZČO bude vlastným vozidlom, na ktoré sa môže uplatniť základná sadzba náhrady na 1 km jazdy podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 181/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách zverejnené v Zbierke zákonov 24. mája 2008 a platné od 1. 6. 2008 (do 31. mája 2008 platné opatrenie č. 260/2004 Z. z.). 

Poznámka: Sadzbu základnej náhrady na 1 km si môže uplatniť aj podnikateľ – SZČO, po vyradení vozidla z obchodného majetku, ak ďalej používa vozidlo na podnikanie, ale už nie ako obchodný majetok.

2. SZČO nemá príjem na zdanenie, pokiaľ sa vozidlo nepredá. Uvedené vyplýva z § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

3. V prípade, že vozidlo nebude darované ani prepísané na inú SZČO a zostane v osobnom užívaní bývalej podnikajúcej manželky, potom zakladajúci právny úkon pre posúdenie daňovej otázky bude, že vozidlo sa prenajme alebo len vypožičia. Pri výpožičke podľa § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka dochádza k bezplatnému užívaniu vypožičanej veci. Pri prenájme prenajímateľ dosahuje príjem z prenájmu, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby. Nájomnou zmluvou podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka sa prenecháva na užívanie vec za odplatu. Ani v jednom z týchto prípadov si bývalý manžel ako SZČO nebude môcť uplatniť sadzbu základnej náhrady na 1 km (v súčasnosti aktuálnu 5,50 Sk). Na základe hore uvedeného vyplýva, že pri darovaní vozidla inej SZČO a prepise držiteľa vozidla na inú SZČO si môže  obdarovaný uplatniť aj sadzbu základnej náhrady na 1 km jazdy podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov ako pri použití vlastného vozidla nezaradeného v obchodnom majetku.