piatok 28. augusta 2015, Augustín

Autori

Právny stav od

01.01.2004

Právny stav do

31.12.2007

Právne oblasti

Dane z príjmu
Daňové a poplatkové právo
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.



Spôsob vedenia účtovníctva v občianskom združení

Otázka:

1. Občianske združenie zrakovo postihnutých svoju činnosť vykonáva výlučne za pomoci prijatých darov a sponzorských príspevkov. Združenie má záväzok za nájomné. Môže ho uhradiť z darov a príspevkov? Alebo musí požiadať darcu, aby úhradu nájomného vykonal on, a teda darom bude zaplatené nájomné. Čo je daňovo správne?
2. Má občianske združenie zrakovo postihnutých povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo? Aké iné povinnosti mu ešte vyplývajú z podstaty združenia?

Odpoveď:

ad 1

Občianske združenia sú právnickými osobami, ktorých vznik a činnosť upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.

Zásady hospodárenia združenia upravujú stanovy prijaté združením. Pokiaľ stanovy neurčujú niečo iné, združenie môže z prijatých darov a príspevkov uhrádzať nájomné. Môže požiadať aj darcu, aby nájomné uhradil on. Z daňového hľadiska sú oba spôsoby možné a daňovo neutrálne. V jednom aj v druhom prípade ide o dar, ktorý na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nie je u občianskeho združenia predmetom dane.

ad 2

Občianske združenie je právnickou osobou. Na účely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa považuje za účtovnú jednotku. Z toho dôvodu sa na občianske združenie primerane vzťahujú všetky povinnosti, ktoré pre účtovné jednotky všeobecne vyplývajú zo zákona o účtovníctve.

Každá účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo, a to buď podvojné, alebo jednoduché. V sústave jednoduchého účtovníctva môže občianske združenie účtovať:

1. ak nepodniká a ak
2. jeho príjem nedosiahol v predchádzajúcom účtovnom období 3 000 000 Sk.

Na tento účel príjmom je prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky. Ekvivalenty peňažných prostriedkov sú napríklad ceniny, poukážky, šeky.

Ak občianske združenie spĺňa uvedené podmienky (nepodniká, príjem do 3 000 000 Sk), účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo sa môže rozhodnúť pre podvojné účtovníctvo. Ak nie je splnená čo len jedna podmienka, musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Do postavenia občianskych združení a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. To znamená, že aj na občianske združenia sa vzťahujú daňové povinnosti, ak tieto ukladá osobitný zákon. Napr. občianske združenie sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov považuje za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. U občianskych združení sú členské príspevky oslobodené od dane, dary nie sú predmetom dane.

Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. dary), príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy oslobodené od dane (členské príspevky podľa stanov).