nedeľa 2. augusta 2015, Gustáv

Právny stav od

01.01.2008

Právny stav do

31.12.2008

Právne oblasti

Dane z príjmu
Jednoduché účtovníctvo

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve

Anotácia:

Výkaz o majetku a záväzkoch je súčasťou účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov. Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

Údaje do Výkazu o majetku a záväzkoch sa čerpajú zo všetkých účtovných kníh, ktoré účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia viedla, t. j. z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov a z jednotlivých pomocných kníh, ktoré overila inventarizáciou majetku a záväzkov.  

Pri zostavení účtovnej závierky k 31. 12. 2008 účtovná jednotka bude uvádzať vo Výkaze o majetku a záväzkoch: 

v stĺpci 1 majetok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, t. j. majetok zistený v účtovníctve k 31. 12. 2007; údaje preberie z účtovnej evidencie overenej inventarizáciou,  

v stĺpci 2 majetok za bežné účtovné obdobie, t. j. majetok zistený v účtovníctve k 31. 12. 2008 totožne overený inventarizáciou, 

v stĺpci 3 záväzky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, t. j. záväzky zistené v účtovníctve k 31. 12. 2007. Údaje preberie z účtovnej závierky, ktorú účtovná jednotka zostavovala k 31. 12. 2007 a zároveň overila inventarizáciou, 

v stĺpci 4 záväzky za bežné účtovné obdobie, t. j. záväzky zistené v účtovníctve k 31. 12. 2008 a sú tiež overené inventarizáciou. 

Majetok: 

Riadok 01 Dlhodobý nehmotný majetok – do riadku sa vpisuje údaj prebratý z knihy dlhodobého nehmotného majetku v účtovných zostatkových cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý nehnotný majetok v obstaraní, stav overený fyzickou inventúrou. 

Riadok 02 Dlhodobý hmotný majetok – do riadku sa vpisuje údaj zistený v knihe dlhodobého hmotného majetku v účtovných zostatkových cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní, stav overený fyzickou inventúrou. 

Riadok 03 Dlhodobý finančný majetok – v riadku sa vykazuje údaj prebratý z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 alebo § 27 zákona o účtovníctve overený fyzickou, prípadne dokladovou inventúrou. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok. 

Riadok 04 Zásoby celkom – tvorí súčet riadku 05 až riadku 07.

Riadok 05 Materiál – uvádza sa konečný stav zásob materiálu k 31. 12. 2008 v ocenení podľa § 25 zákona, overený fyzickou inventúrou.

Riadok 06 Tovar – uvádzajú sa zásoby tovaru overené fyzickou inventúrou, zistené z knihy zásob tovaru v ocenení podľa § 25 zákona.

Riadok 07 Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné – uvádzajú sa konečné stavy zásob nedokončenej výroby, výrobkov, zvierat a ostatných zásob, ktoré boli zistené k 31. 12. 2008 v ocenení podľa § 25 zákona, overené fyzickou inventúrou.  

Riadok 08 Pohľadávky – vpisujú sa údaje, ktoré účtovná jednotka zistí ako stav pohľadávok evidovaných v knihe pohľadávok k 31. 12. 2008 v ocenení podľa § 25 zákona; uvádzajú sa vždy konečné zostatky jednotlivých dlžníkov overené dokladovou inventúrou; ak účtovná jednotka eviduje pohľadávku v cudzej mene, prepočíta ju kurzom NBS vyhláseným k 31. 12. 2008 na slovenskú menu. 

Riadok 09 Krátkodobý finančný majetok – je súčtom súm uvedených na riadku 10 až 12.  

Riadok 10 Peniaze a ceniny, Riadok 11 Účty v bankách – vpíše sa údaj prevzatý z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a o ceninách alebo z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v ocenení podľa § 25 zákona, okrem peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zostatok peňažných prostriedkov v hotovosti má účtovná jednotka prekontrolovaný fyzickou inventúrou k 31. 12. 2008 minimálne štyrikrát v účtovnom období. Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch skontrolovala účtovná jednotka dokladovou inventúrou. 

Riadok 12 Ostatný krátkodobý finančný majetok – v tomto riadku sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.

Riadok 13 Priebežné položky – v tomto riadku sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-".

Riadok 14 Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku (aktívna) – vpisuje sa údaj z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Riadok 15 Majetok celkom – riadok je súčtom r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04 + r. 08 + r. 09 +/- r. 13 + r. 14. 

Záväzky:  

Riadok 16 Rezervy – v tomto riadku sa vykazujú údaje z knihy rezerv – konečný stav vytvorených a nevyčerpaných rezerv overený dokladovou inventúrou.

Riadok 17 Záväzky – vpisuje sa konečný zostatok záväzkov evidovaných k 31. 12. 2008 zistený z knihy záväzkov a overený dokladovou inventúrou; súčasťou riadka je aj zostatok sociálneho fondu, 

Riadok 18 Úvery – vpisuje sa zostatok nesplateného úveru od banky, nesplatených pôžičiek a mínusový zostatok na kontokorentnom účte k 31. 12. 2008; údaj sa zistí z knihy záväzkov a overí dokladovou inventúrou. 

Riadok 19 Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku (pasívna) – vykazuje sa údaj z knihy opravné položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Riadok 20 Záväzky celkom – je súčtom riadkov 16 až 19. 

Riadok 21 Rozdiel majetku a záväzkov – sumu, ktorú účtovná jednotka vpisuje do riadku 21, dostane ako rozdiel riadku 15 a riadku 20. 

V stĺpcoch 1 a 3 Výkazu o majetku a záväzkoch účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva sa nevykazujú žiadne údaje.

Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch vykazujú podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.


Zdroj tlačiva: www.finance.gov.sk 

Súvisí s právnymi predpismi