sobota 29. augusta 2015, Nikola/Nikolaj

Právny stav od

01.01.2008

Právny stav do

31.12.2008

Právne oblasti

Dane z príjmu
Jednoduché účtovníctvo

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve

Anotácia:

Výkaz o príjmoch a výdavkoch je súčasťou účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov. Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

Údaje, ktoré účtovná jednotka vpisuje do Výkazu o príjmoch a výdavkoch, čerpá z konečných súčtov jednotlivých stĺpcov peňažného denníka. Vždy to musia byť koncové súčty v peňažnom denníku zistené za celé účtovné obdobie, to znamená súčty aj so zaúčtovaním uzávierkových účtovných operácií. V stĺpci 1 sa uvádzajú údaje o príjmoch a v stĺpci 2 sa uvádzajú údaje o výdavkoch za bežné účtovné obdobie, t. j. za rok 2008 zistené k 31. 12. 2008. Jednotlivé položky výkazu musia byť vždy totožné so stĺpcami peňažného denníka. 

Príjmy: 

Riadok 01 Predaj tovaru – účtovná jednotka uvádza údaj z peňažného denníka zo stĺpca Predaj tovaru, ak má preň obsah za predchádzajúce účtovné obdobie.

Riadok 02 Predaj výrobkov a služieb – do riadku sa vpisuje údaj z peňažného denníka zo stĺpca Predaj výrobkov a služieb. 

Riadok 03 Ostatné príjmy – do riadku sa vpisuje údaj z peňažného denníka zo stĺpca Ostatné príjmy, kde sa účtujú všetky zdaniteľné príjmy, pre ktoré nie je náplň v stĺpcoch Predaj tovaru a Predaj výrobkov a služieb.  

Riadok 04 Príjmy celkom – údaj sa prenesie zo stĺpca Príjmy celkom, ktoré zistí FO v peňažnom denníku; zistený údaj musí byť rovnaký ako údaj, ktorý dostane súčtom r. 01, r. 02, r. 03; príjmy celkom sa uvádzajú aj do daňového priznania dane z príjmov FO ako príjem v zmysle § 6 ZDP (skúška správnosti: r. 01 + r. 02 + r. 03 = r. 04). 

Výdavky: 

Riadok 05 Nákup materiálu – do riadku sa vpisuje údaj prenesený zo stĺpca Nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním z peňažného denníka; údaj sa uvedie tak ako všetky ostatné údaje vrátane uzávierkových účtovných operácií. 

Riadok 06 Nákup tovaru – do riadku sa vpisuje údaj prebratý z peňažného denníka zo stĺpca Nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním. 

Riadok 07 Mzdy – zapíše sa údaj z peňažného denníka zo stĺpca Mzdy; údaj tvoria hrubé mzdy všetkých zamestnancov vyplatené v roku 2008 (hrubé mzdy = čisté mzdy + platby do poisťovní za zamestnancov + daň zo závislej činnosti). 

Riadok 08 Platby poistného a príspevkov – zapíše sa údaj prebratý z peňažného denníka zo stĺpca Platby poistného a príspevkov (sú to platby za zamestnancov aj za podnikateľa) a údaj z peňažného denníka zo stĺpca Tvorba sociálneho fondu (platí od 1. 1. 2003); do tohto riadku sa tak isto ako do ostatných riadkov môže vpísať len údaj prebratý z peňažného denníka; v r. 08 to budú len skutočne zaplatené platby do poisťovní a skutočný prevod na sociálny fond; ak účtovná jednotka nezaplatí napríklad odvod dozdravotnej poisťovne, platbu nemôže mať zaúčtovanú v peňažnom denníku, t. j. nie je uvedená ani vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch; neuhradená platba do zdravotnej poisťovne je uvedená vo Výkaze o majetku a záväzkoch na riadku Záväzky za bežné účtovné obdobie.  

Riadok 09 Prevádzková réžia – do riadku sa vpisuje údaj prebratý z peňažného denníka zo stĺpca Prevádzková réžia; v tomto stĺpci sa účtuje aj väčšina uzávierkových účtovných operácií na základe vyhotovených interných dokladov, 

Riadok 10 Výdavky celkom – tvorí súčet r. 05 až r. 09; r. 10 musí byť totožný s údajom uvedeným v peňažnom denníku v stĺpci Výdavky celkom; údaj sa uvádza aj v daňovom priznaní dane z príjmov FO za rok 2008 (skúška správnosti: r. 05 + r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09 = r. 10), 

Riadok 11 Rozdiel príjmov a výdavkov – údaj, ktorý sa vpisuje do tohto riadku, je rozdiel r. 04 a r. 10. Rozdiel príjmov a výdavkov za účtovné obdobie roku 2008 predstavuje výsledok hospodárenia, t. j. základ dane pred odpočítaním nezdaniteľných položiek v daňovom priznaní dane z príjmov FO (skúška správnosti: r. 04 – r. 10 = r. 11).  


Zdroj tlačiva: www.finance.gov.sk

Súvisí s právnymi predpismi