utorok 4. augusta 2015, Dominik/Dominika

Autori

Právny stav od

01.05.2004

Právny stav do

31.03.2009

Právne oblasti

Daň z pridanej hodnoty
Dane z príjmu
Daňové a poplatkové právo
Podvojné účtovníctvo
Integračné smernice

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Poistná udalosť

Otázka:

Obchodná spoločnosť obstarala nákladné motorové vozidlo do obchodného majetku v obstarávacej cene 300 000 Sk. Pred uskutočnením zápisu zmeny držiteľa motorového vozidla došlo k poistnej udalosti, výsledkom ktorej bola totálna škoda. Automobil je nepoužiteľný. Poisťovňa zlikvidovala poistnú udalosť a poukázala poistné plnenie vo výške 46 192 Sk, zodpovedajúce zodpovednostnej poistke pracovníka. Ako má správne zaúčtovať poistnú udalosť? Je uvedené plnenie zdaniteľným obchodom pre účely zákona o dani z pridanej hodnoty?

Odpoveď:

Účtovníctvo

Poistná udalosť mohla mať charakter odstrániteľného alebo neodstrániteľného poškodenia majetku. Opravou sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Taká oprava sa nepovažuje za škodu. Za škodu sa považuje fyzické znehodnotenie (neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie) majetku, a to z objektívnych a subjektívnych príčin.

Účtovanie poistnej udalosti, pri ktorej došlo k neodstrániteľnému poškodeniu majetku, je nasledovné:

1. Dodávateľská faktúra – obstaranie motorového vozidla
Obstarávacia cena                                             042/321            252 100,80 Sk
DPH                                                                  343/321               47 899,20 Sk
2. Úhrada dodávateľskej faktúry                       321/211, 221    300 000 Sk    
3. Predpis náhrady od poisťovne                      378/648                46 192 Sk
4. Poistné plnenie z poisťovne                         221/378                46 192 Sk
5. Vyradenie motorového vozidla z obchodného majetku z titulu škody
                                                                     549/042             252 100,80 Sk

Daň z príjmov

Pri poistnej udalosti došlo k neodstrániteľnému poškodeniu, teda ku škode definovanej v § 26 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe tejto skutočnosti daňovník musí aplikovať na predmetný prípad ustanovenie § 21 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného inštitútu daňovým výdavkom nie sú manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že daňovým výdavkom sú výdavky do výške prijatej náhrady z poisťovne, t. j. výdavky v sume 46 192 Sk. Rozdiel predstavujúci sumu 252 100,80 – 46 192 = 205 908,80 Sk je položkou zvyšujúcou základ dane z príjmov právnických osôb.

Daň z pridanej hodnoty

Nadväzujúc na inštitút § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov predmetom dane je

a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
b) poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev,
d) dovoz tovaru do tuzemska.

Dodaním tovaru je:
dodanie hmotného majetku, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva, ak tento zákon neustanovuje inak, hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda a teplo a chlad, bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely,
dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy.

Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru.

V zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov škoda nie je ani dodaním tovaru, ani dodaním služby. Z uvedeného vyplýva, že škoda nie je zdaniteľným obchodom, teda nie je predmetom dane z pridanej hodnoty. Platiteľ jej výšku neuvádza v daňovom priznaní.