streda 29. júla 2015, Marta

Autori

Právny stav od

01.08.2006

Právny stav do

31.12.2006

Právne oblasti

Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Konateľ a dobrovoľné poistenie na zdravotné a sociálne poistenie

Otázka:

Spoločníci, ktorí sú zároveň konateľmi v spoločnosti, nepoberajú za výkon funkcie žiadnu odmenu. Neplatia poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ani zo žiadnej inej činnosti, môžu platiť poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie dobrovoľne?

Odpoveď:

Áno, spoločníci, ktorí sú v spoločnosti zároveň konateľmi, nepoberajú za výkon funkcie žiadnu odmenu, nie sú poistení zo žiadnej inej činnosti, majú povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie ako osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená a nie je zamestnancom, nie je samostatne zárobkovo činnou osobu ani osobou, za ktorú platí poistné štát. Poistné na sociálne poistenie môžu platiť dobrovoľne.

Zdravotné poistenie

Spoločníci, konatelia, ak nie sú poistení z inej činnosti, nepoberajú odmenu za výkon funkcie, platia poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ako osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená a nie je zamestnancom, nie je samostatne zárobkovo činnou osobu ani osobou, za ktorú platí poistné štát.

Vymeriavacím základom takejto osoby podľa § 13 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení je príjem, ktorý podlieha dani z príjmov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, okrem vyňatých príjmov. Ak poistenec takýto príjem nemá, vymeriavacím základom je najmenej úhrn súčinu koeficientu a minimálnych základov stanovených podľa  § 13 ods. 17 a 18 zákona o zdravotnom poistení za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné.

Koeficient pre poistenca, ktorý nie je zamestnancom, nie je samostatne zárobkovo činnou osobu ani osobou, za ktorú platí poistné štát, sa vypočíta ako podiel 4 % z priemernej mesačnej mzdy a 14 % z minimálnej mzdy. Koeficient sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta smerom nahor (§ 13 ods. 7, 9 a 14 zákona o zdravotnom poistení).

Výpočet
4 % z 15 825 Sk : 14 % zo 6 900 Sk = 633 Sk : 966 Sk = 0,6553 zo 6 900 Sk = 4 521,57 Sk = 4 522 Sk x 14 % = 633,08 = 634 Sk = mesačné poistné osoby, ktorá nie je zamestnancom, nie je samostatne zárobkovo činnou osobu ani osobou, za ktorú platí poistné štát.

Sociálne poistenie

Spoločníci, konatelia, ktorí nie sú nemocensky a dôchodkovo poistení zo zamestnania, nie sú poistení zo živnosti, môžu využiť inštitút dobrovoľného poistenia. Z dobrovoľného poistenia môžu využiť platenie poistného na nemocenské poistenie, kde sadzba poistného podľa § 130 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je 4,4 % z vymeriavacieho základu, na starobné poistenie, sadzba poistného na starobné poistenie podľa § 131 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení je vo výške 18 % z vymeriavacieho základu, invalidné poistenie podľa § 132 písm. d) zákona o sociálnom poistení vo výške 6 % z vymeriavacieho základu, poistenie v nezamestnanosti podľa § 136 písm. c) zákona o sociálnom poistení vo výške 2 % z vymeriavacieho základu a rezervný fond solidarity, kde sadzba poistného je podľa § 137 zákona o sociálnom poistení vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu (§ 138 ods. 10 zákona o sociálnom poistení).

Vymeriavací základ je v úhrne mesačne najviac na platenie poistného na dôchodkové poistenie dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, poistného v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, na platenie poistného do rezervného fondu solidarity dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby v období od 1. januára do 30. júna 2006 vo výške 47 475 Sk, v období od 1. júla 2006 do 31. decembra 2006 vo výške 51 822 Sk.

Vymeriavací základ je v úhrne mesačne najviac na platenie poistného na nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby v období od 1. januára do 30. júna 2006 vo výške 23 738 Sk, v období od 1. júla 2006 do 31. decembra 2006 vo výške 25 911 Sk.