Uspokojenie zamestnanca z garančného poistenia

Autori: JUDr. Janka Chorvátová, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2007
Dátum publikácie: 22. 11. 2007
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2008 / PMPP - 1/2008
Oblasti práva:
Obchodné právo / Konkurz a reštrukturalizácia
Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Garančný fond


Obsah

1. Fyzická osoba, žiadateľ, musí byť zamestnancom platobne neschopného zamestnávateľa 

Len zamestnanec, ktorým je:  

– fyzická osoba v pracovnom pomere,  
– člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu a  
– fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov),  

má nárok na dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca.  
V praxi to znamená, že zamestnanec, ktorý disponuje informáciou, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa, má právo požadovať uspokojenie svojich nárokov z pracovnoprávneho vzťahu voči platobne neschopnému zamestnávateľovi z prostriedkov garančného poistenia, pokiaľ ho zamestnávateľ nemohol uspokojiť. 

Príklad: 

Tí, ktorí pracujú pre inú osobu na základe mandátnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služieb, zmluvy o spolupráci, zmluvy o dielo a pod. (t. j. zmluvy uzatvorené podľa Obchodného zákonníka) alebo pracujú pre iného podľa príkaznej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, nemajú nárok na uspokojenie nevyrovnaných nárokov za platobne neschopného objednávateľa zo strany Sociálnej poisťovne. Tieto osoby vykonali prácu v prospech iného na vlastné (podnikateľské či občianske) riziko, ktoré so sebou prináša aj to, že výsledkom celého ich snaženia napokon nebude ich zisk.  

2. Nemožnosť uspokojenia nárokov zamestnanca zamestnávateľom 

Toto je druhá, dôležitá podmienka, aby bol zamestnanec uspokojený dávkou garančného poistenia. Zamestnávateľ teda nemá z čoho doplatiť zamestnancom ich nároky, preto túto povinnosť preberie nestranná záručná inštitúcia, ktorou je Sociálna poisťovňa. K zriadeniu inštitútu na uspokojovanie peňažných nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa z garančného fondu na území Slovenskej republiky došlo už 1. mája 2000 (zákonom č. 292/1999 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov). Uvedenú právnu úpravu bolo nevyhnutné prijať vzhľadom na prebiehajúci transformačný proces slovenskej ekonomiky, ktorý bol vo viacerých prípadoch poznačený platobnou neschopnosťou zamestnávateľov, čo malo mimoriadne nepriaznivý dosah na životnú úroveň mnohých zamestnancov a na uspokojovanie potrieb ich rodinných príslušníkov (žien, malých a nezaopatrených detí atď.).  

Povinnosti zamestnávateľa na účely garančného poistenia 

Zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca sú povinní písomne informovať zástupcov zamestnancov a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti zamestnávateľa do piatich dní od jej vzniku, to znamená do 5 dní odo dňa podania návrhu na vyhlásenie konkurzu musí zamestnávateľ túto informáciu dať na vedomie všetkým zamestnancom (§ 234 ods. 1 zákona o sociálnom poistení). 
Okrem toho sú zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca konkurznej podstaty povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku. 

3. Garančné poistenie 

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 
Základný fond garančného poistenia je určený na výplatu dávky garančného poistenia a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Sociálna poisťovňa je povinná uhradiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ zo základného fondu garančného poistenia do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, do 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov.  

Tvorí sa:  

a) z poistného na garančné poistenie,  
b) z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zaplatil po uplynutí 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov, a z penále súvisiace s príspevkami na starobné dôchodkové sporenie, ktoré neboli odvedené včas alebo boli odvedené v nižšej sume,  
c) z pokuty a z penále,  
d) z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom na garančné poistenie, na pokute a na penále,  
e) z úrokov,  
f) z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,  
g) z príjmov z uspokojovania pohľadávok voči zamestnávateľom za vyplatené dávky garančného poistenia,  
h) z ostatných príjmov.  

Sociálnej poisťovni v prípade platobnej neschopnosti tohto základného fondu garančného poistenia poskytne finančnú výpomoc štát.  
Garančnému poisteniu nepodlieha každý zamestnávateľ bez rozdielu, a teda nie každý zamestnanec, ktorý vykonáva alebo vykonával prácu pre akéhokoľvek zamestnávateľa, bude mať nárok na dávku garančného poistenia. Garančnému poisteniu nepodliehajú zamestnávatelia, ktorými sú:  

– zastupiteľský úrad cudzieho štátu,  
– štát,  
– štátna rozpočtová organizácia,  
– štátna príspevková organizácia,  
– štátny fond,  
– obec,  
– vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát, 
– Národná banka Slovenska,  
– Fond ochrany vkladov a 
– Garančný fond investícií. 

Znamená to, že zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu k niektorému z týchto zamestnávateľov nebude môcť byť uspokojený dávkou z garančného fondu (dôvodom je skutočnosť, že na tieto právnické osoby, s výnimkou zastupiteľského úradu cudzieho štátu, nie je možné podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa slovenského právneho poriadku).  
Garančné poistenie zaniká zamestnávateľovi dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného takého zamestnanca (fyzickú osobu).  

Oznamovacia povinnosť zamestnanca  

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty na vlastnú žiadosť oznámiť všetky informácie potrebné v súvislosti s potvrdením nárokov z pracovnoprávneho vzťahu, ktoré je možné uspokojiť z garančného poistenia (§ 234 ods. 2 zákona o sociálnom poistení). 

Ktoré nároky zamestnancov sa uspokojujú z garančného poistenia?  

Zákon o sociálnom poistení presne definuje, čo všetko možno uspokojiť z garančného poistenia. Zamestnanec má nárok na: 

– mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,  
– príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,  
– odmenu dohodnutú v dohode o vykonaní práce, dohode o pracovnej činnosti alebo v dohode o brigádnickej práci študentov,  
– náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,  
– náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok,  
– odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,  
– náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,  
– náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,  
– cestovné, sťahovacie a iné výdavky, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností, 
– náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, 
– náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,  
– súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde z dôvodu zrušenia zamestnávateľa vrátane trov právneho zastúpenia. 

Nároky chránené prostredníctvom týchto tzv. záručných platieb sa vzťahujú na všetkých zamestnancov bez ohľadu na sektor ekonomickej činnosti a druh vykonávanej práce.  
V žiadnom prípade teda nie sú chránené nároky veriteľov platobne neschopného zamestnávateľa vyplývajúce z obchodných zmlúv.  
Ďalšou určujúcou skutočnosťou je, že ide iba o nároky toho subjektu, ktorý bol zamestnancom v okamihu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, pričom tento nárok si možno uplatniť aj neskôr, ak osoba žiadajúca o výplatu zárukou chránených nárokov už nie je v pracovnoprávnom vzťahu (t. j. nie je zamestnaná na základe pracovnej zmluvy, t. j. nie je už v pracovnom pomere a nie je zamestnaná ani na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov) k platobne neschopnému zamestnávateľovi.  

Poznámka: 

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ak bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený. 

Výška dávky garančného poistenia 

Dávku garančného poistenia, pokiaľ ide o zamestnanca, ktorý má nárok na  mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti, 

– príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu, 
– odmenu dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o brigádnickej práci študentov, 
– náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci, 
– náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok, 
– odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru, 
– náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, 
– náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru, 

poskytne Sociálna poisťovňa v sume príslušného nároku zníženého o poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnanec, a preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, vypočítané podľa podmienok platných v kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnancovi vznikol uvedený nárok. 
Dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. 
Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť. 

Všeobecný vymeriavací základ  

Všeobecný vymeriavací základ je pojmom spoločným pre všetky oblasti sociálneho poistenia (§ 11 zákona o sociálnom poistení). Sumu všeobecného vymeriavacieho základu v súčasnosti za príslušný kalendárny rok stanovuje opatrením MPSVaR SR podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky  v Zbierke zákonov.  
Všeobecný vymeriavací základ za rok 2006 je 225 132 Sk. Uvedené vyplýva z opatrenia MPSVaR SR č. 196/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006, ktoré nadobudlo účinnosť 30. apríla 2007. 
Všeobecný vymeriavací základ za rok 2005 je 207 288 Sk (na základe opatrenia MPSVaR SR č. 228/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005, a to s účinnosťou od 30. apríla 2006). 
Všeobecný vymeriavací základ za rok 2004 je 189 900 Sk (čo vyplýva z opatrenia MPSVaR SR č. 163/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004 a ktoré sa stalo účinným 30. apríla 2005). 

Maximálna výška dávky garančného poistenia 

Príklad: 

Na obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 30. 6. 2007. Neuspokojení zamestnanci majú od Sociálnej poisťovne nárok na dávku garančného poistenia, pokiaľ nemajú uspokojené nároky špecifikované vyššie, najviac však do výšky trojnásobku 1/12všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa; keďže bol návrh na konkurz podaný 30. 6. 2007 a týmto dňom vznikla zamestnávateľoviplatobná neschopnosť, použije sa pri zisťovaní maximálnej výšky dávky garančného poistenia všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky spätne, t. j. v roku 2005. Preto bude môcť zamestnanec dostať od Sociálnej poisťovne maximálnu sumu 51 822 Sk (207 288 : 12 x 3 = 51 822).  
Ak sa stal zamestnávateľ platobne neschopným 15. 9. 2007, základom pre výpočet maximálnej sumy dávky garančného poistenia je všeobecný vymeriavací základ stanovený za rok 2006 (t. j. za rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, z dôvodu, že jeho platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka). V takom prípade vznikne zamestnancovi nárok na maximálnu sumu 56 283 Sk (225 132 : 12 x 3 = 56 283).  

O priznanie dávky garančného poistenia musí zamestnanec požiadať  

Písomnú žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovného pomeru na pobočke Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd (§ 184 zákona o sociálnom poistení).  
Žiadosť o priznanie dávky sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Fyzická osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku a nárok na jej výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.  
Sociálna poisťovňa, resp. jej pobočka je povinná spísať žiadosť o dávku aj vtedy, ak sa domnieva, že fyzická osoba nespĺňa podmienky nároku na dávku a nároku na jej výplatu, alebo ak žiadosť nie je doložená potrebnými dokladmi. 

Praktická rada: 

Pre viac informácií o dávke garančného poistenia zo strany Sociálnej poisťovne odporúčame pozrieť webovú stránku Sociálnej poisťovne. 

Poznámka: 

Za fyzickú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dávku, môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať písomnú žiadosť iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. 

Vznik nároku na dávku garančného poistenia  

Nárok na dávku garančného poistenia vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení, ak tento zákon neustanovuje inak. Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na garančné poistenie (§ 109). 
Nárok na výplatu dávky vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dávku, splnením podmienok nároku na jej výplatu a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dávky. 

Mesačná lehota na priznanie dávky garančného poistenia 

Dávka garančného poistenia sa vyplatí najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky, za deň uplatnenia nároku na dávku garančného poistenia a nároku na výplatu týchto dávok sa považuje deň, v ktorom bola žiadosť fyzickej osoby doručená miestne príslušnej pobočke. 
Ak zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca nesplnia niektorú z povinností ustanovených v § 234 zákona o sociálnom poistení voči zamestnancom, konkrétne ak ich neinformujú o platobnej neschopnosti, zamestnanec, ktorý preukáže nárok na dávku garančného poistenia, má nárok na preddavok na túto dávku vo výške 3 000 Sk za jeden kalendárny mesiac. Rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na dávku garančného poistenia a nárokom na dávku garančného poistenia sa doplatí, ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty splnia ustanovenú povinnosť, najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku. 

Poznámka k možnosti nazerania do spisu Sociálnej poisťovne: 

Účastníci konania a ich zástupcovia majú v súvislosti s podaním žiadosti o dávku garančného poistenia právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy, odpisy a na požiadanie aj vyhotovenie fotokópie.  

Prechod nároku na dávku garančného poistenia na oprávnené osoby po smrti žiadateľa  

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku garančného poistenia, zomrela po uplatnení nároku na dávku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na (§ 118 ods. 1 zákona o sociálnom poistení):  

– manžela (manželku),  
– deti a  
– rodičov. 

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku garančného poistenia, zomrela pred uplatnením nároku na túto dávku, prechádzajú nároky na sumy dávky splatnej ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na:  

– manžela (manželku),  
– deti a  
– rodičov. 

Upozorňujeme, že nároky na dávku garančného poistenia prechádzajúce na tieto oprávnené fyzické osoby nie sú predmetom dedičstva; predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto fyzických osôb. 

Nárok na dávku nemožno postúpiť 

Z § 119 zákona o sociálnom poistení vyplýva, že zamestnanec, ktorý má nárok na dávku garančného poistenia, i keby si chcel zjednodušiť situáciu a hoci i za menej peňazí, ale o to skôr, by chcel predať túto svoju pohľadávku voči štátu reprezentovanému Sociálnou poisťovňou, takáto dohoda o postúpení pohľadávky by bola v rozpore s citovaným ustanovením, a teda neplatná. Znamenalo by to, že ten, kto by takúto pohľadávku od oprávnenej osoby aj kúpil, nemohol by si nárokovať vyplatenie dávky garančného poistenia voči poisťovni a nepochodil by ani na súde. 

Autor: JUDr. Janka Chorvátová, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené