1. Základné princípy zdaňovania ostatných príjmov

Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2007
Dátum publikácie: 22. 11. 2007
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2008 / DÚPP - 1/2008
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo


Obsah

1.1 Ostatné príjmy, ktoré sú predmetom dane, podliehajú zdaneniu, ak nie sú od dane oslobodené podľa § 9 ZDP 

Podľa § 2 písm. h) ZDP za zdaniteľný sa považuje príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa tohto zákona alebo medzinárodnej zmluvy. 

Daň z príjmov fyzickej osoby sa vyznačuje univerzálnosťou. Zdaňujú sa ňou všetky príjmy konkrétneho občana okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov, ktoré sú od dane výslovne oslobodené. Príjmy, ktoré nepredstavujú predmet dane, sú taxatívnym spôsobom vymenované v § 3 ods. 2 a v § 5 ods. 5 ZDP. Príjmy od dane oslobodené sú taxatívnym spôsobom uvedené v ustanoveniach § 9§ 5 ods. 7 ZDP. Všetky príjmy, ktoré nemožno zatriediť do § 5 – § 7, patria do § 8 ZDP. 

V prípade ostatných príjmov prichádza do úvahy oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a) – j), ods. 2 písm. j) – r), ako aj podľa niektorých prechodných ustanovení (napr. § 52 ods. 20, 21). Budeme sa nimi podrobnejšie zaoberať pri rozoberaní konkrétnych druhov príjmov. 

 PRÍKLAD č. 2: 

Pani Milá poberá starobný dôchodok. Vo februári 2007 predala staršiu obývaciu stenu. Tento príjem z predaja hnuteľnej veci je od dane oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. d) ZDP. Pani Milá nemá v roku 2007 zdaniteľné príjmy. 

1.2 Do základu (čiastkového základu) dane sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie 

Od týchto ostatných príjmov uvedených v § 8 ZDP možno odpočítať len skutočne vynaložené výdavky, ktoré daňovník preukáže hodnovernými dokladmi. Výnimku tvoria len príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ktoré je možné znížiť o „paušálne“ výdavky vo výške 25 % z príjmov (táto percentuálna sadzba sa od 1. 1. 2006 nezvýšila). 

 PRÍKLAD č. 3: 

Pán Malý je nočným strážnikom v istej inštitúcii. Okrem príjmov zo závislej činnosti má príjmy z predaja zeleniny, ktorú pestuje na vlastnej i prenajatej záhrade, ročne vo výške okolo 100 000 Sk. Pri zdaniteľných príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby si neuplatňuje výdavky skutočné, ale paušálne 25 %. Na porovnanie – samostatne hospodáriaci roľník si môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z príjmov. 

Vynaloženie výdavkov na dosiahnutie ďalších príjmov patriacich do § 8 musí daňovník preukázať (preukázateľné), ale neúčtuje o nich (nie zaúčtované). V súlade s § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné jednotky sa považujú len tie fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. 

Prihliada sa len na výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmov. Nemožno si uplatniť výdavky na zabezpečenie a udržanie príjmov, napr. odpisy hmotného alebo nehmotného majetku. Do úvahy tiež neprichádzajú niektoré výdavky špecificky upravené v § 19 – § 20 pre daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, napr. základná sadzba náhrady v prípade použitia motorového vozidla, stravné podľa § 19 ods. 2 písm. p) ZDP a pod. 

 PRÍKLAD č. 4: 

Pán Hlavatý je vyučeným automechanikom. Pracuje v istej a. s. a mimo pracovného času sa v garáži a na dvore pri svojom rodinnom dome sústavne venuje opravám áut pre známych i neznámych zákazníkov. Jeho činnosť zodpovedá definícii pojmu podnikanie podľa Obchodného zákonníka i zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ale živnostenské oprávnenie nemá. Za prevádzkovanie živnosti bez živnostenského oprávnenia živnostenský úrad ukladá pokuty. Príjem dosiahnutý aj v rozpore s právnymi predpismi je zdaniteľný. Keďže ide o neoprávnené podnikanie, príjem nepatrí do § 6, ale do § 8 ZDP. Daňovník si môže uplatniť len výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmov. 

Pri väčšine z týchto príjmov ZDP taxatívnym spôsobom určuje, aké výdavky si možno uplatniť.
Preto sa pri analýze konkrétnych jednotlivých druhov príjmov budeme touto problematikou zaoberať dôkladnejšie, teraz si len stručne pripomenieme dikciu § 8 ods. 5 a 6 ZDP

Pri príjmoch uvedených v § 8 ods. 1 písm. b) až e) ZDP sa za výdavok v zmysle § 8 ods. 5 ZDP považuje:  

a) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu, 
b) cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená v čase nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písm. a), pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ZDP
c) zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý do obchodného majetku, teda o ktorom daňovník účtoval ako o majetku využívanom na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, resp. na prenájom alebo ho evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP
d) finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci, vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci s výnimkou výdavkov na osobné účely daňovníka, 
e) výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov alebo opcií, pri zamestnaneckých akciách aj suma nepeňažného príjmu uvedeného v § 5 ods. 3 písm. b) zdanená podľa § 35
f) výdavky vynaložené na obstaranie, vyrobenie, resp. zhotovenie veci vo vlastnej réžii. 

Za výdavok nemožno považovať hodnotu vlastnej práce daňovníka na veci, ktorú si sám vyrobil alebo ju vlastnou prácou zhodnotil. 

1.3 Ak sú výdavky vynaložené na jednotlivý druh príjmu vyššie než dosiahnutý príjem, na tento rozdiel sa neprihliada 

V jednotlivých písmenách § 8 ods. 1 ZDP sú uvedené jednotlivé druhy príjmu, teda čo písmeno, to druh príjmu. 
V súlade s § 8 ods. 2 ZDP sa teda výdavky môžu uplatniť najviac do výšky príslušného druhu príjmu a na stratu sa neprihliada

 PRÍKLAD č. 5: 

Pán Vysoký mal začiatkom roku 2007 finančné problémy, a tak predal za 160 000 Sk garáž, ktorú kúpil v roku 2005 za 200 000 Sk. Keďže doba medzi nadobudnutím a predajom bola kratšia než päť rokov, príjem podlieha zdaneniu. Pán Vysoký uvedie v daňovom priznaní za rok 2007 príjem 160 000 Sk a výdavok tiež vo výške 160 000 Sk. Na stratu sa neprihliada. 

 PRÍKLAD č. 6: 

Ak by pán Vysoký okrem garáže predal v roku 2007 ešte jednu nehnuteľnosť, a to so ziskom, napr. v máji 2007 za 530 000 Sk rekreačnú chatku, ktorú kúpil v roku 2004 za 410 000 Sk (doba medzi nadobudnutím a predajom bola opäť kratšia než päť rokov, takže príjem nie je od dane oslobodený). V súlade s § 8 ods. 2 ZDP sa strata a zisk pri tom istom druhu príjmu skumulujú. V daňovom priznaní uvedie celkový príjem z predaja 690 000 Sk a celkový výdavok 610 000 Sk. Čiastkový základ dane predstavuje 80 000 Sk. 

 PRÍKLAD č. 7: 

Pani Slušná v apríli 2007 previedla svoj obchodný podiel (účasť) na spoločnosti Gama, spol. s r. o., Košice, za 50 000 Sk. Jej splatený vklad do spoločnosti predstavoval 70 000 Sk. Obchodný podiel nadobudla dňom vzniku spoločnosti zápisom do obchodného registra v auguste 2003, pred 1. 1. 2004. Doba medzi nadobudnutím a predajom bola kratšia ako 5 rokov, teda príjem podlieha zdaneniu. Uvedie ho v priznaní za rok 2007. Ako výdavok možno odpočítať vklad do spoločnosti len do výšky príjmu z prevodu 50 000 Sk (na stratu sa neprihliada). Pani Slušná v septembri 2007 predala tiež garáž za 180 000 Sk, ktorú kúpila pred tromi rokmi za 120 000 Sk. Príjem a výdavok uvedie v daňovom priznaní za rok 2007. Rozdiel 60 000 Sk predstavuje čiastkový základ dane. Strata z prevodu obchodného podielu nemôže znížiť zisk z predaja nehnuteľného majetku (iný druh príjmu).  

1.4 Väčšina príjmov patriacich do § 8 vstupuje do základu dane a uvádza sa v daňovom priznaní 

Väčšina príjmov podľa § 8 sa zdaňuje prostredníctvom podaného daňového priznania, napr. vecná výhra (automobil) z reklamného žrebovania v hodnote 550 000 Sk. Len z príjmov uvedených v ods. 1 písm. i) a j) v peňažnej forme sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP(napr. peňažná cena z verejnej súťaže). 

 PRÍKLAD č. 8: 

Pani Švárna vyhrala v reklamnom žrebovaní finančnú výhru 10 000 Sk. Usporiadateľ žrebovania z tejto sumy zrazil a daňovému úradu odviedol daň 1 900 Sk. Výherkyni vyplatil 8 100 Sk. 


Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené