Top témy

Rozsiahle zmeny v exekučnom konaní

26.04.2017 / JUDr. Marek Bartko

Komentár k Exekučnému poriadku podľa právneho stavu k 1. aprílu 2017.

celý článok

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016

20.04.2017 / Ing. Ľubica Sekerková

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive aktuálnom pre dané zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, a musí byť na úvodnej strane tlačiva označené ako dodatočné.

celý článok

Zákon o registri partnerov verejného sektora

10.04.2017 / kolektív autorov

Nový komentár k jednotlivým ustanoveniam tzv. protischránkového zákona.

celý článok

Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

23.03.2017 / S-EPI, s.r.o.

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, klientoch, ale aj o konkurencii.

celý článok

Novinky v európskom platobnom rozkaze

23.03.2017 / JUDr. Mária Sumková, PhD.

Zmeny v roku 2017 – zvýšenie sumy uplatňovanej pohľadávky, znižovanie súdnych poplatkov.

celý článok

Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách

21.03.2017

Prijmite pozvanie na 2. ročník konferencie, absolvovaním ktorej získate až 10 kreditných bodov pre správcov.

celý článok

Dividendy od roku 2017

15.03.2017 / Bc. Katarína Danajovičová

Zmeny v podieloch na zisku z hľadiska zákona o zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmov.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016

09.03.2017 / Ing. Marián Drozd

Príspevok je určený daňovníkom – právnickým osobám, ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2016.

celý článok

Register partnerov verejného sektora

06.03.2017

Máte povinnosť sa registrovať?

celý článok

Dokumentácia o ochrane osobných údajov v advokátskej kancelárii

17.02.2017 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Právny základ spracúvania osobných údajov, vzor evidenčného listu a poučenia oprávnených osôb.

celý článok

K novelám daňového poriadku za rok 2016 a od 1. 1. 2017

09.02.2017 / kolektív autorov

Prinášame prehľad zmien daňového poriadku schválených v priebehu roka 2016 účinných od 1. 7. 2016, od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017.

celý článok

Nariadenie eIDAS a slovenský zákon o dôveryhodných službách

02.02.2017 / Mgr. Zuzana Halásová, PhD.

Posilnia dôveru pri elektronických transakciách v rámci EÚ?

celý článok

Novela zákona o dani z príjmov od januára 2017

16.01.2017 / Ing. Peter Horniaček

Novelou sa zvyšujú paušálne výdavky živnostníkov, zavádza sa daň z dividend, znižuje sa sadzba korporátnej dane. Pozrite si aj ostatné zmeny novely 341/2016 Z. z..

celý článok

Nový zákon o upomínacom konaní

10.01.2017 / JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Alternatívny spôsob riešenia sporov o peňažné plnenie od 1. februára 2017 – elektronicky a lacnejšie.

celý článok

Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti

22.12.2016 / Ing. Anton Kolembus

Pred zánikom právnickej osoby sa vyžaduje jej likvidácia, pokiaľ celé jej imanie nenadobúda právny nástupca. Prinášame právny, účtovný a daňový pohľad na zrušenie a likvidáciu obchodnej spoločnosti.

celý článok

Konanie v správnom súdnictve podľa SSP

21.12.2016 / JUDr. Renáta Považanová

Aké sú nové sankcie pre orgány verejnej správy? Kedy môže správny súd odmietnuť žalobu? Najpodstatnejšie zmeny a novinky, ktoré prináša Správny súdny poriadok.

celý článok

Jednoduchá spoločnosť na akcie – nový typ spoločnosti od 1. 1. 2017

06.12.2016 / JUDr. Samuel Diatka

Zmeny v Obchodnom zákonníku – akcionárska zmluva, právna úprava akcií v jednoduchej spoločnosti na akcie.

celý článok

Novinky v DPH v roku 2017

24.11.2016 / Ing. Jaroslava Betáková

Od 1. januára 2017 začne platiť novela zákona o DPH, ktorá zavádza niekoľko noviniek. Pozrite si podrobný popis zmien, ktoré novela č. 297/2016 Z. z. platiteľom DPH prináša.

celý článok

K niektorým povinnostiam podľa zákona o odpadoch

16.11.2016 / JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Reakcie na niektoré publikované názory k viacerým aspektom nového zákona o odpadoch, odpovede na často uvádzané otázky, porovnanie niektorých ustanovení starého a nového zákona.

celý článok

Zmeny v katastri v dôsledku rekodifikácie

11.11.2016 / JUDr. Jana Dráčová

Nová úprava  v odvolaní proti zamietavému rozhodnutiu pri návrhu na vklad, zmena týkajúca sa orgánov na úseku katastra a ponímania poznámky pri vyvlastňovacom konaní.

celý článok

Plynutie času v práve alebo praktický sprievodca lehotami

07.11.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Najčastejšie omyly pri uplatňovaní časovo obmedzených nárokov.

celý článok

Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach

24.10.2016 / Mgr. Róbert Bános

Osem druhov osobitných konaní spojených s manželstvom, rodičovstvom, maloletými, osvojením a výživným.

celý článok

Vymáhanie pohľadávok pri aplikácii nového CSP

12.10.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Praktické upozornenia na zmeny pri vymáhaní dlhov – povinné údaje v žalobe, predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz, dokazovanie.

celý článok

Reštrukturalizácia z daňového a účtovného hľadiska

07.10.2016 / Ing. Mária Horváthová

Daňové a účtovné súvislosti procesu reštrukturalizácie z pohľadu samotného podniku v reštrukturalizácii – dlžníka a jeho veriteľov.

celý článok

Najnovšie trendy v obchodnom práve

26.09.2016

Posledné zmeny v Obchodnom zákonníku z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.
15. - 16. 11. 2016, Grand hotel Permon

celý článok

Prehľad zmien zákonov súvisiacich s rekodifikáciou procesného práva

19.09.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Zmeny v súdnych poplatkoch, zisťovanie skutočného pobytu povinného v Exekučnom poriadku, spolupráca súdov a obecnej polície pri doručovaní a predvádzaní osôb.

celý článok

K inštitútu neodkladných a iných opatrení súdu

06.09.2016 / Mgr. Róbert Bános

Nariadenie a zrušenie neodkladného opatrenia, vzťah úpravy CSP a CMP, uplatnenie týchto opatrení v osobitných konaniach.

celý článok

Automobil – daňové režimy z hľadiska DPH

25.08.2016 / Ing. Jaroslava Betáková

Obchodovanie s novými a s ojazdenými automobilmi v rámci členských štátov EÚ z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

celý článok

Základné princípy v CSP a ich význam v praxi

15.08.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Prinášame Vám nevyhnutný základ pre komplexné pochopenie textu nového zákona s príkladmi inštitútov a situácií, v ktorých sa úprava základných zásad uplatní aj pri praktickej aplikácii práva.

celý článok

Individuálne pracovnoprávne spory podľa CSP

08.08.2016 / JUDr. Ivana Podobníková

Poukázanie na osobitosti procesnej úpravy v konaní o individuálnom pracovnoprávnom spore, v ktorom požíva zamestnanec zvýšenú ochranu, oproti všeobecným ustanoveniam Civlného sporového poriadku.

celý článok

Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok

28.07.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Elektronická schránka a jej povinná aktivácia pre právnické osoby od 1. augusta 2016. Moment doručenia elektronického podania alebo rozhodnutia a možné riziká.

celý článok

Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom

07.07.2016

Využite trojicu užitočných pomôcok k rekodifikácii: výkladové príspevky k jednotlivým častiam CSP, vzory právnych podaní a prevodovú tabuľku medzi OSP a CSP.

celý článok

Rekodifikácia civilného procesného práva – konferencia

07.07.2016

Tri nové procesné kódexy od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Novinky, ktoré táto veľká zmena prináša do činnosti súdov a advokátov, vám na konferencii predstaví špičkový lektorský tím.

celý článok

Transferové oceňovanie a vybrané transakcie závislých osôb

07.07.2016 / Ing. Silvia Karelová

Upozorňujeme na uplatňovanie princípov transferového oceňovania pri transakciách, ktoré medzi sebou realizujú závislé osoby. Poukazujeme na povinnosti, ktoré plynú závislým osobám v súvislosti s transferovým oceňovaním.

celý článok

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa CMP

06.07.2016 / Mgr. Róbert Bános

Rozdiely v porovnaní s úpravou v OSP, exekučný titul vo veciach maloletých, obsahové náležitosti návrhu na výkon súdneho rozhodnutia, vyhláška č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu vo veciach maloletých.

celý článok

Sprievodca konaním v prvej inštancii podľa CSP

23.06.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Dôvodom výsadného postavenia konania v prvej inštancii je skutočnosť, že práve v tejto časti súdneho procesu musí účastník konania uniesť bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno.

celý článok

Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov

15.06.2016 / Ing. Iveta Petrovická

Zmeny zavedené novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 87/2015 Z. z. majú vplyv na reštrukturalizačné konanie najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom. O aké zmeny ide, aký je ich vplyv na účtovanie v procese reštrukturalizácie a na základ dane z príjmov?

celý článok

Správny súdny poriadok – najdôležitejšie zmeny

09.06.2016 / JUDr. Renáta Považanová

Pod lupu sme si zobrali ďalší z kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia Občiansky súdny poriadok. SSP upravuje právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve a tiež konanie a postup správnych súdov, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.

celý článok

Zmeny v obchodnom majetku v rokoch 2015 a 2016

20.05.2016 / Ing. Miroslava Brnová

V roku 2015 a 2016 došlo v súvislosti s obchodným majetkom k zásadným zmenám, ktoré sa premietli predovšetkým do zmeny spôsobu odpisovania majetku.

celý článok

Zmeny v rozhodovaní o trovách konania v CSP advokátov nepotešia

19.05.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Novou právnou úpravou rozhodovania o trovách konania zákonodarca navyše pridáva (minimálne administratívnu) prácu aj advokátom a exekútorom.

celý článok

Prevádzkujete e-shop v súlade so zákonom?

11.05.2016 / JUDr. Mária Sumková

Základné informácie o spoločnosti, riadne označené výrobky, informácia o cene, obchodné podmienky...Overte si, či je váš e-shop v súlade s platnými právnymi predpismi.

celý článok

Skrátené konania a skrátené rozhodnutia v CSP

28.04.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Osobitné procesné postupy spočívajúce v skrátených konaniach a skrátených rozhodnutiach. Porovnanie úpravy v CSP a OSP.

celý článok

Novela zákona o mediácii k 1. 1. 2016 a jej aplikácia

18.04.2016 / JUDr. František Kutlík, h. prof.

Ďalší nástroj na promptné, cenovo výhodné a odformalizované riešenie sporov a vyššia úroveň garancie ochrany práv spotrebiteľa.

celý článok

Spoločnosť v kríze

13.04.2016 / JUDr. Zuzana Bartová

Rozhodnutia o diskvalifikácii, nový právny inštitút krízy v Obchodnom zákonníku.

celý článok

Medzinárodné zdaňovanie príjmov od 1. 1. 2016

08.04.2016 / Ing. Anna Fischerová

Novinky v oblasti medzinárodného zdaňovania s účinnosťou od 1. 1. 2016 z daňového a účtovného pohľadu.

celý článok

Deväť najdôležitejších zmien, ktoré prinesie CSP

18.03.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Primárnym cieľom Civilného sporového poriadku je dosiahnutie lepšej vymožiteľnosti práva prostredníctvom inštitútov, ktoré majú zamedziť pomalému a nehospodárnemu priebehu civilného konania.

celý článok

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

15.03.2016 / JUDr. Mária Durkošová, PhD.

Zákon, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy a výkon trestov ukladaných právnickým osobám.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

01.03.2016 / Ing. Vladimír Pastierik

Posledný deň na podanie daňového priznania za rok 2015 je 31. marec 2016. Túto lehotu však možno oznámením predĺžiť až o tri, príp. šesť kalendárnych mesiacov.

celý článok

Rekodifikácia civilného procesného práva

01.03.2016

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú 3 nové procesné kódexy, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo nové čaká sudcov a advokátov?

celý článok

Zmeny OSP s dôrazom na zmenkové konanie

18.02.2016 / JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Vypustenie úpravy zmenkového a šekového rozkazu, opatrenia na zvýšenú ochranu spotrebiteľov zo strany súdu, nový dôvod na obnovu konania.

celý článok

Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 1. 1. 2016 a 1. 4. 2016

05.02.2016 / Mgr. Bc. Mojmír Beňo

Príspevok objasňuje jednotlivé ustanovenia novely zákona o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2016 a v prípade zmeny uvádzania údajov v kontrolnom výkaze.

celý článok

Správny súdny poriadok – nové noty pre právnikov

04.02.2016

Správny súdny poriadok je jedným z 3 nových procesných kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo všetko bude inak?

celý článok

Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi

19.01.2016 / JUDr. Filip Petrinec

Nové možnosti riešenia sporov s obchodníkom, nová povinnosť pre eshopy.

celý článok

Audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov

18.01.2016

Rok 2016 by mal byť z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový. Predpokladá sa totiž, že EÚ schváli nové nariadenie. Viete už, kedy vás čakajú zmeny?

celý článok

Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017

18.01.2016 / JUDr. Mária Durkošová, PhD.

Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti.

celý článok

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015

14.01.2016 / Ing. Jana Fülöpová

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2015 je do 1. 2. 2016.

celý článok

Odpočet daňovej straty právnickej osoby

21.12.2015 / Ing. Iveta Petrovická

Daňová strata je legálny nástroj znižovania základu dane, ako aj daňovej povinnosti daňovníka.

celý článok

Zmeny zákona o vlastníctve bytov, nový zákon o správcoch

08.12.2015 / JUDr. Jana Zimmermannová

Podstatná zmena pri prevode bytov do vlastníctva nájomcov, nové podmienky pre správcov bytových domov.

celý článok

Zmeny v právnej úprave obchodných spoločností

02.12.2015 / JUDr. Ondrej Beracka

Zrušenie povinnosti uložiť peňažné vklady na účet, spoločnosť v kríze, register diskvalifikácií.

celý článok

Register právnických osôb je už realitou

25.11.2015 / JUDr. Ondrej Beracka

Nový zákon kumuluje Register právnických osôb, Register podnikateľov a Register orgánov verejnej moci pod jeden pojem.

celý článok

Právnikom sa menia „noty“

25.11.2015

Tri nové procesné kódexy nadobudnú účinnosť 1. júla 2016 a nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

celý článok

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015

18.11.2015 / Ing. Martina Oravcová

Daňovníci si môžu za rok 2015 znížiť základ dane z príjmov o štyri nezdaniteľné časti.

celý článok

Neplatné skončenie pracovného pomeru

09.11.2015 / JUDr. Slavomíra Gejdošová

Praktické príklady a analýza jednotlivých spôsobov neplatného skončenia pracovného pomeru.

celý článok

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

08.10.2015 / JUDr. Mária Durkošová, PhD.

Návrh zákona, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy a výkon trestov ukladaných právnickým osobám.

celý článok

Fotokópia listiny ako dôkaz?

03.10.2015

Vybrali sme z rozhodnutí súdov

celý článok

Princíp najlepšieho záujmu dieťaťa

02.10.2015 / Mgr. Róbert Bános

Zmeny v zákone o rodine od  1. 1. 2016.

celý článok

Z nových rozhodnutí súdov

02.10.2015

Nesplnenie sľubu ako dôvod vrátenia daru, zmenky v spotrebiteľských vzťahoch.

celý článok

Ekonomická kriminalita na Slovensku – konferencia

02.10.2015

Kedy ja daňová optimalizácia ešte legálna a kedy už ide o trestný čin?

celý článok

Novinky v zákone o účtovníctve

02.10.2015

Národná rada SR schválila zákon č. 130/2015 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o účtovníctve s platnosťou od 1. 7. 2015, 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017. 

celý článok

K novému zákonu o odpadoch

01.10.2015

Lektori z ministerstva životného prostredia o najdôležitejších zmenách oproti súčasnému stavu.

celý článok

Konkurz a reštrukturalizácia – aktuálne problémy

27.09.2015

Chýbajú vám ešte kreditné body? Nenechajte sa kvôli tomu vyčiarknuť zo zoznamu správcov.

celý článok

Ako vyhľadávať

10.08.2015

Vyhľadávanie vo všetkých produktoch súčasne, vyhľadávanie vo vybraných produktoch.

celý článok

Ako používať funkcie

10.08.2015

Porovnávanie časových verzií, ukladanie záložiek, prehľad navštívených dokumentov...

celý článok

Ako zobraziť súvislosti

10.08.2015

Zobrazenie časových verzií a súvislostí k predpisu, zobrazenie súvisiacich dokumentov pri predpise

celý článok

Ako porovnávať

06.07.2015

Zobrazujte farebné rozdiely medzi časovými verziami predpisov.

celý článok

Ako ukladať záložky

06.07.2015

Pre rýchly vstup do vybraných dokumentov, predpisov a ich častí.

celý článok

Ako zobraziť históriu

06.07.2015

Pre rýchly návrat k Vami otvoreným dokumentom.

celý článok

Ako odkazovať

06.07.2015

Na predpisy vo Vašich dokumentoch a www. stránkach.
Ako citovať ustanovenia aj s názvom predpisu.

celý článok

Whistleblowing

16.03.2015 / JUDr. Mária Sumková

Povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti.

celý článok

Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1. marca 2015

10.03.2015 / Ing. Eva Gášpárová

Zákonník práce spresňuje podmienky dočasného prideľovania zamestnancov.

celý článok

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

27.02.2015 / Mgr. Andrej Polák

K výkladu novej právnej úpravy z roku 2014.

celý článok

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie

11.02.2015 / Mgr. Barbora Hodasová

Ochrana pred neúspešným podnikaním manžela.

celý článok

Výpočet čistej mzdy

21.01.2015

Kalkulačka na výpočet čistej mzdy, ceny práce, odvodov do soc. a zdrav. poisťovne, čiastkového základu dane, zdaniteľnej časti mzdy a daňového bonusu pre tých, ktorí odpracovali celý mesiac a sú zapojení iba do 1. piliera dôch. systému.

celý článok

Oprava poškodeného vozidla

20.01.2015

Určenie výšky náhrady škody.

celý článok

Právo na ochranu osobnosti

19.01.2015 / JUDr. Mária Sumková

Je videozáznam zo zákroku policajta legálny?

celý článok

Evidenčný list dôchodkového poistenia

18.01.2015 / Bibiána Špániková

Pri vypĺňaní evidenčného listu vychádza zamestnávateľ z údajov uvedených na mzdovom liste.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené