Právnická literatúra

Obchodný zákonník - Veľký komentár

30.11.2016 / Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc.

celý článok

Trestný zákon - veľký komentár, 3. aktualizované vydanie

24.11.2016 / Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom
k 1. 7. 2016

celý článok

Zákon o rodine, Veľký komentár

24.11.2016 / Mgr. Róbert Bános

Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúseného advokáta Róberta Bánosa. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych podaní. 

celý článok

Zákon o priestupkoch, Veľký komentár

28.04.2016 / doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

Tento komentár je prvý komentár so znením účinným od 1. 1. 2016.

celý článok

Sasko – magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe

07.09.2015 / Mária Papsonová

Každý, kto sa z akéhokoľvek aspektu zaoberal či zaoberá týmto ťažko zrozumiteľným historickým prekladom z roku 1473, si zaiste uvedomuje naliehavú potrebu pretlmočenia nemeckej predlohy z roku 1378 do súčasnej slovenčiny.

celý článok

Trestný poriadok – veľký komentár

01.03.2014 / Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Prednosťou tohto diela je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve procesnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry.

celý článok

Modul Trestné právo C. H. Beck (online)

25.03.2017

Modul trestné právo obsahuje komentáre k platnej legislatíve z oblasti trestného práva.

celý článok

Občiansky zákonník, 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122)

25.03.2017 / JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Publikácia sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva

celý článok

Občiansky zákonník, Veľký komentár, 3. zväzok Dedenie záväzkové právo

25.03.2017 / JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka).

celý článok

Občiansky zákonník, Veľký komentár, 4. zväzok Záväzkové právo-Zmluvy

25.03.2017 / JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Občiansky zákonník, Veľký komentár 4. zväzok Záväzky – zmluvy (§ 588 - § 880) - obsahuje výklad k jednotlivým občianskoprávnym zmluvám a záverečným ustanoveniam Občianskeho zákonníka (§ 588 až § 880).

celý článok

Paradigma osobnosti v slovenskom kultúrnom priestore

25.03.2017

Hlavným poslaním publikácie je upozorniť na „celistvosť“ osobnosti, ktorú je nutné posudzovať z psychologického, filozofického i kultúrno-spoločenského aspektu. Publikácia chce poukázať na špecifiká osobnosti a nimi upozorniť i na to, že spoločnosť sa bez kvalitného vedeckého a umeleckého zázemia ľahko dostane do duchovnej závislosti, ktorá prináša so sebou materiálnu závislosť.

celý článok

Repetitórium kriminológie, 2. aktualizované vydanie

25.03.2017 / JUDr. Danka Knápková PhD.

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí (hesiel).

celý článok

Trestný poriadok - veľký komentár, 2. aktualizované vydanie

25.03.2017 / Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016

celý článok

Trestný zákon – veľký komentár II. Aktualizované vydanie

25.03.2017 / Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Prednosťou komentára je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve hmotnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené