Znalci a výkon znaleckej činnosti

Znalec je osoba vybavená špecifickými schopnosťami a zdatnosťami z určitého odboru, ktorá na ich podklade objasňuje skutočnosti, ktoré vyžadujú práve takéto špecifické vedomosti a praktické skúsenosti. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Všeobecne o znalcoch, zápis zo/do zoznamu znalcov

Právnym predpisom upravujúcim postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov je zákon č. 382/2004 Z. z. znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o znalcoch“ alebo „zákon“). Zákon neobsahuje jednotnú charakteristiku znalca, upravuje len predpoklady potrebné na zápis do zoznamu znalcov. Znalec je osoba vybavená špecifickými schopnosťami a zdatnosťami z určitého odboru, ktorá na ich podklade objasňuje skutočnosti, ktoré vyžadujú práve takéto špecifické vedomosti a praktické skúsenosti. U znalcov by malo dochádzať ku skĺbeniu teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami nadobudnutými praxou v tom-ktorom odbore.

Na to, aby sme osobu mohli označovať znalcom, nepostačujú len vyššie uvedené atribúty, ale musí pristúpiť aj ďalší, tzv. administratívny prvok. Zákon o znalcoch v ustanovení § 2 uvádza, kto je znalcom.

Samostatnou otázkou je aj povinnosť štátu zabezpečiť, aby v každom odbore bolo zapísané dostatočné množstvo znalcov. V minulosti, ak súd zistil, že v určitom odbore nie je zapísaný znalec alebo počet znalcov nepostačuje na riadne vykonávanie znaleckej činnosti, vykonal doplňovanie znaleckého stavu a sám dopytoval organizácie a profesijné komory na navrhovanie vhodných kandidátov.

Je logické, že v určitých znaleckých odboroch nie je jednoduché naplniť stav, a to z viacerých dôvodov. Častým a primárnym môže byť náročnosť určitého odboru a nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Ďalším dôvodom, ktorý môže byť kumulovaný s tým prvým, je nedostatočná motivácia osoby, ktorá je odborne zdatná na absolvovanie celej tortúry a štúdia spojeného s konečným cieľom, a to zápisom do zoznamu znalcov. Kandidát musí absolvovať odborné minimum, odbornú skúšku a v niektorých odboroch aj špecializované štúdium, je však otázne, či v určitom odbore, ktorý nie je tak reflektovaný, by pre neho malo podstupovanie všetkého úsilia ekonomický význam, a to s prihliadnutím na počet ustanovení za kalendárny rok, pričom ako je dobre známe, s výkonom znaleckej činnosti sú spojené aj výdavky v podobe povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone znaleckej činnosti a pod., pričom ako znalec ad hoc má taktiež nárok na odmenu, nemusí podstupovať povinné odborné minimum a špecializovanú skúšku a ani nepodlieha povinnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone znaleckej činnosti.

Ako už bolo uvedené, aby znalec mohol vykonávať znaleckú činnosť, musí okrem odborných zdatností a skúseností splniť aj určité administratívne požiadavky, aby mohol byť zapísaný do zoznamu znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. K zápisu do zoznamu znalcov dôjde na podklade písomnej žiadosti, ku ktorej záujemca musí doložiť doklady uvedené v § 2 vykonávacej vyhlášky k zákonu o znalcoch č. 490/2004 Z. z.

Osoba záujemcu musí okrem vyššie uvedených podkladov pre zápis do zoznamu znalcov spĺňať aj podmienky uvedené v § 5 zákona.

Pri zapísaní žiadateľa do zoznamu ministerstvo zakladá každému znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi osobný spis. Do osobného spisu sa zakladajú listiny, ktoré sa týkajú osoby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, výkonu jeho činnosti a profesijného rastu.

Znalci sa zapisujú do zoznamov znalcov, ktoré sú vedené v elektronickom zozname vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR, www.justice.gov.sk. Zápis do zoznamu má povahu evidenčnú a nezakladá sám osebe oprávnenie znalcov na výkon funkcie. Podstatnou skutočnosťou je to, že zoznamy znalcov sú verejne prístupné tak, aby mohol do zoznamu znalcov nahliadnuť každý. Elektronická forma zoznamu umožňuje vyhľadávanie podľa odborov a odvetví, ako aj podľa osôb zapísaných v zozname. Znalci sa zapisujú do zoznamu v abecednom poradí s údajmi uvedenými v § 4 zákona.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Znalci a výkon znaleckej činnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Dátum publikácie

  • 27. 11. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené