Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe od 1. 1. 2016

Článok sa venuje zmluvným vzťahom v športe, zárobkovej činnosti športovca a športového odborníka v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a daňovým a odvodovým povinnostiam.

Dňa 26. 11. 2015 schválila NR SR zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o športe“ alebo len „ZoŠ).

Zákon o športe je veľmi rozsiahly, obsahuje 108 paragrafových ustanovení a 4 prílohy. Článkami II až XV novelizuje viaceré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2016, s výnimkou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý podľa článku XIII nadobudne účinnosť až 1. 1. 2019.

Zákon o športe upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu, výkon kontroly v športe a opatrenia proti negatívnym javom v športe. Ustanovuje informačný systém športu, ktorý vytvára právny rámec transparentného a verejne kontrolovateľného systému vzájomných vzťahov medzi subjektmi v športe, od ktorého sa očakáva, že skvalitní správu a riadenie športu a sprehľadní financovanie športu zavedením registračných povinností subjektov pôsobiacich v športe.

V tomto príspevku sa zameriame iba na:

  • zmluvné vzťahy v športe uzatvorené s cieľom zárobkovej činnosti pri výkone športovej činnosti, najmä ak ide o status profesionálneho športovca v pracovnoprávnom závislom vzťahu zamestnanca,
  • zárobkovú činnosť športovca a športového odborníka v postavení samostatnezárobkovo činnej osoby (ďalej len „SZČO“),
  • daňové a odvodové povinnosti plynúce z uvedenej zárobkovej činnosti podľa zmien a doplnení ustanovených zákonom o športe v:

V súvislosti s odvodovými povinnosťami je potrebné uviesť, že zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“) nebol zákonom o športe novelizovaný.

Základná terminológia, povinnosti a práva právnických a fyzických osôb podľa zákona o športe

Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Informačný systém športu je podľa § 79 ZoŠ informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“). Tvoria ho:

  • register fyzických osôb v športe obsahujúci údaje o fyzických osobách podľa § 80 ZoŠ,
  • register právnických osôb v športe obsahujúci údaje o právnických osobách podľa § 81 ZoŠ,
  • verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
  • modul odbornej prípravy športových odborníkov.

Informačný systém športu nie je obyčajnou evidenciou údajov, je centrálnym prístupovým miestom pre všetky informácie o športe a osobách v športe na Slovensku. Používateľmi elektronických služieb informačného systému sú okrem fyzických a právnických osôb aj orgány verejnej moci ako poskytovatelia verejných prostriedkov na podporu a rozvoj športu, ktoré sú povinné zverejňovať stanovený rozsah informácií o poskytovaní verejných prostriedkov aj prostredníctvom informačného systému športu.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe od 1. 1. 2016

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Jolana Strýčková

Dátum publikácie

  • 5. 5. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené