Zmluva o prevode časti obchodného podielu

Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.

Autori: JUDr. Dagmar Pagáčová
Dátum publikácie: 26. 11. 2018


Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. Rozdelenie obchodného podielu môže spoločenská zmluva aj vylúčiť. Pri rozdelení obchodného podielu však musí byť zachovaná výška vkladu.

V zmysle platnej právnej úpravy je rozdelenie obchodného podielu možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo na právneho nástupcu spoločníka. Rozdelenie obchodného podielu zákon podmieňuje udelením súhlasu valným zhromaždením. Spoločenská zmluva môže rozdelenie obchodného podielu vylúčiť. Pri rozdelení obchodného podielu a prevode jeho časti dochádza k prevodu časti obchodného podielu na základe zmluvy o prevode časti obchodného podielu, ktorej obsahové, ako aj formálne náležitosti sú totožné ako pri zmluve o prevode obchodného podielu. Zmluva musí byť uzatvorená písomne a podpisy zmluvných strán musia byť úradne osvedčené. Ostatnou novelou Obchodného zákonníka bol s účinnosťou od 1. 9. 2018 vložený nový odsek (§ 115 ods. 3), ktorým sa zakazuje prevod obchodného podielu v spoločnosti, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

 

Celé znenie vzoru nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Zmluva o prevode časti obchodného podielu (§ 115 a § 117 Obchodného zákonníka)

 

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené