Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať špecifický zmluvný vzťah. Oprávnenou osobou je len ten advokát (notár, daňový poradca, banka atď.), ktorý má s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu.

§ 16 ods. 4 z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora:
 Na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti.

Tento právny vzťah nie je koncipovaný ako mandátny vzťah (viazanosť pokynmi), ale právna úprava čerpá inšpiráciu v zmluve kontrolnej činnosti podľa Obchodného zákonníka, keďže v tomto prípade má ísť o nestranný výkon činnosti oprávnenej osoby, ktorá nepodlieha pokynom klienta (mandanta). ustanovenie § 16 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora upravuje subsidiaritu použitia ustanovení § 591 ž 600 Obchodného zákonníka, ktoré upravujú zmluvu o kontrolnej činnosti na dohodu medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobu.

Znenie komentáru k vzoru zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora je krátené, jeho celé znenie spolu so vzorom v editovateľnom formáte nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Mgr. Matej Trnavský

Dátum publikácie

  • 29. 5. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené