Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu

V rámci trojstranného obchodu sa tovar fyzicky prepravuje alebo odosiela priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu.

Autori: Ing. Anna Jurišová
Dátum publikácie: 26. 3. 2018


Význam trojstranného obchodu ako ho definuje § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), spočíva v uplatnení zjednodušeného postupu zdaňovania pri uskutočnení obchodu medzi troma osobami, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch, pričom predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru. Uplatnenie tohto postupu predpokladá splnenie zákonom stanovených podmienok. V rámci trojstranného obchodu sa tovar fyzicky prepravuje alebo odosiela priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu.

Podmienky trojstranného obchodu

Pri uplatnení schémy trojstranného obchodu prvý odberateľ nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru sa u prvého odberateľa považuje za zdanené, za predpokladu, že sú splnené podmienky pre trojstranný obchod v súlade s § 45 ods. 1 zákona o DPH:

  • na obchode sa zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,
  • osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
  • prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH),
  • tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet, z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,
  • druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a
  • druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu od 1. 1. 2018 

Autor: Ing. Anna Jurišová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené