Žiadosť o určenie platenia poplatku za rozvoj v splátkach

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj zaviedol v sústave miestnych daní a poplatkov nový poplatok, a to miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok je fakultatívny a bude tak na každej obci, či si ho prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zavedie alebo nie. Zavedený môže byť na celé územie obce, ale tiež len na jej jednotlivej časti alebo jednotlivom katastrálnom území.

Dňa 31. 12. 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v platnom znení (ďalej len „Zákon o miestnom poplatku za rozvoj“), ktorý zavádza v sústave miestnych daní a poplatkov nový poplatok, a to miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok“).

Tento poplatok je fakultatívny a bude tak na každej obci, či si ho prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zavedie alebo nie. Zavedený môže byť na celé územie obce, ale tiež len na jej jednotlivej časti alebo jednotlivom katastrálnom území.

Vyrubený poplatok za rozvoj sa všeobecne platí jednorazovo, ustanovenie § 9 ods. 4 tohto Zákona však predpokladá aj možnosť platenia poplatku za rozvoj v splátkach.

Znenie komentáru k uvedenému vzoru zmluvy je krátené, jeho celé znenie spolu so vzorom v editovateľnom formáte nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Žiadosť o určenie platenia poplatku za rozvoj v splátkach

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Mgr. Miriama Draškovičová

Dátum publikácie

  • 12. 8. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené