Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte rozhodovacej činnosti SD EÚ

V analyzovaných súdnych rozhodnutiach sa príspevok zaoberá otázkou vzájomnej porovnateľnosti situácií daňových rezidentov a daňových nerezidentov a v prípade ich porovnateľnosti a konštatovania možnej diskriminácie aj možnostiam odôvodnenia konkrétneho vnútroštátneho opatrenia v oblasti zdaňovania daňou z príjmov.

Právnym základom zákazu diskriminácie v podmienkach vnútorného trhu EÚ je všeobecné ustanovenie čl. 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v zmysle ktorého v rámci pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia, akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je zakázaná. Ako však vyplýva z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ), požiadavka rovnakého zaobchádzania vylučuje nielen priamu diskrimináciu, ale tiež akúkoľvek nepriamu diskrimináciu, ktorá prostredníctvom iných diferenciačných kritérií spôsobuje rovnaké dôsledky ako diskriminácia priama (pozri napríklad Rozhodnutia SD EÚ vo veciach C-152/73 Sotgiu v. Deutsche Bundespost, par. 1, C-175/88 Biehl and Penttilä par. 378-380).

Základným východiskom vzťahu práva EÚ a vnútroštátneho daňového práva je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) skutočnosť, že aj keď oblasť priamych daní patrí do právomoci členských štátov, tieto ju musia vykonávať v súlade s právom Európskej únie (napr. rozsudky zo 14. februára 1995, Schumacker, C-279/93, Zb. s. I-225, bod 21, zo 16. júla 1998, ICI, C-264/96, Zb. s. I-4695, bod 19, a z 23. februára 2006, Keller Holding, C-471/04, Zb. s. I-2107, bod 28). Predovšetkým sa štáty musia zdržať takého zásahu, ktorý by bol diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti (pozri tiež rozsudky z 11. augusta 1995, Wielockx, C-80/94, Zb. s. I-2493, bod 16; z 29. apríla 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, Zb. s. I-2651, bod 19, a z 8. marca 2001, Metallgesellschaft a i., C-397/98 a C-410/98, Zb. s. I-1727, bod 37). Tieto základné východiská je potrebné uplatniť aj na problematiku zdaňovania príjmov fyzických osôb.

Vybrané rozhodnutia SD EÚ týkajúce sa zdaňovania príjmov fyzických osôb už boli na tomto mieste viackrát diskutované a podrobené analýze z hľadiska ich štruktúry a právnej argumentácie uplatnenej SD EÚ. Tento príspevok vychádza z týchto predchádzajúcich úvah a ponúka prehľad vybraných najnovších rozhodnutí SD EÚ v tejto oblasti. S cieľom poukázať na vzájomnú previazanosť novších rozhodnutí SD EÚ a doterajšej rozhodovacej činnosti približujeme v úvode tohto príspevku už skôr rozoberané rozhodnutie vo veci Roland Schumacker v. Finanzamt Köln Altstadt a na jeho základe skúmame najnovšie rozhodnutia SD EÚ v tejto oblasti zdaňovania z februára a júna 2015, ktoré vychádzajú z tohto rozhodnutia a ďalej ho precizujú. V diskutovaných rozhodnutiach venujeme našu pozornosť okrem iného aj otázke vzájomnej porovnateľnosti situácií daňových rezidentov a daňových nerezidentov a v prípade ich porovnateľnosti a konštatovania možnej diskriminácie aj možnostiam odôvodnenia konkrétneho vnútroštátneho opatrenia v oblasti zdaňovania daňou z príjmov, čo predstavuje jeden z rozhodujúcich krokov posúdenia súladu vnútroštátnych daňových ustanovení s právom EÚ.

Roland Schumacker v. Finanzamt Köln Altstadt (Rozsudok SD EÚ vo veci C-279/93)

Otázkou diskriminácie daňových nerezidentov, teda osôb s obmedzenou daňovou povinnosťou, voči daňovým rezidentom, ktorí majú neobmedzenú daňovú povinnosť, sa SD EÚ zaoberal vo veci Roland Schumacker v. Finanzamt Köln Altstadt, v ktorej sa belgický štátny občan domáhal svojich práv poukázaním na diskrimináciu spôsobenú nesúladom vnútroštátnych právnych noriem s čl. 48 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva – ďalej ako ZEHS (neskôr zmenený na čl. 39 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, dnes čl. 45 ZFEÚ – pozn. autora). Tento článok zmluvy ustanovuje, že sa má zabezpečiť voľný pohyb pracovníkov v rámci spoločenstva (dnes EÚ), pričom zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských štátov na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné podmienky.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte rozhodovacej činnosti SD EÚ


Autori

  • JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Dátum publikácie

  • 28. 9. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené