Založenie dopravnej spoločnosti – čo vás čaká a neminie?

Táto na Slovensku veľmi rozšírená oblasť podnikania si v reálnej podobe vyžaduje množstvo povolení, osvedčení či daňových registrácií a taktiež je nutné aby každý dopravca pozorne sledoval vyhlášky a nariadenia platné nielen v Slovenskej republike ale aj v Európskej únií.

aix-fontionnel-zalozenie

Táto na Slovensku veľmi rozšírená oblasť podnikania si v reálnej podobe vyžaduje množstvo povolení, osvedčení či daňových registrácií a taktiež je nutné aby každý dopravca pozorne sledoval vyhlášky a nariadenia platné nielen v Slovenskej republike ale aj v Európskej únií.

V súčasnosti je v platnosti zákon č. 56/2012, podľa ktorého musí byť každý dopravca zapísaný v Obchodnom registri SR a to vrátane zapísaného predmetu podnikania v znení:

 • nákladná cestná doprava
 • medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

Podnikateľ prevádzkujúci dopravnú spoločnosť môže byť v prípade absencie tohto predmetu činnosti konfrontovaný daňovým úradom za neoprávnenú fakturáciu, prakticky nie je možné fakturovať niečo, čo nefiguruje v obchodnom registri ako riadny predmet podnikania.

Ďalším dôležitým upozornením je fakt, že každý subjekt, vrátane živnostníka – fyzickú osobu oprávnenú podnikať v medzinárodnej nákladnej doprave, musí okrem živnostenského registra figurovať aj v obchodnom registri. Otázka znie, ak živnostník musí podstupovať náročný byrokratický proces zápisu do obchodného registra , nie je efektívnejšia cesta rovno si založiť „spoločnosť s ručením obmedzeným“, ktorú má za takmer rovnaké poplatky, nehovoriac o bezpečnosti v podnikaní, ktorú si zaistí obmedzením osobného rizika?

Podnikanie v doprave je pomerne rizikovou sférou, preto je trend zakladania dopravných spoločností čoraz rozšírenejším. Významný je aj fakt, že spoločnosť s ručením obmedzeným sa už pred jej založením môže nastaviť tak, aby spĺňala náročné legislatívne podmienky , ktoré sú nevyhnutné pre udelenia „povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy“ a vydania „licencií spoločenstva“. Takéto prípravné kroky sa v živnostenskom podnikaní uskutočniť nedajú. Preto začínajúci dopravca – živnostník, to môže mať s vybavením všetkých potrebných oprávnení ťažké. Konkrétne sa jedná o potrebu vykazovania finančnej spôsobilosti dopravnej firmy, čo v prípade presiahnutia existencie firmy nad 15 mesiacov, môže spôsobiť náročné účtovno-administratívne kroky ako pre živnostníka tak aj pre spoločnosť s ručením obmedzeným.

Ako významne jednoduchšie riešenie sa ponúka zakladanie sro „spoločnosti s ručením obmedzeným“, ktoré okrem zjednodušeného preukazovania finančnej spôsobilosti prostredníctvom inštitútu základného imania zabezpečuje aj právnu istotu a minimálne riziko spojené s podnikaním. Spoločnosť vám založíme na mieru vašich požiadaviek:

 1. spolu s vami vyberieme obchodné meno spoločnosti
 2. výber vhodných predmetov činností
 3. konzultácia týkajúca sa kompetencií spoločníka a konateľa
 4. splatíme základné imanie v prípade , že nedisponujete dostatočným množstvom peňažných prostriedkov
 5. zabezpečíme sídlo kdekoľvek na Slovensku
 6. vypracujeme listiny a podáme na daňový úrad, živnostenský úrad a obchodný register.

Po úspešnom založení vašej novej spoločnosti pristupujeme k vybaveniu povolenia prevádzkovateľ nákladnej dopravy – dopravná licencia, ktoré je podmienkou pre získanie licencií spoločenstva. Konečný výsledok sa teda skladá z 2 krokov, ktoré v spolupráci s nami vyriešite naraz jediným konaním.

Zákonná lehota pre túto vec predstavuje 31 dní, skúsenosti však hovoria v prospech úradov, ktoré sú schopné povolenie vydať zhruba za 2 týždne odo dňa podania žiadostí.

Úspešné získanie povolení „dopravnej firmy“ si vyžaduje splnenie nasledujúcich požiadaviek:

 • Subjekt zapísaný do obchodného registra (buď živnostník alebo s.r.o., odporúčame však s.r.o.) . Táto požiadavka je splnená zapísaním spoločnosti do obchodného registra SR, ktoré vybavíme kompletne za vás.
 • Finančná spôsobilosť predstavuje preukázanie 9000 EUR pre v poradí 1. nákladné vozidlo a 5000 EUR pre každé ďalšie nákladné vozidlo. Ak teda podnikateľ chce požiadať o 5 licencií pre nákladné vozidlá, musí preukázať 9000 EUR + 5 x 5000 EUR=34000 EUR. Finančnú spôsobilosť je podľa nariadení EÚ možné preukázať niekoľkými spôsobmi a teda:

  1. Základným imaním spoločnosti, pokiaľ daná spoločnosť nie je staršia ako 15 mesiacov.

  2. Vlastným imaním spoločnosti, pokiaľ je spoločnosť staršia ako 15 mesiacov – preukazuje sa overenou fotokópiou súvahy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

  3. banková záruka respektíve poistenie zodpovednosti prepravcu – táto varianta je platná podľa nariadenia európskej únie, na území Slovenskej republiky však úrady toto nariadenie neakceptujú, nakoľko banky ani poisťovne nie sú ochotné poisťovať ani ručiť finančnými nástrojmi za bonitu dopravných firiem. Z tohto dôvodu môže „dopravná firma“ na Slovensku preukazovať svoju finančnú spôsobilosť jedine základným alebo vlastním imaním. Finančnú spôsobilosť vyriešite založením spoločnosti so základným imaním adekvátnym počtu nákladných vozidiel. Vašu spoločnosť vám založíme na mieru počtu kamiónov bez potreby akéhokoľvek ďalšieho vybavovania.

 • Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy sa preukazuje „osvedčením o odbornej spôsobilosti“ osoby , ktorá vo vašej firme bude vykonávať funkciu vedúceho. Toto osvedčenie nesmie byť vydané pred rokom 1998, keďže takéto osvedčenie sa považuje za neplatné a je treba požiadať o oslobodenie od skúšok. Vedúci dopravy, alebo garant odbornej spôsobilosti dopravy, musí byť s firmou previazaný buď majetkovým podielom minimálne 15% vo vašej firme, alebo to môže byť konateľ spoločnosti. Vedúcim dopravy môžete byť aj vy sám vo vašej firme, respektíve ním môže byť zamestnanec firmy zamestnaný na riadny pracovný pomer. V prípade, že vy ani nikto vo vašom okolí nie je držiteľom odbornej spôsobilosti, môžeme vám zabezpečiť vedúceho dopravy my. V spolupráci s našimi klientami, ktorí sú solventnými podnikateľmi v doprave, poskytujeme službu zamestnania vedúceho dopravy, ktorou tak pomáhame začínajúcim podnikateľom.
 • Menovací dekrét vedúceho dopravy. Vypracúvame za vás.
 • Prepravný poriadok je dokument, smernica, ktorá určuje pravidlá podnikania v nákladnej cestnej doprave podľa § 4 zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Tento dokument vám spolu s ostatnými vypracujeme my.
 • Technická základňa predstavuje parkovanie pre nákladné vozidlá pre ktoré žiadate licencie. Na koľko vozidiel žiadate licencie, toľko metrov štvorcových treba preukázať. Zmluvné ako aj ostatné dokumenty vám vypracujeme my.
 • Preukázanie vlastníctva nákladných vozidiel prostredníctvom technických preukazov alebo nájomných či leasingových zmlúv. V prípade absencie zmlúv vám naši právnici radi pomôžu s vypracovaním nových.
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace pre každú osobu figurujúcu vo vašej spoločnosti (konateľ, spoločník, garant odbornej spôsobilosti). Výpisy z registra trestov taktiež vybavíme za vás na základe splnomocnenia.
 • Vypracovanie žiadosti o vydanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy vrátane doloženia príloh a zaplatenia správnych poplatkov. Žiadosť vyplníme , poplatky zaplatíme a pošleme my namiesto vás.
 • Vypracovanie žiadosti o vydanie licencií spoločenstva vrátane doloženia príloh a zaplatenia správnych poplatkov. Žiadosť vyplníme , poplatky zaplatíme a pošleme my namiesto vás.

Po úspešnom vybavení povolenia prevádzkovateľa nákladnej dopravy, ako aj prevzatí licencií spoločenstva ešte stále nemožno konštatovať finálny stav. Aby ste dopravnú činnosť mohli oficiálne fakturovať a teda aj vykonávať, musíte si dať tento špecifický predmet činnosti zapísať do Obchodného registra SR. Doplnenie predmetov činnosti je spravidla jednoduchá záležitosť, ktorá si nevyžaduje náročné byrokratické úkony. Valné zhromaždenie spoločnosti musí túto zmenu schváliť, preukázať ju osvedčením a následne podať návrh na zápis zmeny do Obchodného registra SR. Vypracovanie potrebnej dokumentácie, ako aj podanie návrhu na zápis zmeny pre vás na základe plnej moci vykonáme v lehote do 8 pracovných dní.

Registrácia na DPH

Keďže podnikanie v cestnej nákladnej doprave predpokladá medzinárodné pôsobenie spoločnosti, nevyhnutnou požiadavkou každého vášho odberateľa bude bez pochyby riadna registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Tento už bez tak náročný proces podlieha prísnym kritériám od dátumu 1.10.2012, od kedy finančná správa zaviedla povinnosť splatenia zábezpeky a to hlavne pre rizikové osoby. Z uvedeného vyplýva, že ak si novozaložený subjekt v tomto prípade dopravná firma požiada o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH, môže sa stretnúť s náročným byrokratickým procesom, ktorého výsledok vôbec nemusí byť pozitívny. Práve naopak. Daňový úrad môže vyrúbiť zábezpeku, ktorú má subjekt právo uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak žiadateľ predstavuje pre správcu dane riziko, zábezpeka sa môže vyšplhať od 1000 eur do 500 000 eur čo môže pre podnikateľa znamenať likvidačné následky. Aby sme sa takýmto nepríjemným situáciám dokázali vyhnúť, musíme daňovému úradu preukázať podnikateľský zámer, ktorý okrem iného pozostáva aj z objednávok, faktúr, úhrad či dokumentácie vykonaných služieb. V kombinácií s dobrou obhajobou na miestnom zisťovaní si môže subjekt „vybojovať“ najnižšiu možnú – až nulovú výšku zábezpeky a to v podstatne kratšom časovom horizonte celého byrokratického procesu.

Záver

Výsledkom by teda mala byť hotová spoločnosť , spôsobilá na medzinárodnú ako aj vnútroštátnu nákladnú dopravu nad 3,5 tony a to vrátane všetkých povolení a licencií, samozrejme aj so zápisom do obchodného registra. Takáto firma nebude mať problém ani v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a fakturáciách vzhľadom na riadnu registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Celý proces zahŕňa množstvo krokov, ktoré môžu konanie predĺžiť alebo dokonca úplne pozastaviť. V spolupráci s renomovanou spoločnosťou špecializujúcou sa na danú oblasť však nebude komplikované tento problém rozlúsknuť. Nechajte si poradiť, obráťte sa na nás a zajednajte si u nás stretnutie , ktorého výsledkom bude ušetrený čas, peniaze a hlavne hotová dopravná spoločnosť.

 

Fontionnel&Co s.r.o.

www.fontionnel.sk

mob.: 0919 988 888

0915 088 727

pevná linka: 035 645 00 11


Dátum publikácie

 • 10. 12. 2013

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené