Žaloba o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru

Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal štátnozamestnanecký pomer skončiť.

Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal štátnozamestnanecký pomer skončiť. 

Znenie komentáru k vzoru žiadosti dlžníka o odklad dražby obydlia je krátené, jeho celé znenie spolu so vzorom v editovateľnom formáte nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Mgr. Zdenko Podhradský

Dátum publikácie

  • 23. 8. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené