Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní

Od 1. júla 2017 je účinná zmena v doručovaní do vlastných rúk pre občanov v správnom konaní. Zmena sa týka odbernej lehoty pri fikcii doručenia.

Právna úprava účinná do 30. 6. 2017 k samotnému uloženiu zásielky do vlastných rúk ustanovovala:

„Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.“

Teda adresát mal presne tri kalendárne dni, aby si písomnosť vyzdvihol na pošte. Túto lehotu na vyzdvihnutie však musí správny orgán označiť aj na danej zásielke, aby to poštový podnik vedel. Totiž podľa Poštových podmienok, ktoré má Slovenská pošta prijaté titulom zákonného zmocnenia (§ 27 zákona NR SR č. 324/2011 Z. z. o poštových službách), konkrétne ich bodu 21.1., je odberná lehota osemnásť kalendárnych dní. Po túto dobu bude zásielka uložená na pošte, ak bol pokus o jej doručenie adresátovi do vlastných rúk neúspešný. Teda v prípade, že správny orgán nevyznačil kratšiu dobu uloženia, konkrétne uvedené tri dni, pošta ponechala a zachovala lehotu svoju, teda osemnásť dní. A tak sa nezriedka stalo, že si adresát vyzdvihne poštu napríklad po 10 dňoch od uloženia, podľa zákona je už doručená, no pošta mu ju vydala a na doručenke sa vyznačila nový dátum a podpis preberajúceho. Práve nesúlad týchto lehôt uloženia a tiež nepozornosť konajúcich správnych orgánov potom vytvárala priestor na otázky o momente doručenia a plynutí lehôt na ďalšie úkony, ako je napríklad odvolanie.

 Nové znenie dotknutého ustanovenia § 24 ods. 2 Správneho poriadku  od 1. júla 2017 znie:

„Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.“

V súlade s týmto znením bude plnej miere zachované znenie poštových podmienok, ktoré v týchto prípadoch uvažuje iba s jednou lehotou, a to je už uvedených osemnásť dní. Čiže správny orgán bude mať zachovaný postup pre doručenie prvýkrát, potom druhýkrát a následne sa zásielka ukladá na pošte a adresát sa o tom upovedomuje. Zároveň adresát (stále definujeme postup pre fyzické osoby) má k dispozícii osemnásť dní, aby si ju vyzdvihol, teda plnú úložnú dobu. Až keď márne uplynie táto doba, zásielka sa bude vracať späť správnemu orgánu ako nevyzdvihnutá. A momentom, kedy ju správny orgán prevezme späť, bude okamih doručenia, a to aj v prípade, že sa o tom adresát nedozvedel (platí tu bežne uplatňovaná fikcia doručenia).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Ondrej Beracka

Dátum publikácie

  • 7. 7. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené